Hi?u bi?t v? vai tr? c?a các t?p tin thông tin nhóm làm vi?c trong truy nh?p b?o m?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305542 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
V?a ph?i: Yêu c?u cơ b?n v? mô, m? hóa, và kh? năng tương tác k? năng.

Bài vi?t này ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Access 2000 c?a bài vi?t này, xem 305541.

Cho m?t Microsoft truy c?p 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 303941.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích vai tr? và các m?i quan h? c?a các t?p thông tin nhóm làm vi?c trong Microsoft Access b?o m?t.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t Microsoft Access và m? m?t cơ s? d? li?u cho l?n đ?u tiên, m?t t?p tin tên System.mdw đư?c t?o ra. Đây là m?c đ?nh t?p thông tin nhóm làm vi?c.

Theo m?c đ?nh, trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000, t?p tin System.mdw đư?c t?o ra trong h? sơ ngư?i dùng ? đư?ng d?n sau.

LƯU ?: Thư m?c Application Data là m?t thư m?c ?n.
C:\Documents and Settings\<user name="">\Application Data\Microsoft\Access\System.MDW </user>
Trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98, m?c đ?nh System.mdw t?p tin đư?c t?o ra trong đư?ng d?n sau đây:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\Access\System.MDW
T?p thông tin nhóm làm vi?c là m?t thành ph?n c?n thi?t khi b?n s? d?ng cơ s? d? li?u Microsoft Access (MDB). T?p tin này là c?n thi?t cho c? hai m?t th?i gian ch?y cài đ?t và m?t cài đ?t đ?y đ? c?a Microsoft Access. T?p này m?t thành ph?n quan tr?ng c?a Microsoft Access b?o m?t.

N?u b?n phát tri?n các ?ng d?ng cơ s? d? li?u, nó là quan tr?ng là b?n có m?t s? hi?u bi?t t?t v? t?p thông tin nhóm làm vi?c. Đó là m?t ? tư?ng t?t đ? d? tr? giai đo?n cu?i c?a quá tr?nh phát tri?n cho vi?c áp d?ng b?o m?t trong truy c?p. Cho đ?n lúc đó, b?n có th? phát tri?n các ?ng d?ng cơ s? d? li?u vào m?t cơ s? d? li?u không có b?o đ?m.

Một nhóm làm vi?c là m?t nhóm ngư?i s? d?ng chia s? d? li?u trong m?t môi trư?ng multiuser. Khi an ninh đư?c th?c hi?n trên cơ s? d? li?u, các tài kho?n ngư?i dùng và nhóm đư?c ghi l?i trong t?p thông tin nhóm làm vi?c. Ngư?i s? d?ng m?t kh?u c?ng đư?c lưu gi? trong các t?p thông tin nhóm làm vi?c.

QUAN TRỌNG: N?u b?n thi?t l?p truy nh?p b?o m?t trong cơ s? d? li?u, Microsoft khuy?n cáo b?n lưu b?n sao lưu c?a t?p thông tin nhóm làm vi?c trong m?t v? trí an toàn. N?u t?p tin b? m?t ho?c b? hư h?ng, cách duy nh?t đ? ph?c h?i các t?p thông tin nhóm làm vi?c m?t cách nhanh chóng là đ? khôi ph?c t?p t? b?n sao lưu. N?u b?n không có b?n sao lưu c?a nó, b?n ph?i tái t?o ngư?i dùng và nhóm Tài kho?n v?i các ID cá nhân tương t? đ? đư?c ban đ?u đư?c ch? đ?nh. N?u các m?i t?p thông tin nhóm làm vi?c không đư?c t?o ra chính xác như t?p tin g?c, b?n s? không th? m? cơ s? d? li?u v?i các t?p tin nhóm làm vi?c.

Truy c?p s? d?ng t?p thông tin nhóm làm vi?c ngay c? khi cơ s? d? li?u chưa b?o đ?m. Trương Admin ngư?i dùng m?c m?c đ?nh, mà đư?c lưu tr? trong nhóm làm vi?c t?p thông tin, đư?c s? d?ng đ? m? t?t c? các cơ s? d? li?u không có b?o đ?m. N?u b?n ch? đ?nh m?t m?t kh?u cho ngư?i dùng Admin, b?n s? nh?n đư?c m?t d?u nh?c đăng nh?p khi b?n m? l?i các cơ s? d? li?u.

Đ? thêm thông tin v? vi?c đ?m b?o m?t Microsoft Access cơ s? d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289885Làm th? nào đ? b?o v? cơ s? d? li?u truy c?p Microsoft
Truy nh?p an ninh đư?c d?a trên m?t h? th?ng phân c?p c?a Các nhóm, ngư?i s? d?ng và cơ s? d? li?u đ?i tư?ng (các h?nh th?c, báo cáo, truy v?n, vv.).

