Làm th? nào đ? th?c hi?n m?o danh trong m?t ASP.NET application

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306158 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? c?p đ?n Microsoft sau.NET Khuôn kh? không gian tên thư vi?n l?p:
 • System.web.Security
 • System.Security.Principal
 • System.Runtime.InteropServices
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng cách khác nhau đ? th?c hi?n m?o danh trong m?t ASP.NET ?ng d?ng.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n mu?n m?o danh ngư?i dùng trên m?t s?i trong ASP.NET, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, d?a trên requirments c?a b?n: Chú ý B?n có th? s? d?ng m? sau đây đ? xác đ?nh nh?ng g? ngư?i dùng thread th?c hi?n như là:
System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent().Name
				

M?o danh IIS xác th?c tài kho?n ho?c ngư?i s? d?ng

M?o danh Microsoft Internet Information Services (IIS) ch?ng th?c ngư?i dùng trên m?i yêu c?u cho t?t c? các trang trong m?t ASP.?ng d?ng NET, b?n ph?i bao g?m m?t <identity></identity> t? khóa trong file Web.config c?a ?ng d?ng này và thi?t l?p các m?o danh thu?c tính cho s? th?t. Ví dụ:
<identity impersonate="true" />
				

M?o danh ngư?i dùng c? th? cho t?t c? các yêu c?u c?a m?t ASP.NET Application

M?o danh ngư?i dùng c? th? cho t?t c? các yêu c?u trên t?t c? các trang c?a m?t ASP.NET ?ng d?ng, b?n có th? ch? đ?nh các tên ngư?i dùngm?t kh?u thu?c tính trong các <identity></identity> t? khóa t?p tin Web.config cho r?ng ?ng d?ng. Ví dụ:
<identity impersonate="true" userName="accountname" password="password" />
				
Chú ý Danh tính c?a quá tr?nh impersonates m?t ngư?i s? d?ng c? th? trên m?t ch? đ? ph?i có đ?c quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành". B?i m?c đ?nh, quá tr?nh Aspnet_wp.exe ch?y dư?i tài kho?n máy tính đư?c đ?t tên ASPNET. Tuy nhiên, tài kho?n này không có đ? quy?n đ? m?o danh m?t ngư?i s? d?ng c? th?. B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i n?u b?n c? g?ng m?o danh m?t ngư?i s? d?ng c? th?. Thông tin này áp d?ng ch? đ? các.NET Framework 1.0. Đi?u này đ?c quy?n không ph?i là c?n thi?t cho các.NET Framework 1.1.

Ch?nh s?a v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • C?p đ?c quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành" tài kho?n ASPNET (ít nh?t là đ?c quy?n tài kho?n).

  Chú ý M?c dù b?n có th? s? d?ng phương pháp này đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?, Microsoft không khuyên b?n nên phương pháp này.
 • Thay đ?i các tài kho?n trong quá tr?nh Aspnet_wp.exe ch?y dư?i h? th?ng chi?m trong ph?n c?u h?nh <processmodel> c?a t?p Machine.config.</processmodel>

M?o danh ngư?i s? d?ng Authenticating trong m?

M?o danh ngư?i dùng (authenticatingUser.Identity) ch? khi b?n ch?y m?t ph?n c? th? c?a m?, b?n có th? s? d?ng các M? s? đ? làm theo. Phương pháp này đ?i h?i r?ng danh tính ngư?i dùng authenticating là lo?i WindowsIdentity.

Visual Basic.NET
Dim impersonationContext As System.Security.Principal.WindowsImpersonationContext
Dim currentWindowsIdentity As System.Security.Principal.WindowsIdentity

currentWindowsIdentity = CType(User.Identity, System.Security.Principal.WindowsIdentity)
impersonationContext = currentWindowsIdentity.Impersonate()

'Insert your code that runs under the security context of the authenticating user here.

impersonationContext.Undo()
				
Visual C#.NET
System.Security.Principal.WindowsImpersonationContext impersonationContext;
impersonationContext = 
  ((System.Security.Principal.WindowsIdentity)User.Identity).Impersonate();

//Insert your code that runs under the security context of the authenticating user here.

impersonationContext.Undo();
				
Visual J#.NET
System.Security.Principal.WindowsImpersonationContext impersonationContext;
impersonationContext = 
  ((System.Security.Principal.WindowsIdentity)get_User().get_Identity()).Impersonate();

//Insert your code that runs under the security context of the authenticating user here.

impersonationContext.Undo();
				

M?o danh ngư?i dùng c? th? trong m?

