Identifikator ?lanka: 306084 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako se alatka ?Oporavak sistema? koristi za vra?anje ra?unara u prethodno stanje. Alatka ?Oporavak sistema? pravi ?snimke? kriti?nih sistemskih datoteka i nekih programskih datoteka i postavki registratora, a zatim skladi?ti te informacije kao ta?ke vra?anja. Ako ra?unar ne funkcioni?e ispravno, te ta?ke vra?anja mo?ete da upotrebite da biste vratili Windows XP u prethodno stanje kada je ra?unar ispravno funkcionisao. Tako?e je mogu?e promeniti skripte, komandne datoteke i druge vrste izvr?nih datoteka na ra?unaru.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Alatka ?Oporavak sistema? ne uti?e na li?ne datoteke kao ?to su e-poruke, dokumenti ili fotografije. Datoteke koje ste izbrisali mo?ete da vratite u prethodno stanje samo ako ste napravili njihove rezervne kopije.

Dodatne informacije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Da biste izvr?ili oporavak sistema, morate da budete prijavljeni u Windows kao administrator. Ako je va? ra?unar deo mre?e, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?.

Da biste se uverili da ste prijavljeni u Windows kao administrator, sledite ove korake
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


 1. Otvorite dijalog Datum i vreme.
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U dijalogu Pokretanje otkucajte slede?u komandu i kliknite na dugme U redu:
   timedate.cpl  (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Snimak ovog koraka
 2. Koristite jedan od odgovaraju?ih koraka, u zavisnosti od rezultata.
  • Ako se pojavi dijalog Svojstva datuma i vremena, to zna?i da ste ve? prijavljeni kao administrator. Kliknite na dugme Otka?i da biste zatvorili dijalog Svojstva datuma i vremena. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Snimak ovog koraka
  • Ako dobijete slede?u poruku, niste prijavljeni kao administrator. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Snimak ovog koraka
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje pomo?u alatke ?Oporavak sistema?

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste pomo?u alatke ?Oporavak sistema? vratili Windows XP u prethodno stanje, pratite slede?e korake:
 1. Prijavite se u Windows kao administrator.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Oporavak sistema. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
 3. Na stranici Dobro do?li u oporavak sistema izaberite opciju Vrati moj ra?unar u ranije vreme, a zatim kliknite na dugme Dalje. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
 4. Na stranici Izbor ta?ke vra?anja izaberite poslednju ta?ku vra?anja sistema sa liste Na ovoj listi kliknite na ta?ku vra?anja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Mo?e se pojaviti poruka koja navodi promene konfiguracije koje ?e alatka ?Oporavak sistema? izvr?iti. Kliknite na dugme U redu. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
 5. Na stranici Potvrda izbora ta?ke vra?anja kliknite na dugme Dalje. Oporavak sistema vra?a prethodnu konfiguraciju sistema Windows XP, a zatim ponovo pokre?e ra?unar.
 6. Prijavite se na ra?unar kao administrator. Zatim, na stranici alatke ?Oporavak sistema? Oporavak je dovr?en kliknite na dugme U redu. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
Ako ste uspe?no vratili ra?unar u prethodno stanje i ra?unar radi na o?ekivan na?in, zavr?ili ste.


Ako je proces oporavka uspe?no dovr?en, ali ra?unar ne funkcioni?e kao ?to ste o?ekivali, pre?ite na odeljak ?Opoziv vra?anja sistema u prethodno stanje nakon izvr?avanja oporavka sistema?. Ako dobijete poruku o gre?ci i proces vra?anja u prethodno stanje nije dovr?en ili ako ne mo?ete da pokrenete alatku ?Oporavak sistema?, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Opoziv vra?anja sistema u prethodno stanje nakon izvr?avanja oporavka sistema

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Mo?da ste slu?ajno vratili operativni sistem Windows XP na prethodnu konfiguraciju koju niste ?eleli. Da biste opozvali vra?anje u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Prijavite se u Windows kao administrator.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Oporavak sistema. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
 3. Na stranici Dobro do?li u oporavak sistema izaberite opciju Opozovi moje poslednje vra?anje u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Mo?e se pojaviti poruka koja navodi promene konfiguracije koje ?e alatka ?Oporavak sistema? izvr?iti. Kliknite na dugme U redu. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
 4. Na stranici Potvrda opoziva vra?anja u prethodno stanje kliknite na dugme Dalje. Alatka ?Oporavak sistema? vra?a originalnu konfiguraciju operativnog sistema Windows XP, a zatim ponovo pokre?e ra?unar.
 5. Prijavite se na ra?unar kao administrator. Pojavljuje se stranica alatke ?Oporavak sistema? Opoziv je dovr?en. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka
 6. Kliknite na dugme U redu. Alatku ?Oporavak sistema? sada mo?ete ponovo da pokrenete iz druge ta?ke vra?anja.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

SLEDE?I KORACI

Ako vam ovi metodi nisu pomogli, na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Veb lokacije Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku nude slede?e usluge:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: Koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?ete se obratiti podr?ci:

Reference

Da biste dobili vi?e informacija o koracima koje treba preduzeti ako se alatka ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Windows XP ne pokre?e, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
304449 Pokretanje alatke ?Oporavak sistema? pomo?u opcije bezbednog re?ima sa komandnom linijom u operativnom sistemu Windows XP
Da biste dobili vi?e informacija o alatki ?Oporavak sistema?, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start.
 2. Izaberite stavku Pomo? i podr?ka.
 3. U polju Pretra?i otkucajte oporavak sistema, a zatim pritisnite taster ?Enter?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306084 - Poslednji pregled: 25. mart 2014. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster kbcip KB306084

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com