Plik Setup.txt systemu Windows 95

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305710 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305710
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera kopię informacji z pliku Setup.txt dołączonego do systemu Windows 95. Jest to plik zlokalizowany w folderze Win95 na dysku CD-ROM systemu Windows 95.

Więcej informacji o sposobie instalacji oraz często zadawane pytania można znaleźć w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:
http://support.microsoft.com/support/windows/presetup/default.asp

Więcej informacji

------------------------------------------------------------------- 
   Microsoft Windows 95 - informacje na temat instalacji
           Sierpień 1995       
------------------------------------------------------------------- 
 
      (c) Copyright Microsoft Corporation, 1995 
 
 
W dokumencie tym przedstawiono informacje dodatkowe i pochodzące 
z ostatniej chwili informacje uzupełniające dokumentację 
Microsoft Windows 95. 
 
------------------------------------------------------------------- 
JAK KORZYSTAĆ Z TEGO DOKUMENTU 
------------------------------------------------------------------- 
 
Aby wyświetlić tekst z pliku Setup.txt na ekranie, zmaksymalizuj 
okno Notatnika. 
 
Aby wydrukować tekst z pliku Setup.txt, otwórz go w Notatniku lub 
innym edytorze tekstów, a następnie wybierz polecenie Drukuj 
z menu Plik. 


-----------
SPIS TREŚCI
-----------

PLIK SETUP.TXT
ZNAJDOWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW Z TWARDYM DYSKIEM PODCZAS INSTALACJI 
(UŻYCIE PROGRAMU SCANDISK)
JEŚLI DYSK ZOSTAŁ PODDANY KOMPRESJI
INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE WINDOWS NT 
INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE OS/2
INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W KOMPUTERACH Z OPROGRAMOWANIEM LANTASTIC
KOMUNIKATY O BŁĘDACH INSTALACJI
OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI
MENEDŻEROWIE PAMIĘCI
PROGRAMY OBSŁUGI PAMIĘCI PODRĘCZNEJ DYSKU
OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE
UŻYWANIE PROGRAMÓW I STEROWNIKÓW TYPU TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT (TSR)
MOŻLIWE PROBLEMY Z INSTALACJĄ
--------


PLIK SETUP.TXT
==============

Plik ten zawiera informacje o problemach, które mogą wystąpić podczas
wykonywania programu instalacyjnego Windows 95.

UWAGA: Przed instalacją systemu Windows 95 zaleca się sprawdzenie, czy
na twardym dysku nie ma wirusów. Jeśli używasz systemu MS-DOS 6.x, 
przed uruchomieniem programu instalacyjnego uruchom program MSAV.

Przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy także wyłączyć 
wszelkie używane programy wygaszania ekranu oraz wyłączyć 
programy antywirusowe.


ZNAJDOWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW Z TWARDYM DYSKIEM PODCZAS INSTALACJI 
(UŻYCIE PROGRAMU SCANDISK)
=====================================================================
Program instalacyjny systemu Windows 95 automatycznie uruchamia program 
ScanDisk w celu wykrycia problemów na twardym dysku (dyskach). Jeśli 
występują jakieś problemy, program instalacyjny nie może być 
kontynuowany aż do ich usunięcia.

UWAGA: Przeznaczona dla systemu MS-DOS wersja programu ScanDisk 
uruchamiana przez program instalacyjny może wykryć błędy długich 
nazw plików, lecz nie może ich poprawić. Błędy te nie są przeszkodą 
w wykonaniu programu instalacyjnego, lecz po jego zakończeniu należy 
uruchomić nową wersję programu ScanDisk przeznaczoną dla systemu 
Windows z systemu Windows 95 w celu skorygowania tych błędów.

Usuwanie problemów z twardym dyskiem
------------------------------------
Jeśli w trakcie wykonywania programu instalacyjnego na ekranie pojawi 
się komunikat żądający uruchomienia programu ScanDisk w celu usunięcia 
problemów na twardym dysku, należy postępować według 
poniższych wskazówek.

Jeśli instalujesz system Windows 95 w systemie MS-DOS lub w poprzedniej wersji 
systemu Windows, na przykład Windows 3.1:

1. Zakończ system Windows.
2. Jeśli instalujesz z dyskietek, włóż dyskietkę instalacyjną nr 1 
  do stacji, a następnie wpisz następujący tekst w wierszu poleceń:

	a:scandisk.exe /all

  gdzie "a" jest stacją zawierającą dyskietkę Windows.

  Jeśli instalujesz z dysku CD-ROM, włóż dysk CD-ROM, a następnie 
  wpisz następujący tekst:

    f:\win95\scandisk.exe /all

  gdzie "f" jest stacją zawierającą dysk CD-ROM.

4. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie i usuń wszelkie
  problemy znalezione przez program ScanDisk.
5. Uruchom system Windows, a następnie ponownie uruchom program 
  instalacyjny.

Jeśli instalujesz system Windows 95 w poprzedniej wersji 
systemu Windows 95:

1. Zakończ program instalacyjny.
2. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, 
  wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij nazwę 
  ScanDisk.
3. Sprawdź, czy na twardym dysku (dyskach) i na wszelkich posiadanych 
  dyskach host nie występują błędy i usuń wszystkie wykryte problemy.