Nhóm và ngư?i dùng

Nhóm này là b? sưu t?p c?a ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i thông thư?ng, nhưng không m?i khi, có vai tr? tương t? trong cơ s? d? li?u đư?c chia s?. B?n có th? c?p cho m?t s? ngư?i s? d?ng nhi?u hơn n?a ki?m soát hơn nh?ng ngư?i khác. Đ? qu?n tr? ngư?i s? d?ng b?n mu?n có c?p đ? khác nhau c?a quy?n h?n, đó là khuy?n cáo r?ng b?n đ?t nh?ng ngư?i s? d?ng thành các nhóm riêng bi?t d?a trên vai tr? c?a h? và gán quy?n cho nhóm thay v? đ? ngư?i s? d?ng cá nhân.

Ngư?i dùng là cá nhân s? làm vi?c v?i t?t c? hay m?t ph?n c?a cơ s? d? li?u. Ngư?i dùng có th? thu?c v? nhi?u hơn m?t nhóm. Đi?u quan tr?ng c?n nh? r?ng n?u b?t k? ngư?i dùng là thành viên c?a hai ho?c nhi?u hơn là các nhóm, ngư?i s? d?ng s? có quy?n t? do nh?t đư?c ch? đ?nh cho b?t k? c?a các các nhóm mà h? thu?c v?.

C?a hàng t?p tin thông tin nhóm làm vi?c thông tin ngư?i dùng và nhóm. M?i trương m?c ngư?i dùng đư?c t?o ra v?i m?t ngư?i dùng đăng nh?p, m?t m?t kh?u, và m?t cá nhân ID. M?i nhóm đư?c t?o ra v?i m?t tên nhóm và Nhóm làm vi?c c?a b?n. Thông tin đư?c lưu tr? trong thông tin nhóm làm vi?c t?p tin.

Các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u

M?i đ?i tư?ng cơ s? d? li?u có m?t ch? s? h?u và m?t lo?t các đi?u kho?n mà ph?i đư?c đ?t ? c?p đ? nhóm ho?c c?p ngư?i dùng cá nhân.

N?u ngư?i qu?n tr? cơ s? d? li?u t?o ra các nhóm đ? c?m ngư?i s? d?ng làm vi?c trong cùng m?t năng l?c và s? có quy?n tương t? trên t?t c? các đ?i tư?ng, nó là xa d? dàng hơn đ? gán quy?n ? c?p nhóm hơn đ? th? đ? qu?n tr? ngư?i dùng cá nhân tài kho?n trên toàn công ty. N?u các c?p phép đư?c gán vào nhóm, h? s? m? r?ng cho m?i thành viên c?a nhóm đó. V? v?y, các ngư?i qu?n tr? cơ s? d? li?u có th? d? dàng thi?t l?p m?t trương m?c ngư?i dùng m?i, gán cho ngư?i dùng thích h?p nhóm, và có ngư?i s? d?ng m?i ti?n hành ngay l?p t?c. Nhóm đi?u kho?n s? chi ph?i các ho?t đ?ng c?a ngư?i s? d?ng t? đ?ng.

Cấp phép

C?p phép đư?c c?p cho các nhóm và ngư?i dùng đ? đi?u ch?nh như th? nào h? đư?c phép làm vi?c v?i m?i b?ng, truy v?n, bi?u m?u, báo cáo và v? mô trong m?t cơ s? d? li?u. B?ng c?p phép, ngư?i dùng ho?c nhóm có th? t?o ra, xem, s?a đ?i, ho?c xóa các đ?i tư?ng đ? đư?c t?o ra. Ngư?i s? d?ng k? th?a các quy?n truy c?p vào các nhóm đ? mà h? đư?c ch? đ?nh.

LƯU ?: Nó không ph?i là m?t ? tư?ng t?t đ? cho phép ngư?i dùng thay đ?i thi?t k? trong m?t cơ s? d? li?u s?n xu?t. Microsoft khuy?n cáo r?ng thay đ?i thi?t k? đư?c th?c hi?n ch? cho b?n sao c?a nhà phát tri?n c?a cơ s? d? li?u b?o đ?m. Cơ s? d? li?u b?o đ?m có th? phân ph?i l?i.

