Gi?i h?n s? lư?ng và kích thư?c c?a m?t cookie trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306070 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Internet Explorer tuân th? 2109 RFC sau đây đư?c đ? ngh? h?n ch? t?i thi?u:
 • ít nh?t 300 cookie
 • ít 4.096 byte trên m?t cookie (đư?c đo b?ng kích thư?c c?a các kí t? đ?i di?n bao g?m các cookie không nhà ga trong cú pháp mô t? c?a tiêu đ? Set-Cookie)
 • kho?ng 20 cookie cho m?i tên máy (ứng dụng) phục vụ ho?c tên mi?n duy nh?t
Lưu ? Nh?ng h?n ch? t?i thi?u đư?c gi?i thi?u xu?t hi?n trong RFC 2109, ph?n 6.3, "Gi?i h?n th?c hi?n." Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Tham kh?o".

THÔNG TIN THÊM

M?i cookie B?t đ?u v?i m?t đôi giá tr? tên. C?p này đư?c theo sau b?i zero ho?c b?ng cách thêm giá tr? thu?c tính c?p mà cách nhau b?ng d?u ki?m ch?m ph?y. M?t tên mi?n tên, m?i cookie là h?n ch? đ?n 4,096 byte. T?ng s? này có th? t?n t?i như m?t giá tr? tên đôi 4 kilobyte (KB), ho?c như là lên đ?n 20 tên giá tr? c?p đó t?ng 4 KB. N?u máy tính không có đ? s?c ch?a đ? lưu tr? các cookie, cookie b? lo?i b?. Nó không ph?i c?t ng?n. Các ?ng d?ng nên s? d?ng cookie càng ít càng t?t và như nh? m?t cookie càng t?t. Ngoài ra, các ?ng d?ng s? có th? x? l? nh?ng m?t mát c?a m?t cookie.

N?u m?t ứng dụng web s? d?ng nhi?u hơn 19 tùy ch?nh cookie, ASP phiên bang có th? b? m?t. Internet Explorer 4.0 và phiên b?n m?i nh?t cho phép có t?ng c?ng 20 cookie cho m?i tên mi?n. B?i v? ASPSessionID là m?t cookie, n?u b?n s? d?ng 20 ho?c hơn tùy ch?nh cookies, có tr?nh duy?t ngày càng bu?c ph?i lo?i b? các ASPSessionID cookie và m?t các k? h?p.

Đ? lưu tr? trên 20 c?p tên giá tr? cho m?t tên mi?n, b?n có th? t?o ra m?t t? đi?n cookie b?i concatenating nhi?u c?p tên giá tr? cho m?i cookie lên đ?n gi?i h?n 4,096-byte cho r?ng cookie. Phân hi?n nay, đ? l?y các giá tr? t? khách, b?n ph?i tích các cookie b?ng tay. Tuy nhiên, các ho?t đ?ng ph?c v? các trang yêu c?uđáp ?ng các đ?i tư?ng bao g?m xây d?ng trong ch?c năng đ? làm vi?c v?i cookie t? đi?n là các đ?i tư?ng t? đi?n. M?u m? sau đây cho th?y vi?c s? d?ng các cookie t? đi?n trong m?t trang ASP:
<%
  Response.Cookies ("MyCookie")("a")="A"
  Response.Cookies ("MyCookie")("b")="B"  
  Response.Cookies ("MyCookie")("c")="C"
  Response.Cookies ("MyCookie")("d")="D"
  Response.Cookies ("MyCookie")("e")="E"
  Response.Cookies ("MyCookie")("f")="F"
  Response.Cookies ("MyCookie")("g")="G"
  Response.Cookies ("MyCookie")("h")="H"
  Response.Cookies ("MyCookie")("i")="I"
  Response.Cookies ("MyCookie")("j")="J"
  Response.Cookies ("MyCookie")("k")="K"
  Response.Cookies ("MyCookie")("l")="L"
  Response.Cookies ("MyCookie")("a1")="A"
  Response.Cookies ("MyCookie")("b1")="B"  
  Response.Cookies ("MyCookie")("c1")="C"
  Response.Cookies ("MyCookie")("d1")="D"
  Response.Cookies ("MyCookie")("e1")="E"
  Response.Cookies ("MyCookie")("f1")="F"
  Response.Cookies ("MyCookie")("g1")="G"
  Response.Cookies ("MyCookie")("h1")="H"
  Response.Cookies ("MyCookie")("i1")="I"
  Response.Cookies ("MyCookie")("j1")="J"
  Response.Cookies ("MyCookie")("k1")="K"
  Response.Cookies ("MyCookie")("l1")="L"
 
  Response.Cookies("MyCookie").Expires = "12/31/2001"


  For Each strKey In Request.Cookies
   Response.Write strKey & " = " & Request.Cookies(strKey) & "<BR><BR>"
   If Request.Cookies(strKey).HasKeys Then
    For Each strSubKey In Request.Cookies(strKey)
     Response.Write "->" & strKey & "(" & strSubKey & ") = " & _
      Request.Cookies(strKey)(strSubKey) & "<BR>"
    Next
   End If
  Next
%>
Lưu ? Internet Explorer 5.0 và sau đó, b?n có th? s? d?ng hành vi userData đ? v?n t?n t?i d? li?u qua bu?i. Hành vi này có s?c ch?a l?n hơn so v?i cookie.

N?u b?n s? d?ng tài s?n document.cookie đ? l?y l?i cookie ? phía khách hàng, tài s?n document.cookie có th? l?y l?i ch? 4,096 byte. T?ng s? byte có th? là m?t trong nh?ng c?p tên giá tr? c?a 4 KB, ho?c nó có th? lên đ?n 20 tên giá tr? c?p mà có m?t kích thư?c t?ng c?a 4 KB.

Ch?c năng document.getcookie g?i phương pháp CDocument::GetCookie trong Microsoft HTML.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
820536B?t đ?ng s?n document.cookie tr? v? m?t chu?i r?ng

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?c đi?m RFC 2109, xem các web site sau đây:
Internet Engineering Task Force (IETF)
http://www.IETF.org/RFC/rfc2109.txt

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org/Protocols/rfc2109/rfc2109
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? sưu t?p cookie , xem Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms525394 (v=vs.90) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hành vi c?a userData , xem MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531424.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? cookie, xem Cookie Trung Web site sau:
http://www.cookiecentral.com/
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
157906Làm th? nào đ? duy tr? bang trên trang v?i VBScript
175167 Làm th? nào đ? lưu tr? nhà nư?c trong các ?ng d?ng Trang ph?c v? hi?n ho?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phát tri?n gi?i pháp d?a trên Web cho Microsoft Internet Explorer, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/IE/

http://support.Microsoft.com/IEP
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306070 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB306070 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306070
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com