UWAGA: Jeśli uruchamiasz program instalacyjny z systemu MS-DOS, 
zostanie uruchomiony program ScanDisk i usunięcie większości problemów 
będzie możliwe z poziomu programu instalacyjnego.

Problemy z uruchomieniem programu ScanDisk
-------------------------------------------
Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony 
komunikat informujący, że jest za mało pamięci do uruchomienia programu 
ScanDisk, zwolnij nieco pamięci konwencjonalnej i/lub górnej, 
a następnie ponownie uruchom program instalacyjny. Jeśli używasz 
systemu MS-DOS 6.x, do uwolnienia pamięci spróbuj uruchomić 
program MEMMAKER.

Jeśli nadal jest za mało pamięci lub jeśli występują inne problemy, 
gdy program instalacyjny uruchamia program ScanDisk, możesz pominąć 
program ScanDisk w programie instalacyjnym uruchamiając go z opcją /IS. 
Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:

	setup /is

UWAGA: Pomijanie programu ScanDisk podczas instalacji nie jest 
zalecane. W takim przypadku mogą wystąpić problemy z twardym dyskiem, 
co z kolei może spowodować wadliwą instalację lub niepoprawne 
działanie systemu Windows 95.

Jeśli po uruchomieniu programu instalacyjnego z opcją /IS nadal 
występują problemy, spróbuj uruchomić go z opcją /IQ. Aby to uczynić, 
wpisz następujące polecenie:

    setup /is /iq

JEŚLI DYSK ZOSTAŁ PODDANY KOMPRESJI
===================================

Jeśli zawartość twardego dysku została poddana kompresji, może 
zostać wyświetlony komunikat informujący, że jest za mało miejsca na
w partycji host tego dysku. Program instalacyjny mógł skopiować 
niektóre pliki na dysk startowy, host na dysk startowy lub host 
na dysk Windows. W razie pojawienia się takiego komunikatu należy 
zwolnić nieco miejsca na określonym dysku, a następnie ponownie 
uruchomić program instalacyjny. Spróbuj wykonać jedną z następujących 
czynności:

- Jeśli instalujesz system Windows na dysku poddanym kompresji, jeśli 
 to możliwe, spróbuj go zainstalować na dysku, który nie był poddany 
 kompresji.
- Usuń wszelkie zbędne pliki na partycji host.
- Jeśli używasz systemu Windows 3.1 i masz stały plik wymiany, spróbuj 
 go zmniejszyć. W Panelu sterowania dwukrotnie kliknij ikonę 
 Tryb rozszerzony 386, a następnie kliknij opcję "Pamięć wirtualna". 
 Następnie zmodyfikuj rozmiar pliku wymiany.
- Użyj programu dokonującego kompresji do dysku do zwolnienia nieco 
 miejsca na poddanym kompresji dysku host. Jeśli kompresja dysku 
 została wykonana za pomocą programu DriveSpace lub DoubleSpace, 
 wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ system Windows.
 2. Uruchom program Drvspace.exe lub Dblspace.exe.
 3. Wybierz dysk poddany kompresji, na którego partycji host chcesz 
   zwolnić miejsce.
 4. W menu Dysk kliknij polecenie Zmień rozmiar.

 Jeśli był używany inny program wykonujący kompresję, na przykład 
 Stacker, zapoznaj się z dostarczoną z nim dokumentacją.

UWAGA: Jeśli widzisz niezgodność ilości wolnego miejsca podawaną przez
program instalacyjny i spodziewaną ilością dostępnego miejsca 
na dysku host, może to wynikać z faktu, iż system Windows wykorzystuje 
nieco miejsca na utworzenie pliku wymiany. Zjawisko zajmowania miejsca 
nie może wystąpić, jeśli nie jest uruchomiony system Windows. 

UWAGA: Jeśli w czasie wykonywania programu instalacyjnego tworzony jest 
dysk startowy, należy się upewnić, że jako dysk startowy nie został 
użyty dysk poddany kompresji.

Jeśli dysk został poddany kompresji za pomocą programu SuperStor
----------------------------------------------------------------
Jeśli twardy dysk został poddany kompresji za pomocą programu 
SuperStor, program instalacyjny może nie odszukać dysku startowego 
ani zainstalować systemu Windows 95. Jeśli w czasie wykonywania 
programu instalacyjnego zostanie wyświetlony taki komunikat, należy 
poddać dysk dekompresji, usunąć program SuperStor, a następnie 
ponownie uruchomić program instalacyjny.

