วิธีการแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้น โดยใช้ตัวควบคุม Repeater ที่ซ้อนกันและ Visual C#สุทธิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306154 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวควบคุมRepeaterซ้อนเพื่อแสดงข้อมูลตามลำดับชั้น คุณสามารถนำแนวคิดนี้ เมื่อต้องการผูกกับรายการตัวควบคุมอื่น ๆ


ผูกกับตารางหลัก

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studioการเปลี่ยนแปลง
 2. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกโครงการ
 3. คลิกVisual C# โครงการภายใต้โครงการชนิดและจากนั้น คลิก ASPแอพลิเคชันเว็บ Asp.net ภายใต้แม่แบบ
 4. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งลบ WebApplication#และ แล้ว พิมพ์ NestedRepeater. ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่น ปล่อยให้ชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นhttp://localhost เส้นทางต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง:
  http://localhost/ NestedRepeater
  คลิกตกลง
 5. ในการแก้ไขปัญหา Explorerคลิกขวาชื่อโหนโครงการNestedRepeaterชี้ไปที่เพิ่มและจากนั้น คลิกเพิ่มฟอร์มเว็บ
 6. การตั้งชื่อแบบฟอร์มเว็บ พิมพ์NestedRepeaterและคลิกเปิด
 7. สร้างเว็บฟอร์มใหม่ เปิดใช้งานในมุมมองออกแบบในตัว สภาพแวดล้อมแบบครบวงจรการพัฒนาระบบ (IDE) ของ Microsoft Visual Studioการเปลี่ยนแปลง จาก กล่องเครื่องมือ เลือกตัวควบคุมRepeaterและลากไปยังหน้าเว็บฟอร์ม
 8. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติIDของตัวควบคุมนี้Repeaterไป parentRepeater.
 9. สลับไปยังมุมมอง HTML สำหรับแบบฟอร์มเว็บนี้ เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้คลิก แท็บHTMLที่มุมล่างซ้ายของตัวออกแบบ ตัวควบคุมRepeaterสร้างโค้ด HTML ต่อไปนี้:
  <asp:Repeater id="parentRepeater" runat="server"></asp:Repeater>
  					
 10. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในแท็กRepeater :
  <itemtemplate>
     <b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "au_id") %></b><br>
  </itemtemplate>
  					
  หลังจากที่คุณทำเช่นนั้น โค้ด HTML สำหรับRepeaterจะเป็นดังนี้:
  <asp:Repeater id="parentRepeater" runat="server">
  	<itemtemplate>
  	   <b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "au_id") %></b><br>	
     </itemtemplate>
  </asp:Repeater>
  					
 11. ในการแก้ไขปัญหา Explorer คลิกขวาNestedRepeater.aspxและจากนั้น คลิกมุมมองรหัสสลับไป NestedRepeater.aspx.cs ของรหัส-behind แฟ้ม
 12. เพิ่มการประกาศ namespace ดังต่อไปนี้ที่ด้านบนของ แฟ้ม:
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  					
 13. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังเหตุการณ์Page_Loadเพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลPubsแล้วผูกตารางผู้เขียนไปยังตัวควบคุมRepeater :
     public void Page_Load(object sender, EventArgs e)
     {
       //Create the connection and DataAdapter for the Authors table.
       SqlConnection cnn = new SqlConnection("server=(local);database=pubs; Integrated Security=SSPI");
       SqlDataAdapter cmd1 = new SqlDataAdapter("select * from authors",cnn);
  
       //Create and fill the DataSet.
       DataSet ds = new DataSet();
       cmd1.Fill(ds,"authors");
       //Insert code in step 4 of the next section here.
       //Bind the Authors table to the parent Repeater control, and call DataBind.
       parentRepeater.DataSource = ds.Tables["authors"];
       Page.DataBind();
  
       //Close the connection.
       cnn.Close();
      }
  					
  หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสายอักขระการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเป็น ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ

 14. บันทึกแฟ้มทั้งหมด
 15. ใน โซลูชัน Explorerคลิกขวา NestedRepeater.aspx และคลิก ตั้งค่าเป็นเพจเริ่มต้น.
 16. บนเมนูสร้างให้คลิกสร้างโซลูชันการคอมไพล์โครงการ
 17. ดูขอบเพจในเบราว์เซอร์ และจากนั้น ตรวจสอบว่า หน้าการทำงานด้วยเหตุนี้จึงก้าว

  ผลผลิตควรปรากฏดังนี้:
  • 172-32-1176
  • 213-46 8915
  • 238-95-7766
  • 267-41-2394
  • ...

