Làm th? nào đ? phân tích và ch?ng phân m?nh đ?a trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305781 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Hư?ng d?n t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n b?o tr? trên đ?a kh?i lư?ng trên máy tính d?a trên Windows XP. Phân tích và ch?ng phân m?nh đ?a có th? giúp duy tr? hi?u su?t và các ho?t đ?ng chung c?a h? th?ng.

Phân tích m?t ổ đĩa đ?a

B?i v? ch?ng phân m?nh m?t kh?i lư?ng đ?a có th? m?t m?t th?i gian dài (tùy thu?c vào kích thư?c c?a kh?i lư?ng, s? lư?ng các t?p tin, t? l? ph?n trăm phân m?nh và s? s?n có c?a tài nguyên h? th?ng), b?n nên phân tích kh?i lư?ng trư?c khi ch?ng phân m?nh h? quy?t đ?nh có hay không nó là đáng giá đ? dành th?i gian đ? ch?y quá tr?nh D?n li?n ổ đĩa.

Đ? ki?m tra phân m?nh t?p tin và m?c tin thư thoại trên m?t kh?i:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Chương tr?nh D?n li?n đ?a.
  2. Nh?p vào kh?i mà b?n mu?n phân tích.
  3. B?m chu?t Phân tích đ? B?t đ?u phân tích.
  4. Xem xét các k?t qu? c?a các phân tích sau khi nó đư?c hoàn thành b?ng cách nh?p vào giao di?n báo cáo. N?u công c? phân tích khuy?n cáo r?ng kh?i lư?ng đư?c d?n li?n, h?y làm theo các bư?c trong ph?n ti?p theo.

D?n li?n ổ đĩa đ?a

  1. N?u công c? chương tr?nh D?n li?n đ?a không ho?t đ?ng đ?, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Chương tr?nh D?n li?n đ?a.
  2. Nh?p vào kh?i mà b?n mu?n đ? ch?ng phân m?nh.
  3. B?m chu?t Ch?ng phân m?nh đ? B?t đ?u ho?t đ?ng.
  4. Xem xét s? ti?n b? c?a các ho?t đ?ng trong c?a s? hi?n th? D?n li?n ổ đĩa. Các t?p tin phân m?nh trên đ?a xu?t hi?n màu đ?, ti?p giáp các t?p tin đư?c màu xanh, và t?p tin h? th?ng đư?c màu xanh lá cây. M?c đích là đ? lo?i b? h?u h?t các màu đ? trong c?a s?.

Kh?c ph?c s? c?

M?c dù b?t k? ngư?i dùng có th? truy c?p vào công c? chương tr?nh D?n li?n đ?a, kh? năng phân tích ho?c d?n li?n m?t ổ đĩa yêu c?u quy?n qu?n tr?. Đ? ch?y chi?n d?ch ch?ng phân m?nh, b?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?.Thu?c tính

ID c?a bài: 305781 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305781 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 305781

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com