Jeśli dysk został poddany kompresji za pomocą programu XtraDrive
----------------------------------------------------------------
Jeśli twardy dysk został poddany kompresji za pomocą programu XtraDrive 
i jest wykonywana aktualizacja z poprzedniej wersji systemu Windows, 
program instalacyjny nie będzie mógł zainstalować systemu Windows 95, 
dopóki nie zostanie wyłączona pamięć zapisu programu XtraDrive. Aby ją 
wyłączyć, wykonaj następującą procedurę:

1. Zakończ system Windows.
2. Uruchom program Vmu.exe (program usługowy Volume Maintenance Utility 
  programu XtraDrive).
3. Wybierz polecenie Advanced Options, a następnie naciśnij klawisz 
  ENTER.
4. Ustaw rozmiar pamięci podręcznej EMS na 0.
5. Ustaw rozmiar konwencjonalnej pamięci podręcznej na 1 
  (wartość minimalna).
6. Ustaw opcję "Allow Write Caching" na "No".
7. Gdy pojawi się żądanie potwierdzenia, wybierz opcję "Yes". 
  Pojawi się komunikat informujący, że należy ponownie uruchomić 
  komputer, aby zmiany weszły w użycie.
8. Zakończ program usługowy Volume Maintenance Utility, a następnie 
  ponownie uruchom komputer.
9. Uruchom system Windows, a następnie ponownie uruchom program 
  instalacyjny.


INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE WINDOWS NT
===================================================

Jeśli korzystasz z sieciowej wersji systemu MS-DOS i systemu 
Windows NT, uruchom system MS-DOS, a następnie uruchom program 
instalacyjny z systemu MS-DOS albo z systemu Windows 3.x. Niemożliwe 
jest zainstalowanie systemu Windows 95 w katalogu w konfiguracji 
z udostępnianym systemem Windows 3.x/Windows NT. System Windows 95 
należy zainstalować w innym katalogu.

Jeśli nie korzystasz z sieciowej wersji systemu MS-DOS i systemu 
Windows NT, musisz najpierw skonfigurować swój komputer do sieciowej 
wersji systemu MS-DOS i systemu Windows NT, a następnie postępować 
według powyższych instrukcji.

Jeśli system MS-DOS jest ładowany z dyskietki, a następnie uruchamiany 
jest program instalacyjny, nie będzie możliwe ładowanie systemu 
Windows NT. Można jednak przywrócić system Windows NT przez załadowanie 
z dysku Windows NT przeznaczonego do uruchamiania lub reperacji, a 
następnie wybranie opcji Repair).


INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE OS/2
=============================================

W systemie OS/2 program instalacyjny nie będzie działać. Należy 
uruchomić komputer w systemie MS-DOS, a następnie uruchomić program 
instalacyjny.

UWAGA: Jeśli wykonujesz aktualizację w systemie OS/2 w partycji HPFS, 
w czasie wykonywania programu instalacyjnego musisz mieć do dyspozycji 
dyskietkę nr 1 systemu OS/2.

Jeśli przy uruchamianiu do wyboru systemów operacyjnych używasz 
programu Boot Manager systemu OS/2, program instalacyjny wyłączy 
program Boot Manager, aby zapewnić, że system Windows 95 będzie mógł 
uruchomić komputer i dokończyć instalację. Program Boot Manager może 
być ponownie aktywowany przez uruchomienie programu usługowego Fdisk, 
dostarczanego wraz z systemem Windows 95 (zobacz także procedurę 
na końcu tego paragrafu).

Jeśli nie używasz programu Boot Manager, skonfiguruj swój komputer do
użycia tego programu, a następnie postępuj według powyższych 
instrukcji.

Jeśli system MS-DOS jest ładowany z dyskietki, a następnie uruchamiany 
program instalacyjny, po zainstalowaniu systemu Windows 95 nie będzie 
możliwe uruchomienie komputera w systemie OS/2. Przed uruchomieniem 
programu instalacyjnego systemu Windows 95 należy usunąć pliki 
Autoexec.bat i Config.sys używane przez system OS/2.

Jeśli po zainstalowaniu systemu Windows 95 chcesz usunąć z komputera 
system OS/2, wykonaj następującą procedurę:

1. Wykonaj na dyskietkach lub na dysku sieciowym kopie zapasowe plików, 
  które chcesz zachować.
2. Usuń pliki ze wszystkich katalogów i podkatalogów systemu OS/2, a
  następnie usuń te katalogi.
3. Należy także usunąć z katalogu źródłowego poniższe pliki zaznaczone 
  jako ukryte pliki systemowe:

	Ea data.sf
	OS2ldr.msg
	OS2krnl
	OS2boot
	Wp data.sf

  W programie Mój komputer albo Eksplorator Windows upewnij się, czy 
  ukryte pliki są widoczne. Aby to uczynić, kliknij menu Widok, 
  kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie 
  Wyświetl wszystkie pliki. Następnie usuń podane powyżej pliki 
  systemowe OS/2.

  UWAGA: Jeśli masz wersję systemu OS/2 inną niż 2.0, nazwy plików 
  systemowych OS/2 na twardym dysku mogą się różnić od podanych 
  powyżej. Ponadto, zależnie od posiadanej wersji systemu OS/2, 
  w katalogu źródłowym mogą się znajdować następujące pliki, które 
  możesz usunąć:

	OS2dump
	OS2ldr
	OS2logo
	OS2ver

4. Pamiętaj, aby opróżnić Kosz, aby trwale usunąć pliki z komputera.

Jeśli jest zainstalowany program Boot Manager i chcesz go usunąć, 
uruchom ponownie komputer, a następnie wykonaj następującą procedurę. 
(Zaleca się wydrukowanie tego pliku przed ponownym uruchomieniem 
komputera.)