Quy?n và quy?n s? h?u c?a đ?i tư?ng cơ s? d? li?u đư?c lưu trong cơ s? d? li?u. V? quy?n và quy?n s? h?u là luôn luôn liên k?t v?i các tài kho?n ngư?i dùng và nhóm đư?c lưu tr? trong nhóm làm vi?c t?p thông tin, ?ng d?ng an toàn ph?i luôn luôn có th? tr? đ?n các nhóm làm vi?c c? th? thông tin t?p tin đó đ? đư?c b?o đ?m v?i.

Khi b?n đang làm vi?c v?i nhi?u hơn m?t cơ s? d? li?u truy c?p t? các máy tr?m cùng ho?c h? ph?c v?, nó có th? s? d?ng nhi?u t?p tin thông tin nhóm làm vi?c. M?t trong nh?ng cơ s? d? li?u có th? đư?c b?o đ?m trong khi nh?ng ngư?i khác không ph?i. M?i cơ s? d? li?u có th? có c?a riêng m?nh đ? án b?o m?t riêng bi?t. Sau khi ?ng d?ng truy c?p đ? đư?c b?o đ?m, các t?p thông tin nhóm làm vi?c đư?c s? d?ng trong khi thi?t l?p b?o m?t là duy nh?t nhóm làm vi?c thông tin t?p tin cơ s? d? li?u s? làm vi?c v?i. Nhóm làm vi?c t?p thông tin có th? đư?c sao chép vào m?i máy tr?m đ?a phương ho?c chia s? trên các m?ng.

QU?N L? T?P TIN NHÓM LÀM VI?C

Các nhà phát tri?n ho?c ?ng d?ng qu?n tr? viên có th? t?o thêm t?p tin thông tin nhóm làm vi?c b?ng cách b?t đ?u các qu?n tr? viên nhóm làm vi?c t? các Truy nh?p Menu. Trên các Công cụ tr?nh đơn trong Access, đi?m đ?n Bảo mật, sau đó b?m Qu?n tr? viên nhóm làm vi?c.

Lưu ? r?ng các qu?n tr? viên nhóm làm vi?c cho th?y các v? trí c?a t?p thông tin nhóm làm vi?c hi?n th?i. Các qu?n tr? viên nhóm làm vi?c đư?c thi?t k? đ? t?o ra ho?c tham gia t?p tin thông tin nhóm làm vi?c. Tham gia m?t c? th? t?p thông tin nhóm làm vi?c làm cho các t?p tin nhóm làm vi?c m?c đ?nh t?p tin khi Microsoft Access b?t đ?u b?i m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • T? các Chương tr?nh Menu trong Microsoft Windows.
 • T? m?t shortcut Desktop cho t?p tin cơ s? d? li?u.
 • Thông qua các Hi?p h?i t?p tin khi b?n nh?p đúp vào cơ s? d? li?u t?p tin trong Windows Explorer.
Ngư?i dùng có th? s? d?ng t?p thông tin nhóm làm vi?c m?c đ?nh ho?c có th? l?c lư?ng truy c?p đ? s? d?ng m?t nhóm làm vi?c b?o đ?m thông tin t?p đư?c t?o ra cho m?t c? th? cơ s? d? li?u. Liên k?t c? th? b?o v? cơ s? d? li?u t?p tin v?i nhóm làm vi?c c?a h? thông tin t?p, b?n ph?i t?o phím t?t máy tính đ? bàn. M?i phím t?t máy tính đ? bàn ph?i có các D?ng l?nh tùy ch?n thi?t l?p đ? b?t đ?u m?t cơ s? d? li?u c? th? và s? d?ng c? th? t?p tin thông tin nhóm làm vi?c b?o đ?m v?i cơ s? d? li?u đó.

Đ? b?t đ?u m?t b?o đ?m cơ s? d? li?u Access đư?c đ?t tên MyApp.mdb trong m?t thư m?c có tên MyAppFolder v?i các t?p thông tin nhóm làm vi?c đư?c s? d?ng khi thi?t l?p an ninh trên MyApp.mdb, các cú pháp d?ng l?nh ph?i bao g?m chuy?n d?ng l?nh /WrkGrp, ví d?:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSAccess.Exe" "C:\MyAppFolder\MyApp.MDB" /wrkgrp "C:\MyAppFolder\System.MDW"
B?n có th? t?o ra m?t shortcut và nh?p cú pháp này là m?c tiêu c?a các phím t?t.

Đ? thêm thông tin v? kh?i đ?ng l?nh Tùy ch?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
209207 ACC2000: Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh trong Microsoft Access

Tên t?p tin thông tin nhóm làm vi?c

B?n có th? cho t?p thông tin nhóm làm vi?c tên khác hơn tên m?c đ?nh c?a System.mdw. Các nhà phát tri?n thư?ng tên thông tin nhóm làm vi?c t?p cùng tên v?i cơ s? d? li?u đó vi?c đ?m b?o đ? phân bi?t nó m?t cách nhanh chóng t? các t?p tin khác MDW và liên k?t nó v?i cơ s? d? li?u chính xác t?p tin.

