Identifikator ?lanka: 305595 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?korak po korak? ?lanku opisano je kako da napravite boot disketu za Windows XP kako biste pristupili drive (ure?aju) sa o?te?enom boot sekvencom na ra?unaru baziranom na Intel procesoru.

NOTE: The procedure for RISC-based computers is different and not documented in this article.

Zahtevi

 • Prazna flopi disketa.
 • Windows XP CD-ROM ili operativni Windows XP ra?unar.

Napravite boot flopi disketu na Windows XP ra?unaru

 1. Formatirajte floppy disketu koriste?i uslu?ni program za formatiranje u Windowsu XP. Na primer, kada ubacite floppy disketu u floppy disk ure?aj, otkucajte format a: u komandnoj liniji (command prompt) i pritisnite ENTER.
 2. Kopirajte Ntldr i Ntdetect.com datoteke iz I386 fascikle sa Windows XP Setup CD-ROMa, Windows XP Setup floppy diskete ili sa ra?unara koji ima istu verziju Windows XP kao i ra?unar kojem ?elite da pristupite uz pomo? boot floppy diskete.
 3. Napravite Boot.ini datoteku (ili kopirajte takvu datoteku sa Windows XP ra?unara), a zatim je modifikujte da odgovara ra?unaru kojem ?elite da pristupite. Slede?i primer odgovara single-partition IDE drive sa Windows XP instaliranim u \Windows fascikli, ali ta?na vrednost u [operating systems] delu zavisi od konfiguracije Windows XP ra?unara kojem ?elite da pristupite:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  						
  Ako se ra?unar podi?e sa SCSI ?vrstog diska, mora?ete da zamenite multi(0) unos sa scsi(0). Ako koristite scsi(x) u Boot.ini datoteci, kopirajte odgovaraju?i upravlja?ki program (device driver) za SCSI kontroler koji se koristi u ra?unaru to u korenu Setup diska, a onda ga preimenujte u Ntbootdd.sys. Promenite disk(0) broj da predstavlja SCSI-ID ?vrstog diska na kojem ?elite da podignete sistem. Ako koristite multi(x) u Boot.ini datoteci, onda ne morate da radite ovo.
 4. Startujte ra?unar koriste?i floppy disketu i prijavite se u Windows XP.

Napravite Boot Floppy disketu bez Windows XP ra?unara

 1. Pogledajte ?lanak Q310994 za uputstvo kako da preuzmete i napravite Windows XP Setup diskete koriste?i ra?unare na kojima se koristi Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) ili Microsoft Windows Millennium Edition (Me):
  310994 Obtaining Windows XP Setup Boot Disks
 2. Izbri?ite sve datoteke sa novonastalog Setup diska 1.
 3. Kopirajte Ntdetect.com i Ntldr datoteke iz I386 fascikle sa Windows XP CD-ROMa na novu disketu.
 4. Preimenujte Ntldr datoteku u Setupldr.bin.
 5. Napravite Boot.ini datoteku. Slede?i primer odgovara single-partition IDE drive sa Windows XP instaliranim u \Windows fascikli, ali ta?na vrednost u [operating systems] delu zavisi od konfiguracije Windows XP ra?unara koji ?elite da pokrenete:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  						
  Ako se ra?unar podi?e sa SCSI ?vrstog diska, mora?ete da zamenite multi(0) unos sa scsi(0). Ako koristite scsi(x) u Boot.ini datoteci, kopirajte odgovaraju?i upravlja?ki program (device driver) za SCSI kontroler koji se koristi u ra?unaru to u korenu Setup diska, a onda ga preimenujte u Ntbootdd.sys. Promenite disk(0) broj da predstavlja SCSI-ID ?vrstog diska na kojem ?elite da podignete sistem. Ako koristite multi(x) u Boot.ini datoteci, onda ne morate da radite ovo.
 6. Startujte ra?unar koriste?i floppy disketu i prijavite se u Windows XP.

Re?avanje problema

Ako je putanja koja upu?uje na sistemske datoteke neta?na ili uklju?uje drive letter, mo?ete dobiti slede?u gre?ku:
Windows XP could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem:
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. Please check the Windows XP (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.
Ako je izabran neta?an SCSI driver ili nedostaje Ntbootdd.sys datoteka, mo?ete dobiti slede?u gre?ku:
Windows XP could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the Windows XP (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.

Re?avanje problema u vezi sa podizanjem sistema sa Boot Floppy disketom

Mo?ete koristiti Windows XP bootable disketu da biste pokrenuli operativni sistem na Windows XP ra?unaru. Koristite procedure iz ovog ?lanka da biste re?ili slede?e probleme u vezi sa podizanjem sistema:
 • O?te?en boot sektor.
 • O?te?en master boot record (MBR).
 • Zra?enost virusima.
 • Nedostatak ili o?te?enost Ntldr or Ntdetect.com datoteka.
 • Neodgovaraju?i Ntbootdd.sys driver.
 • Podi?i sistem sa rezervnog diska (shadow) o?te?enog mirrora. Obratite pa?nju da ?ete morati da modifikujete Boot.ini datoteku.
Ne mo?ete koristiti Windows XP boot disketu u re?avanju slede?ih problema:
 • Neodgovaraju?i ili o?te?eni upravlja?ki programi (device drivers) koji su instalirani u System folderu.
 • Problemi sa podizanjem sistema koji se javljaju nakon ?to vidite Windows XP startup (Osloader) prozor.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 305595 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 1.6
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbenv kbhowto kbhowtomaster KB305595

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com