1. Gdy pojawi się menu programu Boot Manager, wybierz uruchomienie 
  w systemie MS-DOS, a następnie uruchom program FDisk.
2. Wybierz partycję MS-DOS (C) jako partycję aktywną.
3. Zakończ program FDisk, a następnie ponownie uruchom komputer.

Jeśli chcesz przywrócić program Boot Manager po zainstalowaniu systemu 
Windows 95, wykonaj następującą procedurę:

1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz nazwę 
  FDISK.
2. Wybierz Opcję 2, Ustaw partycję aktywną.
3. Wprowadź numer partycji programu Boot Manager. Będzie to partycja o 
  rozmiarze 1 MB, nie-MS-DOS, umieszczona zwykle na górze lub na dole.
4. Zakończ program FDisk, a następnie ponownie uruchom komputer zgodnie
  z instrukcją.

W takim stanie możesz w dowolnym czasie uruchamiać komputer w systemie 
OS/2 oraz zmieniać etykiety partycji w programie Boot Manager 
za pomocą programu FDisk systemu OS/2.


INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W KOMPUTERACH Z OPROGRAMOWANIEM LANTASTIC
=======================================================================

Jeśli używasz serwera LANtastic, przed instalacją systemu Windows 95 
musisz go wyłączyć. Aby wyłączyć serwer LANtastic, usuń plik Server.exe 
z pliku Autoexec.bat albo wpisz następujące polecenie:

	server /remove

Jeśli używasz oprogramowania LANtastic, a dysk startowy jest 
odwzorowany lub udostępniany (zwykle dysk C), program instalacyjny 
nie będzie mógł ustalić, który dysk jest startowym i zostanie 
przerwany.

Przed uruchomieniem programu instalacyjnego musisz wyłączyć 
odwzorowanie lub wstrzymać udostępnianie dysku startowego.


KOMUNIKATY O BŁĘDACH INSTALACJI
===============================

W tym paragrafie podano komunikaty, które mogą wystąpić podczas 
wykonywania programu instalacyjnego oraz informacje na temat 
dalszych czynności.

SU-0010, SU-0012, SU-0015, SU-0016
----------------------------------
Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony 
jeden z powyższych komunikatów, proszę się zapoznać z paragrafami 
na temat systemów OS/2 i Windows NT w początkowej części 
niniejszego dokumentu.

SU-0011
-------
Jeśli dysk twardy jest chroniony hasłem, program instalacyjny nie może 
być poprawnie wykonany. Musisz najpierw usunąć zabezpieczenie hasłem. 
Dodatkowe informacje możesz znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz 
z komputerem.

SU-0013
-------
Aby zainstalować system Windows 95, dysk startowy musi być 
uruchomieniową partycją systemu MS-DOS.
Jeśli dysk startowy jest plikiem systemowym HPFS lub Windows NT, 
należy przed uruchomieniem programu instalacyjnego utworzyć 
uruchomieniową partycję systemu MS-DOS. Dodatkowe informacje na temat 
tworzenia uruchomieniowej partycji systemu MS-DOS można znaleźć 
w dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem.

Jeśli używasz sieci LANtastic lub kompresji SuperStor, zapoznaj się z 
odpowiednimi paragrafami w początkowej części niniejszego dokumentu.

SU0167
------
Jeśli w komputerze jest katalog o nazwie Desktop w bieżącym katalogu 
Windows, program instalacyjny nie będzie mógł zainstalować systemu 
Windows 95 w tym katalogu. System Windows 95 tworzy katalog o nazwie 
Desktop i wykorzystuje go do plików systemowych. Jeśli w czasie 
wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony ten komunikat, 
należy zmienić nazwę bieżącego katalogu Desktop. Następnie należy 
ponownie uruchomić program instalacyjny.

Komunikaty trybu standardowego
------------------------------
Jeśli zostanie wyświetlony którykolwiek z poniższych komunikatów 
o błędach, należy z pliku Config.sys usunąć wszelkich menedżerów pamięci 
(takie jak EMM386.exe, QEMM lub 386Max), a następnie ponownie uruchomić 
program instalacyjny.

	Standard Mode: Invalid DPMI return.
	Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.
	Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.
	Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.
	Standard Mode: Stack Overflow.

UWAGA: Jeśli nadal występują problemy, spróbuj ponownie dodać program
EMM386.EXE do pliku Config.sys i wykluczyć wszystkie zakresy. 
Na przykład:

	device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego wystąpią takie 
komunikaty lub przypadkowe zawieszenia, może być konieczne włączenie 
podwójnego buforowania w programie SmartDrive. Wiele twardych dysków 
SCSI i niektóre dyski ESDI wymagają podwójnego buforowania.

Aby włączyć podwójne buforowanie, dodaj następujący wiersz na początku 
pliku Config.sys:

	device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

gdzie "c:\windows" jest ścieżką do katalogu Windows.

Odczytanie plików (.cab) jest niemożliwe
----------------------------------------------
Jeśli jest używane oprogramowanie Multimedia Cloaking, a system 
Windows 95 jest instalowany z dyskietek, program instalacyjny może 
działać niepoprawnie. Jeśli zostaną wyświetlone komunikaty 
o niemożności odczytu plików .cab przez program instalacyjny, należy 
wykonać następujące czynności:

1. Z plików Config.sys i Autoexec.bat usunąć wiersz wywołujący program 
  Cacheclk.exe.
2. Ponownie uruchomić komputer.
3. Ponownie uruchomić program instalacyjny.

