thông báo l?i "16-bit MS-DOS Subsystem" khi b?n ch?y m?t MS-DOS ho?c chương tr?nh Windows 16-Bit trong Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305521 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem 324767.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng ch?y m?t MS-MS-DOS trên ho?c m?t 16-bit d?a-trên-Windows l?nh trên m?t Microsoft Windows Server 2003 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Server, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các các thông báo l?i sau đây:
16-bit MS-DOS Subsystem
đư?ng d?n đ?n các chương tr?nh b?n đang c? g?ng đ? b?t đ?u ho?c cài đ?t
C:\WINNT\system32\config.NT các h? th?ng t?p tin là không thích h?p cho ch?y MS-DOS và Microsoft Windows các ?ng d?ng. Ch?n 'Close' đ? ch?m d?t các ?ng d?ng.
16-bit MS-DOS Subsystem
đư?ng d?n đ?n các chương tr?nh b?n đang c? g?ng ch?y
config.NT H? th?ng t?p tin là không thích h?p cho ch?y MS-DOS và Microsoft Windows các ?ng d?ng. Ch?n 'Close' đ? ch?m d?t các ?ng d?ng.
16-bit MS-DOS Subsystem
đư?ng d?n đ?n các chương tr?nh b?n đang c? g?ng ch?y
C:\WINNT\system32\autoexec.NT h? th?ng t?p tin là không thích h?p cho ch?y ?ng d?ng MS-DOS và Microsoft Windows. Ch?n 'Close' đ? ch?m d?t các ?ng d?ng.
B?n có th? đ? thúc đ?y ho?c là đ? thoát kh?i chương tr?nh ho?c đ?n b? qua các thông báo l?i, nhưng chương tr?nh ra kh?i sau khi m?t trong hai tùy ch?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong nh?ng t?p tin theo đây là m?t tích, hư h?ng, ho?c không n?m trong thư m?c %systemroot%\System32:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đưa Windows Server 2003 CD ho?c Windows 2000 Server CD vào ? đ?a CD.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. G? l?nh sau, r?i b?m phím ENTER sau m?i l?nh:
  m? r?ng D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  m? r?ng D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  m? r?ng D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Chú ý Các mô t? v? th? t?c này gi? đ?nh r?ng k? t? ? đ?a CD c?a b?n là m?t N?u tên ? đ?a CD c?a b?n không ph?i là D, thay th? k? t? ? đ?a đúng.
 4. B?t đ?u ho?c cài đ?t chương tr?nh. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, không ph?i hoàn t?t các bư?c c?n l?i. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đi bư?c ti?p theo.
 5. B?t đ?u Notepad, và sau đó g? l?nh sau đây.

  Chú ý T?p Command.com không ch?nh s?a ho?c t?o ra trong quá tr?nh sau đây. B?i v? đi?u này, b?n có th? có đ? m? r?ng t?p tin t? đ?a CD-ROM c?a b?n. Xem bư?c 16 đ? đư?c hư?ng d?n v? cách đ? làm đi?u này.

  dos=high, umb
  device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
  files=40
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 7. Trong các Tên tệp h?p, lo?i Config.nt, sau đó b?m Lưu. Đóng t?p Config.nt.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 9. Trong tài li?u m?i này tr?ng, g? các m?c sau đây.

  @echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 11. Trong các Tên tệp h?p, lo?i Autoexec.nt, sau đó b?m Lưu. Đóng t?p Autoexec.nt.
 12. Kh?i đ?ng Windows Explorer. Xác đ?nh v? trí các Config.nt t?p tin, nh?p chu?t ph?i vào t?p tin Config.nt, và sau đó nh?p vào Sao.
 13. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c %systemroot%\System32, và sau đó nh?p vào Dán.
 14. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Autoexec.nt, b?m chu?t ph?i vào các Autoexec.nt t?p tin, và sau đó nh?p vào Sao.
 15. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c %systemroot%\System32, và sau đó nh?p vào Dán.
 16. M? r?ng file Command.com t? Windows Server 2003 ho?c CD-ROM máy ch? Windows 2000. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  2. expand cd-rom:\i386\command.co_ drive_letter:\system_root\system32\command.com 
   
   exit
 17. Xác minh s? t?n t?i c?a các thư m?c mà các TEMP và TMP ngư?i s? d?ng bi?n môi trư?ng đang đư?c ánh x?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i SYSDM.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trong các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Bi?n môi trư?ng.
  3. Trong các Ngư?i s? d?ng các bi?n cho Tên ngư?i dùng o dan adran, xác đ?nh v? trí các bi?n TEMP và TMP. Chúng đư?c li?t kê trong các Bi?n c?t.
  4. Đ?i v?i các bi?n TEMP và TMP, lưu ? thư m?c tương ?ng đư?c li?t kê trong các Giá trị c?t.
  5. Kh?i đ?ng Windows Explorer. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i thám hi?m trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Xác đ?nh v? trí thư m?c đư?c ch? đ?nh cho các bi?n TEMP và TMP. H?y ch?c ch?n r?ng c?p này t?n t?i.

   Chú ý Xác đ?nh v? trí thư m?c, b?n c?n ph?i b?t tính năng hi?n th? ?n t?p tin và thư m?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p, sau đó b?m các Xem tab.
   2. Dư?i T?p và c?p ?n, b?m Hi?n th? các t?p và c?p ?n, sau đó b?m Ok.
 18. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305521 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB305521 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305521

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com