S? ki?n th?t b?i đ? đăng khi màn h?nh Chào m?ng đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305822 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

V?i chào m?ng màn h?nh và đăng nh?p/đăng xu?t và/ho?c tài kho?n đăng nh?p thành công và th?t b?i ki?m toán đư?c kích ho?t, c?p th?t b?i đăng nh?p/đăng xu?t ho?c tài kho?n đăng nh?p th?t b?i ki?m toán b?ng đăng nh?p thành công ki?m toán m?c đư?c thêm vào s? ghi b?o m?t máy tính.

Các s? ki?n đang đăng nh?p có th? trông gi?ng như các s? ki?n sau đây:
S? ki?n lo?i: Th?t b?i ki?m toán
S? ki?n ngu?n: b?o m?t
S? ki?n th? lo?i: Đăng nh?p/đăng xu?t
ID s? ki?n: 529
Ngày: ngày
Thời gian: thời gian
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: %tên máy tính%
Mô t?:
Đăng nh?p th?t b?i:
L? do: Ngư?i dùng không bi?t tên ho?c m?t kh?u x?u
Tên ngư?i dùng: %tên ngư?i dùng%
Tên mi?n: %tên máy tính%
Đăng nh?p lo?i: 2
Đăng nh?p quá tr?nh: Advapi
Xác th?c gói: thương lư?ng
Tr?m làm vi?c tên: %tên máy tính%

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com.


S? ki?n lo?i: Th?t b?i ki?m toán
S? ki?n ngu?n: b?o m?t
S? ki?n th? lo?i: Tài kho?n đăng nh?p
ID s? ki?n: 680
Ngày: ngày
Thời gian: thời gian
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: %tên máy tính%
Mô t?:
C? g?ng đăng nh?p: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Đăng nh?p tài kho?n: %tên ngư?i dùng%
Ngu?n máy tr?m: %tên máy tính%
M? l?i: 0xC000006A

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com.


S? ki?n lo?i: Ki?m toán thành công
S? ki?n ngu?n: b?o m?t
S? ki?n th? lo?i: Tài kho?n đăng nh?p
ID s? ki?n: 680
Ngày:ngày
Thời gian:thời gian
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: %tên máy tính%
Mô t?:
C? g?ng đăng nh?p: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Đăng nh?p tài kho?n: %tên ngư?i dùng%
Ngu?n máy tr?m: %tên máy tính%
M? l?i: 0x0

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.

NGUYÊN NHÂN

Windows XP n? l?c đăng nh?p gi?i h?n cho m?i tài kho?n đư?c hi?n th? trên màn h?nh Chào m?ng đ? xác đ?nh xem có nh?c ngư?i dùng cho m?t kh?u. M?t đăng nh?p đ? c? g?ng đư?c đăng nh?p cho m?i tài kho?n đư?c hi?n th?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Đ? ngăn ch?n nh?ng s? ki?n này đang đư?c đăng nh?p, vô hi?u hoá màn h?nh Chào m?ng và s? d?ng màn h?nh đăng nh?p c? đi?n ho?c t?t ki?m toán c?a các s? ki?n đăng nh?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá màn h?nh Chào m?ng và chuy?n nhanh ngư?i dùng, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279765 Mô tả về Chuyển Người dùng Nhanh
T?t ki?m toán trong Microsoft Management Console (MMC)-theo cho chính sách nhóm:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng các m?c sau đây:
  • Chính sách máy tính c?c b?
  • C?u h?nh máy tính
  • Thi?t đ?t Windows
  • Thi?t đ?t b?o m?t
  • Chính sách C?c b?

 3. Nh?p vào Chính sách ki?m đ?nh.
 4. B?m đúp Các s? ki?n đăng nh?p ki?m toán.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các Thành côngTh?t b?i h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Đóng c?a s? chính sách nhóm.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

N?u m?t chính sách khóa tài kho?n đư?c kích ho?t, có th? cho m?t tài kho?n đ? có đư?c khóa. S? l?n đăng nh?p không thành công s? đư?c đ?t l?i khi ngư?i dùng đăng nh?p thành công. Tuy nhiên, k? t? khi đi?u này x?y ra cho m?i tài kho?n b?t c? khi nào s? hi?n th? màn h?nh Chào m?ng, n?u chính sách khóa tài kho?n đư?c thi?t l?p đ? 3 th?t b?i n? l?c, và b?n ghi ngư?i dùng a trong 3 l?n liên ti?p, ngư?i s? d?ng b s? có 3 n? l?c không thành công và tài kho?n s? b? khoá.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305822 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbshell kbui kbwinxpsp1fix kbmt KB305822 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305822

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com