Program instalacyjny nie może wykonać kopii zapasowych plików systemowych
-------------------------------------------------------------------------
Jeśli w czasie wykonywania przez program instalacyjny kopii zapasowych 
plików systemowych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może to 
oznaczać brak miejsca na dysku, szczególnie na dyskach poddanych 
kompresji. Usuwając zbędne pliki należy zwolnić nieco miejsca na dysku, 
na którym są zapisywane pliki systemowe (dyskiem domyślnym jest 
dysk C).

Kontynuacja w tej konfiguracji systemu jest niemożliwa
------------------------------------------------------
Wyświetlenie komunikatu "Instalacja w tej konfiguracji systemu jest 
niemożliwa" może oznaczać, że na dysku jest starsza, niezgodna 
partycja. Przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy sporządzić 
kopie zapasowe danych, a następnie zmienić partycje dysku.


OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI
=================================

W tym paragrafie znajdują się uwagi na temat pewnych konfiguracji 
systemu, które mogą uniemożliwiać poprawną instalację systemu 
Windows 95 przez program instalacyjny.

Sager NP8200 lub Wedge Technologies 466/DX2
------------------------------------------
OSTRZEŻENIE: Jeśli system Windows 95 zostanie zainstalowany 
w komputerze typu laptop Sager NP8200 lub Wedge Technologies 466/DX2, 
komputer stanie się niezdatny do użytku, nawet po ponownej instalacji 
poprzedniej wersji systemu Windows.

Karty sieciowe Plug and Play i 16-bitowe sterowniki trybu rzeczywistego 
-----------------------------------------------------------------------
Jeśli chcesz używać 16-bitowego sterownika trybu rzeczywistego 
do karty NIC (co jest oczywiste, jeśli używasz DLC lub innego 
protokołu trybu rzeczywistego), karta Plug and Play może nie działać, 
ponieważ 16-bitowe sterowniki NIC są ładowane zanim system Windows 95 
będzie miał szansę włączyć karty Plug and Play. Ponadto niektóre 
16-bitowe sterowniki NIC nie rozpoznają kart Plug and Play 
(większość kopii kart NE2000 Plug and Play jest obarczonych tą wadą).

Aby używać karty Plug and Play z 16-bitowym sterownikiem NIC, wykonaj 
następującą procedurę:
1. Uruchom program usługowy Softset dostarczony wraz z kartą 
  Plug and Play, a następnie ustaw kartę na tryb nie-Plug and Play.
2. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć w Panelu sterowania, a następnie usuń 
  kartę sieciową.
3. Dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj nowy sprzęt" w Panelu sterowania, a 
  następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 
  System Windows 95 wykryje kartę sieciową.

Jeśli w przyszłości sterownik zostanie zmieniony na 32-bitowy sterownik NIC 
trybu chronionego, możesz ponownie uruchomić program Softset, aby 
włączyć kartę w trybie Plug and Play.

Karty NIC Intel EtherExpress 16 i komputery PCI
--------------------------------------------
Jeśli w komputerze PCI jest używana karta NIC Intel EtherExpress 16 
z niektórymi kartami wideo Diamond Speed Star PCI, mogą wystąpić 
zawieszenia systemu lub problemy z inicjalizacją. Poniżej zamieszczono 
wyjątki z bazy danych obsługi klientów firmy Intel. Problemy te nie są 
związane z systemem Windows 95 i występują w wielu platformach 
systemów operacyjnych. Ogólnie, jeśli wystąpią inne problemy 
z kartą EtherExpress 16 w komputerze PCI, przed zgłoszeniem problemu 
do firmy Microsoft prosimy spróbować wymiany karty.

Jeśli masz jedną z poniższych kart wideo, skontaktuj się 
z dostawcą w celu uzyskania aktualizacji wideo BIOS.

- Karta wideo Diamond Speed Star PCI z BIOSem w wersji 1.01
- Karta wideo Diamond Viper PCI VGA
- Karta wideo Diamond Stealth, BIOS w wersji 1.03

IBM Thinkpad Model 750x/755x/360x
---------------------------------
Jeśli masz jeden z poniższych modeli, (włącznie z wariantami takimi 
jak C, CE, CX, CS i CSE), przed instalacją systemu Windows 95 poszukaj 
w sieci CompuServe w biuletynie IBM lub w forum THINKPAD zaktualizowanej 
wersji programu BIOS i/lub sterowników Mwave dla swego komputera.

Jeśli nie zaktualizujesz swego programu BIOS, możesz napotkać problemy 
przy poruszeniu myszą, w chwili gdy komputer włącza lub wyłącza tryb 
zawieszenia.


MENEDŻEROWIE PAMIĘCI
====================

Jeśli w komputerze jest zainstalowany program QEMM, zalecamy jego 
usunięcie z pliku Config.sys przed instalacją systemu Windows 95. 
Program ten można dodać z powrotem po zainstalowaniu systemu 
Windows 95.

