Kako da obavite analizu i defragmentaciju diska u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 305781 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj detaljni vodi? opisuje postupak za odr?avanje volumena diska na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows XP. Analiza i defragmentacija diska mogu da doprinesu o?uvanju performansi i op?teg funkcionisanja sistema.

Analiza volumena diska

Po?to defragmentacija volumena diska mo?e da potraje (u zavisnosti od veli?ine volumena, broja datoteka, procenta fragmentacije i raspolo?ivosti sistemskih resursa), trebalo bi da napravite analizu volumena pre nego ?to ih defragmentirate kako biste doneli odluku da li je svrsishodno da tro?ite vreme na proces defragmentacije.

Postupak za proveru fragmentacije datoteka i fascikli na jednom volumenu:
  1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavke Svi programi, Pribor, Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Defragmentator diska.
  2. Izaberite volumen koji ?elite da analizirate.
  3. Kliknite na dugme Analiziraj da biste zapo?eli analizu.
  4. Kada se analiza zavr?i, kliknite na dugme Prika?i izve?taj da biste pregledali rezultate. Ako vam alatka za analizu predlo?i defragmentaciju volumena, pratite korake koji su navedeni u slede?em odeljku.

Defragmentacija volumena diska

  1. Ako alatka ?Defragmentator diska? nije ve? pokrenuta, kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? mi?a na stavke Svi programi,Pribor, Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Defragmentator diska.
  2. Izaberite volumen nad kojim ?elite da obavite defragmentaciju.
  3. Kliknite na dugme Defragmentacija da biste zapo?eli operaciju.
  4. Pratite napredak u prozoru ?Prikaz defragmentacije?. Isprekidane datoteke sa diska su prikazane crvenom bojom, dok su one neprekidne plave, a sistemske datoteke su zelene. Cilj je eliminacija ve?eg dela crvenih stavki u prozoru.

Re?avanje problema

Iako svaki korisnik mo?e da pristupi alatki ?Defragmentator diska?, za mogu?nost obavljanja analize i defragmentacije su vam neophodne privilegije administratora. Da biste izveli operaciju defragmentacije, morate da budete prijavljeni kao administrator ili kao ?lan lokalne grupe ?Administratori?.Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 305781 - Poslednji pregled: 26. mart 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB305781

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com