ผูกกับตารางลูก

 1. ในมุมมอง HTML ของเพ NestedRepeater.aspx ค้นหา บรรทัดของรหัสต่อไปนี้:
  <b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "au_id") %></b><br>
  						
  เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจากรหัสนี้:
  <asp:repeater id="childRepeater" runat="server">
  		<itemtemplate>
  	      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "[\"title_id\"]")%><br>
  		</itemtemplate>
  </asp:repeater>
  						
  รหัสใหม่นี้เพิ่มตัวควบคุมRepeaterสองคุณสมบัติItemTemplateของพาเรนต์ควบคุมRepeater
 2. ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งข้อมูลสำหรับลูกRepeaterควบคุมได้ดังนี้:
  <asp:repeater ... datasource='<%# ((DataRowView)Container.DataItem)
     .Row.GetChildRows("myrelation") %>' >
  					
  หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งข้อมูลสำหรับลูกตัวควบคุมRepeaterโค้ด HTML สำหรับตัวควบคุมสองRepeater (หลักและรอง) ปรากฏเป็นดังนี้:
  <asp:Repeater id="parentRepeater" runat="server">
  	<itemtemplate>
  		<b>
  		 <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "au_id") %>
  		</b>
  		<br>
  		<asp:repeater id="childRepeater" runat="server" 
            datasource='<%# ((DataRowView)Container.DataItem)
     .Row.GetChildRows("myrelation") %>' >
  			<itemtemplate>
  				<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "[\"title_id\"]")%><br>	
  			</itemtemplate>
  		</asp:Repeater> 
  	</itemtemplate>
  </asp:Repeater>
  					
 3. เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ของหน้าไปยังด้านบนของหน้า:
  <%@ Import Namespace="System.Data" %>
  					
 4. ในหน้ารหัส-behind แทนบรรทัดต่อไปนี้ในเหตุการณ์Page_Load
  //Insert code in step 4 of the next section here.
  						
  ด้วยรหัสต่อไปนี้:
       //Create a second DataAdapter for the Titles table.
       SqlDataAdapter cmd2 = new SqlDataAdapter("select * from titleauthor",cnn);
       cmd2.Fill(ds,"titles");
  
       //Create the relation between the Authors and Titles tables.
       ds.Relations.Add("myrelation",
       ds.Tables["authors"].Columns["au_id"],
       ds.Tables["titles"].Columns["au_id"]);
  
  					
  นี้เพิ่มตารางชื่อเรื่องลงในชุดข้อมูลและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและชื่อเรื่องแล้ว ตาราง
 5. บันทึก และคอมไพล์แอพลิเคชัน
 6. ดูเพจในเบราว์เซอร์ และจากนั้น ตรวจสอบว่า เพจนั้น ทำงานจน ผลผลิตควรปรากฏดังนี้:
  172-32-1176
  PS3333
  213-46 8915
  BU1032
  BU2075
  238-95-7766
  PC1035
  267-41-2394
  BU1111
  TC7777
  ...

รายชื่อรหัสทั้งหมด

Nestedrepeater.aspx

<%@ Page language="c#" Codebehind="NestedRepeater.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="NestedRepeater.NestedRepeater" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<html>
<body>
<form runat=server>

<!-- start parent repeater -->
<asp:repeater id="parentRepeater" runat="server">
  <itemtemplate>
   <b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"au_id") %></b><br>

   <!-- start child repeater -->
   <asp:repeater id="childRepeater" datasource='<%# ((DataRowView)Container.DataItem)
   .Row.GetChildRows("myrelation") %>' runat="server">

     <itemtemplate>
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "[\"title_id\"]")%><br>
     </itemtemplate>
   </asp:repeater>
   <!-- end child repeater -->

  </itemtemplate>
</asp:repeater>
<!-- end parent repeater -->

</form>
</body>
</html>
				

Nestedrepeater.aspx.cs

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace NestedRepeater
{
  public class NestedRepeater : System.Web.UI.Page
  {
   protected System.Web.UI.WebControls.Repeater parentRepeater;
   public NestedRepeater()
   {
     Page.Init += new System.EventHandler(Page_Init);
   }
   public void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     //Create the connection and DataAdapter for the Authors table.
     SqlConnection cnn = new SqlConnection("server=(local);database=pubs; Integrated Security=SSPI ;");
     SqlDataAdapter cmd1 = new SqlDataAdapter("select * from authors",cnn);

     //Create and fill the DataSet.
     DataSet ds = new DataSet();
     cmd1.Fill(ds,"authors");

     //Create a second DataAdapter for the Titles table.
     SqlDataAdapter cmd2 = new SqlDataAdapter("select * from titleauthor",cnn);
     cmd2.Fill(ds,"titles");

     //Create the relation bewtween the Authors and Titles tables.
     ds.Relations.Add("myrelation",
     ds.Tables["authors"].Columns["au_id"],
     ds.Tables["titles"].Columns["au_id"]);

     //Bind the Authors table to the parent Repeater control, and call DataBind.
     parentRepeater.DataSource = ds.Tables["authors"];
     Page.DataBind();

     //Close the connection.
     cnn.Close();
   }
   private void Page_Init(object sender, EventArgs e)
   {
     InitializeComponent();
   }
   private void InitializeComponent()
   {  
     this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
   }
  }
}
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้ในการ Microsoftการจัดการและส่งชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK):
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

การนำทางของความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ repeater

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306154 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdatabinding kbhowtomaster kbservercontrols kbmt KB306154 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306154

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com