Podane poniżej menedżery pamięci są niezgodne z systemem Windows 95 
lub mogą powodować problemy. Zaleca się usunięcie wszystkich odwołań 
do nich z plików Config.sys i Autoexec.bat i użycie zamiast nich 
programów Emm386.exe i Himem.sys, które są dostarczane wraz 
z systemem Windows 95.

    Allemm4.sys - All Charge 386 w wersji 3.1
    HPemm386.sys i HPemm486.sys
    HPmm.sys - Menedżer pamięci HP (musi być usunięty przed 
	instalacją)
    Menedżer pamięci Iemm.sys
    Intel(R) Expanded-Memory Emulator (Ilim386.sys)
    Menedżer pamięci Maximizer (Maximize.com)
    Menedżer pamięci NetRoom (RM386.sys)
	Menedżer pamięci QMAPS w wersji 5.16
	UMB PRO w wersji 1.07

UWAGA: W dokumentacji programu 386MAX zaleca się ustawienie parametru 
EXT poniżej 64. Jeśli wartość parametru zostanie ustawiona na 0, 
program instalacyjny nie zostanie wykonany.

UWAGA: Jeśli z pliku Config.sys zostanie usunięty wiersz zawierający 
Rm386.sys, może być konieczna instalacja pliku Himem.sys, dostarczanego 
wraz z systemem Windows lub MS-DOS. Można to zrobić dodając do pliku 
Config.sys następujący wiersz:

    device=<ścieżka>\himem.sys                    

Parametr <ścieżka> określa lokalizację plików systemu Windows 
lub MS-DOS (na przykład C:\Windows).


PROGRAMY OBSłUGI PAMIĘCI PODRĘCZNEJ DYSKU
=========================================

Przed uruchomieniem programu instalacyjnego zaleca się usunięcie 
wszystkich programów innych producentów obsługujących pamięć podręczną 
dysku i zastąpić je programem Smartdrv.exe, który jest dostarczany 
wraz z systemem Windows 95.

W czasie działania systemu Windows 95 nie ma potrzeby użycia programu 
obsługującego pamięć podręczną dysku. Program instalacyjny 
automatycznie usuwa większość programów obsługujących pamięć 
podręczną dysku.

Jeśli jest używany jeden z poniższych programów obsługujących pamięć 
podręczną dysku, nie trzeba go usuwać. W niektórych przypadkach 
program instalacyjny usunie go automatycznie.

 Program 386MAX (Qcache.exe) (nie używać z programem SmartDrive)
 Program Cache.exe
 Program Cache.sys
 Program Flash (Flash.exe) (nie używać z programem 
 SmartDrive)
 Program Hyperdisk (nie używać z programem SmartDrive)
 Program Icache.sys 
 Program IBMcache.sys 
 Program Mace (Mcache.sys)
 Program Norton Speed Drive Disk (SPEEDRV)
 Norton Utilities w wersji 5.0 i 6.1 (DISKREET, NCACHE)
 PC-Cache (program obsługi pamięci podręcznej dysku PC Tools) 
 (musi być usunięty przed instalacją)
 Program PC-Kwik (Pc-kwik.exe)
 PC_Kwik Disk Accelerator
 PC-Kwik w wersji 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com)
 Program PC Tools(TM) (Pc-cache.com)
 Program Secretdisk II (Fast512.sys) (nie używać z programem 
 SmartDrive)
 Program Super PC-Kwik (Superpck.exe)


OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE
===========================

Niektóre programy antywirusowe mogą powodować problemy w czasie 
wykonywania programu instalacyjnego. Należy się upewnić, że w trakcie 
instalacji systemu Windows 95 nie działają żadne programy antywirusowe. 
Jeśli program jest typu terminate-and-stay-resident, należy z plików 
Autoexec.bat, Config.sys i Win.ini usunąć wszystkie odwołania do niego.

Jeśli w programie BIOS jest wbudowane zabezpieczenie antywirusowe, 
należy je wyłączyć przed uruchomieniem programu instalacyjnego. 
Aby je wyłączyć, należy wykorzystać program do ustawiania pamięci CMOS. 
Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej 
wraz z komputerem.

Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej uwagami na temat niektórych 
programów antywirusowych.

Program Central Point Anti-Virus w wersji 1.1 (Vsafe.com/Vsafe.sys)
-------------------------------------------------------------------
Aby usunąć program VSAFE, należy usunąć z pliku Autoexec.bat wszystkie 
wiersze zawierające nazwy Vsafe.com lub Vsafe.sys. Należy także usunąć 
wszystkie odwołania do programów Vsafe.com lub Vsafe.sys 
z wiersza RUN= w pliku Win.ini.

Jeśli wykonywana jest aktualizacja do systemu Windows 95, przed 
uruchomieniem programu instalacyjnego należy także usunąć wszystkie 
pliki Chklist.ms utworzone przez program VSAFE. Ponieważ system 
Windows korzysta z dysku do operacji na pliku wymiany, przy 
uruchomieniu systemu Windows 95 należy wyłączyć opcję zabezpieczenia 
przed zapisem programu Vsafe.

Jeśli przed zainstalowaniem systemu Windows program VSAFE nie zostanie 
usunięty, w chwili startu systemu Windows zostaną wyświetlone 
ostrzeżenia dotyczące plików Command.com, Win.com i Krnl.386.
Jeśli pojawią się te ostrzeżenia, należy je zignorować i wybrać opcję 
aktualizacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji 
programu Central Point Anti-Virus.