M?t phương pháp đ? qu?n l? nhi?u nhi?u nhóm làm vi?c thông tin t?p là đ? đ?t m?t b?n sao c?a t?p thông tin nhóm làm vi?c chính xác trong thư m?c tương t? như cơ s? d? li?u mà nó đư?c liên k?t v?i.

B? sung ho?c m?i b?n sao c?a t?p tin System.mdw có th? đư?c t?o ra đ? s? d?ng v?i c?a b?n cơ s? d? li?u c? th?. N?u b?n vô t?nh "secure" b?n sao m?c đ?nh c?a System.mdw, b?n có th? sao chép nó vào thư m?c ?ng d?ng và sau đó t?o ra m?t m?i System.mdw đư?ng d?n m?c đ?nh. Đ? t?o t?p tin thông tin nhóm làm vi?c m?i, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Access mà không c?n m? b?t k? c? th? cơ s? d? li?u.
 2. Ngày Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Bảo mật, sau đó b?m Qu?n tr? viên nhóm làm vi?c.
 3. Nh?p vào Tạo trong h?p tho?i xu?t hi?n.
 4. Trong các Nhóm làm vi?c ch? s? h?u thông tin h?p tho?i h?p, nh?p tên c?a b?n, t? ch?c và m?t nhóm làm vi?c c?a b?n. Lưu nhóm làm vi?c c?a b?n.
 5. Trong các T?p thông tin nhóm làm vi?c h?p tho?i, h?y lưu ? c?a đư?ng d?n và tên t?p mà xu?t hi?n như m?c đ?nh cho t?p tin m?i thông tin nhóm làm vi?c. N?u b?n mu?n đ?t các t?p tin vào m?t v? trí khác, ch?nh s?a đư?ng d?n. B?n c?ng có th? thay đ?i tên t?p tin ? đây.
 6. N?u có m?t nhóm làm vi?c t?p có cùng tên, các Qu?n tr? viên nhóm làm vi?c s? h?i b?n n?u b?n mu?n ghi đè lên các t?p tin. Sau khi làm cho s? l?a ch?n c?a b?n, nh?p vào Ok.
 7. C?a s? ti?p theo là m?t c?a s? xác nh?n s? hi?n th? t?t c? các thông tin mà b?n đ? nh?p. Xem l?i và b?m vào m?t trong hai Ok đ? ti?n hành, ho?c Thay đổi N?u b?n t?m th?y cái g? đó là không đúng.
 8. Khi t?p nhóm làm vi?c đ? đư?c t?o thành công, m?t c?a s? s? xu?t hi?n xác nh?n đi?u này cho b?n. Nh?p vào Ok trong thư này. Quá tr?nh này đư?c hoàn t?t.
 9. B?n có th? thoát kh?i nhóm làm vi?c qu?n tr? ho?c tham gia m?t t?p tin nhóm làm vi?c đ? làm cho nó t?p tin m?c đ?nh.

Th?i gian ch?y truy c?p cơ s? d? li?u

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Office Developer đ? gói m?t ?ng d?ng Microsoft Access, b?n ph?i bao g?m các tương ?ng đư?c b?o đ?m t?p thông tin nhóm làm vi?c cho b?t k? cơ s? d? li?u b?o đ?m r?ng b?n đang có phân ph?i.

N?u b?n không phân ph?i m?t b?o đ?m Microsoft Access cơ s? d? li?u, b?n không ph?i bao g?m các t?p thông tin nhóm làm vi?c.

CHÚ Ý: Khi b?n phát hành m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access v?i h? sơ, b?n ph?i thêm m?t t?p tin thông tin nhóm làm vi?c ngay c? khi cơ s? d? li?u không ph?i là b?o đ?m.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? an ninh Microsoft Access, xem các "câu h?i thư?ng g?p v? truy c?p Microsoft Security cho Microsoft Access Phiên b?n 2.0 qua 2000 "gi?y tr?ng lúc sau đây Web site c?a Microsoft:
Thư?ng xuyên h?i câu h?i v? Microsoft Access Security cho Microsoft Access Phiên b?n 2.0 thông qua năm 2000
B?n c?ng có th? t?i v? này gi?y tr?ng t? Microsoft T?i v? Trung tâm t?i Web site sau Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
SecFaq.Exe bây gi?

Thu?c tính

ID c?a bài: 305542 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowto kbmt KB305542 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305542

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com