Kako konfigurisati vezu ka Internetu u Windows XP Professionalu

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 305549 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?lanku opisano je, korak po korak, kako konfigurisati Internet konekciju u Windows XP Professionalu. Da biste uspostavili vezu izme?u va?eg ra?unara i Interneta, mre?e ili nekog drugog ra?unara, mo?ete koristiti alat Mre?ne veze (Network Connections) koji se nalazi u Kontrolnoj tabli (Control Panel).DODATNE INFORMACIJE

Napravite novu dial-up vezu

 1. Da biste pokrenuli Network Connections alat, kliknite na Start, pa na Control Panel, dupli klik na Network Connections i onda kliknite na Create a new connection u levom oknu prozora.
 2. Kliknite Set up my connection manually, kliknite Next, kliknite Connect using a Dial Up modem, a onda opet Next.
 3. Unesite ime Internet service providera (ISP) ?ije usluge koristite i kliknite onda na Next.
 4. Unesite broj telefona koji vam je dao va? provajder (ISP). Napomena: Proverite kod va?eg Internet servis provajdera (ISP) cene pristupa ili ako je potrebno i cene me?unarodnog poziva. Kliknite Next.
 5. Izaberite da li ?e ta konekcija biti deljena sa svim korisnicima (Anyone's use) tog ra?unara ili samo za va?e li?no kori??enje (My use only).
 6. U slede?em prozoru, unesite informacije o prijavljivanju koje ste dobili od va?eg provajdera (ISP) da biste pristupili njihovim servisima.
 7. Kliknite Next i onda kliknite Finish da biste zavr?ili setup proces.

Izmene na postoje?oj dial-up konekciji

Mo?da ?ete morati da promenite neke parameter u okviru va?e dial-up konekcije da biste se uspe?no povezali na Internet. Pregledajte slede?e informacije kako biste napravili neke izmene:
 • Kliknite na Start, kliknite na Control Panel, dva puta kliknite na Network Connections, kliknite na konekciju koju ?elite da promenite, a onda kliknite Change settings of this connection.
 • Na kartici General, kliknite Alternates da biste dodali dodatne brojeve telefona u slu?aju da je prvi broj zauzet ili isklju?en.
 • Na kartici Networking, proverite da li je pravilno izabran dial-up server koji pozivate.
 • Na kartici Advanced, mo?ete uklju?iti Internet Connection Firewall ili Windows Firewall za?titu kako biste spre?ili pristup sa Interneta na va? ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 305549 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbfirewall KB305549

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com