Program F-PROT Professional
---------------------------
Program instalacyjny nie może być uruchomiony, jeśli działa 
program F-PROT Professional. Należy go usunąć z z plików Autoexec.bat 
i Config.sys oraz sprawdzić, czy w pliku Win.ini znajduje się 
następujący wiersz:

	load=wvirstop.exe

Jeśli ten wiersz zostanie znaleziony, należy go usunąć. Po zakończeniu 
należy ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie uruchomić 
program instalacyjny.

Program Norton Anti-Virus(R) 
----------------------------
Jeśli jest używana dowolna wersja programu Norton Anti-Virus, przed 
uruchomieniem programu instalacyjnego należy ją usunąć. Po zakończeniu 
instalacji zaleca się zaniechanie używania programu Norton Anti-Virus 
w wersjach 1.x, 2.x lub 3.x w systemie Windows 95. Należy zastosować 
program Norton Anti-Virus przeznaczony dla systemu Windows 95.

Aby usunąć program Norton Anti-Virus w wersji 1.5:

1. W pliku Config.sys usuń następujący wiersz:

	device=c:\nav\nav_.sys

2. W pliku Autoexec.bat usuń argument C:\Nav z instrukcji PATH.

Aby usunąć funkcje antywirusowe programu Norton Desktop dla Windows 
w wersji 3.0:

1. W pliku Config.sys usuń następujący wiersz:

	device=c:\ndw\navtsr.exe

2. W pliku Autoexec.bat usuń następujące wiersze:

	c:\ndw\image.exe
	c:\ndw z instrukcji PATH

3. W pliku System.ini usuń następujące wiersze:

	shell=c:\ndw\ndw.exe (w sekcji [boot])
	device=symevent (w sekcji [386enh])

4. W pliku Win.ini usuń następujący wiersz:

	load=c:\ndw\navtsrw.exe


UŻYWANIE PROGRAMÓW I STEROWNIKÓW TYPU TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT (TSR)
=======================================================================

Program APPEND (MS-DOS)
-----------------------
W systemie Windows 95 nie należy używać programu usługowego APPEND. 
Uniemożliwia on tworzenie przez system Windows i jego programy 
poprawnych nazw plików zgodnych z regułą Well-Formed-Path (WFP). 
(Nazwa WFP jest kompletną nazwą pliku, włącznie z literą dysku 
i pełnym określeniem ścieżki, poczynając od katalogu źródłowego.)

Program Cubit w wersji 3.01
---------------------------
Jeśli w systemie Windows 95 używany jest program Cubit, nie należy 
stosować kompresji do katalogu systemowego Windows ani do żadnego 
pliku, który jest ładowany za pomocą pliku Config.sys.

Program Doubledisk w wersji 2.5
-------------------------------
Jeśli w systemie Windows 95 używany jest program Doubledisk, system 
może próbować uzyskać dostęp do dysków pozornych. Dyski pozorne 
występują, gdy program Doubledisk jest używany do tworzenia dysku 
poddanego kompresji. Na przykład, jeśli w komputerze istnieją dyski A, 
B i C, a program Doubledisk zostanie użyty do utworzenia dysku F, 
system Windows 95 i MS-DOS rozpozna dyski D i E jako poprawne, nawet 
jeśli one w rzeczywistości nie istnieją. Aby zapobiec wykrywaniu 
dysków pozornych przez system Windows, można zastosować program 
usługowy DRVOFF. Aby zamówić kopię programu DRVOFF, należy się 
skontaktować z firmą Vertisoft.

Program Infinite Disk w wersji 2.1
----------------------------------
Program Infinite Disk w wersji 2.1 nie działa poprawnie w systemie 
Windows 95. Należy usunąć program Infinite Disk z komputera przed 
uruchomieniem programu instalacyjnego albo skontaktować się z dostawcą 
oprogramowania w celu uzyskania programu Infinite Disk w wersji zgodnej 
z systemem Windows 95.

Aby usunąć program Infinite Disk z komputera:
1. Przywróć wszystkie pliki poddane kompresji do ich pierwotnego stanu.
2. Z plików Config.sys i Autoexec.bat usuń następujące wiersze:

	iddrv.sys
	idres.exe
	protect /c

3. Ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie uruchom program 
  instalacyjny.
 
Program NetWare(R) NetBIOS
--------------------------
W wielu konfiguracjach program NetWare NetBIOS TSR jest niezgodny z 
systemem Windows 95. W większości wypadków program instalacyjny 
wykryje obecność programu NetWare NetBIOS i usunie polecenie startowe 
z komputera. Jeśli jednak program NetWare NetBIOS jest ustawiony 
do startu z innego miejsca niż plik Autoexec.bat (na przykład z pliku 
wsadowego), program instalacyjny nie może go wykryć. W takim wypadku 
należy to zrobić ręcznie. System Windows 95 zawiera protokół zgodny 
z IPX/SPX, który można wykorzystać zamiast NetBIOS. Informacje na temat 
konfiguracji systemu Windows 95 do pracy z tym protokołem można 
znaleźć w pliku NETWORKS.TXT.

Program Newspace w wersji 1.07
------------------------------
Ten program usługowy kompresji dysku jest niezgodny z systemem 
Windows 95.

Program Norton Desktop dla Windows (Ep.exe)
-------------------------------------------
Jeśli program odzyskiwania danych Erase Protect (Ep.exe) jest ładowany 
z pliku Autoexec.bat, należy go wyłączyć przed przystąpieniem 
do instalacji systemu Windows, a szczególnie, jeśli jest wykonywana 
aktualizacja z poprzedniej wersji Windows. Program Erase Protect 
usiłuje zapisać kopie wszystkich usuwanych plików, co podczas 
instalacji może spowodować całkowite zapełnienie dysku.

Zaleca się używanie programu Erase Protect ze stałym plikiem wymiany. 
Jeśli jest używany tymczasowy plik wymiany, pliki o rozszerzeniach 
nazw .tmp lub .swp należy wyłączyć z ochrony przed usunięciem.

Program Norton Disklock w wersjach 3.01 i 3.5
---------------------------------------------
Program Norton Disklock w wersjach 3.01 i 3.5 nie działa poprawnie w 
systemie Windows 95. Należy usunąć ten program z komputera przed 
uruchomieniem programu instalacyjnego albo skontaktować się z obsługą 
produktów firmy Symantec w celu uzyskania programu Disklock w wersji 
zgodnej z systemem Windows 95.

Informacje na temat sposobu usunięcia programu Disklock z komputera 
można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz tym programem.

Program PC Tools Deluxe(TM) w wersji 7.1 (DATAMON)
--------------------------------------------------
Jeśli program PC Tools DATAMON jest ładowany za pomocą opcji \SENTRY+, 
program instalacyjny może nie działać w przypadku małej ilości miejsca 
na dysku. Przy ładowaniu programu DATAMON nie należy stosować opcji 
\SENTRY+.

Program PC Tools Deluxe w wersji 6.0 (DESKTOP)
----------------------------------------------
Przy próbie uruchomienia programu PC Tools poleceniem systemu MS-DOS 
z systemu Windows, komputer może błędnie zareagować lub ponownie się 
uruchomić. Takie problemy występują także, jeśli polecenia 
systemu MS-DOS są używane w systemie Windows.

Program SUBST (MS-DOS)
----------------------
W czasie instalacji mogą wystąpić problemy z programem SUBST, lecz po 
zakończeniu instalacji systemu Windows 95 można go bezpiecznie dodać 
z powrotem.


MOŻLIWE PROBLEMY Z INSTALACJĄ
=============================

Instalacja systemu Windows 95 w komputerze z pamięcią o pojemności 
4 MB lub z procesorem 386 z dyskietek może być bardzo powolna. 
Aby ją przyśpieszyć:

- Uruchom program instalacyjny z systemu Windows 3.x lub Windows dla 
 Workgroups. Unikaj uruchamiania programu instalacyjnego 
 z systemu MS-DOS.

- Jeśli jest używany program do kompresji dysku, taki jak DriveSpace 
 lub DoubleSpace, program instalacyjny może działać bardzo wolno. 
 Należy rozważyć skopiowanie plików z dyskietek na tymczasowego 
 katalogu na twardym dysku, a następnie uruchomienie programu 
 instalacyjnego z twardego dysku. Aby skopiować pliki z dyskietek 
 od 2 do 12, należy zastosować polecenie EXTRACT z dyskietki 1 
 w celu skopiowania plików Win95_xx.cab na twardy dysk, ponieważ 
 są one zapisane w nowym formacie Microsoft Distribution Media 
 Format (DMF). Zwykłe polecenia systemu MS-DOS takie jak COPY 
 i XCOPY nie będą działać na te dyskietki.
 
 Aby skopiować plik .cab z dyskietki na twardy dysk, należy 
 zastosować następujące polecenie:

	extract /c a:win95_xx.cab c:\<TempDir>

 gdzie <TempDir> jest lokalizacją tymczasowego katalogu na 
 twardym dysku.

- Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego przez dłuższy czas 
 zapala się lampka sygnalizacyjna pustej stacji dyskietek, 
 a instalacja przebiega bardzo wolno, należy do tej stacji włożyć 
 sformatowaną dyskietkę.

- Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego wystąpią problemy, 
 takie jak nieoczekiwane zakończenie programu lub komunikaty 
 o błędach bez związku z rzeczywistością, należy powiększyć rozmiar 
 trwałego pliku wymiany. Ogólnie, do poprawnego przeprowadzenia 
 instalacji, rozmiar trwałego pliku wymiany plus rozmiar pamięci RAM 
 w komputerze powinien być równy przynajmniej 14 MB. Po zmianie 
 rozmiaru pliku wymiany należy ponownie uruchomić program 
 instalacyjny.

 UWAGA: Jeśli twardy dysk został poddany kompresji, przed 
 powiększeniem rozmiaru pliku wymiany może być konieczne powiększenie 
 rozmiaru dysku host.

Właściwości

Numer ID artykułu: 305710 - Ostatnia weryfikacja: 10 grudnia 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbfile kbinfo kbsetup KB305710
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com