M?o danh ngư?i dùng c? th? ch? khi b?n ch?y m?t c? th? ph?n c?a m?, s? d?ng m? sau đây:

Visual Basic.NET
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace = "System.Web" %>
<%@ Import Namespace = "System.Web.Security" %>
<%@ Import Namespace = "System.Security.Principal" %>
<%@ Import Namespace = "System.Runtime.InteropServices" %>

<script runat=server>
Dim LOGON32_LOGON_INTERACTIVE As Integer = 2
Dim LOGON32_PROVIDER_DEFAULT As Integer = 0

Dim impersonationContext As WindowsImpersonationContext

Declare Function LogonUserA Lib "advapi32.dll" (ByVal lpszUsername As String, _
            ByVal lpszDomain As String, _
            ByVal lpszPassword As String, _
            ByVal dwLogonType As Integer, _
            ByVal dwLogonProvider As Integer, _
            ByRef phToken As IntPtr) As Integer

Declare Auto Function DuplicateToken Lib "advapi32.dll" ( _
            ByVal ExistingTokenHandle As IntPtr, _
            ByVal ImpersonationLevel As Integer, _
            ByRef DuplicateTokenHandle As IntPtr) As Integer

Declare Auto Function RevertToSelf Lib "advapi32.dll" () As Long
Declare Auto Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal handle As IntPtr) As Long


Public Sub Page_Load(ByVal s As Object, ByVal e As EventArgs)
  If impersonateValidUser("username", "domain", "password") Then
    'Insert your code that runs under the security context of a specific user here.
    undoImpersonation()
  Else
    'Your impersonation failed. Therefore, include a fail-safe mechanism here.
  End If
End Sub

Private Function impersonateValidUser(ByVal userName As String, _
ByVal domain As String, ByVal password As String) As Boolean

  Dim tempWindowsIdentity As WindowsIdentity
  Dim token As IntPtr = IntPtr.Zero
  Dim tokenDuplicate As IntPtr = IntPtr.Zero
  impersonateValidUser = False

  If RevertToSelf() Then
    If LogonUserA(userName, domain, password, LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, 
           LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, token) <> 0 Then
      If DuplicateToken(token, 2, tokenDuplicate) <> 0 Then
        tempWindowsIdentity = New WindowsIdentity(tokenDuplicate)
        impersonationContext = tempWindowsIdentity.Impersonate()
        If Not impersonationContext Is Nothing Then
          impersonateValidUser = True
        End If
      End If
    End If
  End If
  If Not tokenDuplicate.Equals(IntPtr.Zero) Then
    CloseHandle(tokenDuplicate)
  End If
  If Not token.Equals(IntPtr.Zero) Then
    CloseHandle(token)
  End If
End Function

Private Sub undoImpersonation()
  impersonationContext.Undo()
End Sub
</script>
Visual C#.NET
<%@ Page Language="C#"%>
<%@ Import Namespace = "System.Web" %>
<%@ Import Namespace = "System.Web.Security" %>
<%@ Import Namespace = "System.Security.Principal" %>
<%@ Import Namespace = "System.Runtime.InteropServices" %>

<script runat=server>
public const int LOGON32_LOGON_INTERACTIVE = 2;
public const int LOGON32_PROVIDER_DEFAULT = 0;

WindowsImpersonationContext impersonationContext; 

[DllImport("advapi32.dll")]
public static extern int LogonUserA(String lpszUserName, 
	String lpszDomain,
	String lpszPassword,
	int dwLogonType, 
	int dwLogonProvider,
	ref IntPtr phToken);
[DllImport("advapi32.dll", CharSet=CharSet.Auto, SetLastError=true)]
public static extern int DuplicateToken(IntPtr hToken, 
	int impersonationLevel, 
	ref IntPtr hNewToken);
             
[DllImport("advapi32.dll", CharSet=CharSet.Auto, SetLastError=true)]
public static extern bool RevertToSelf();

[DllImport("kernel32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
public static extern bool CloseHandle(IntPtr handle);

public void Page_Load(Object s, EventArgs e)
{
	if(impersonateValidUser("username", "domain", "password"))
	{
		//Insert your code that runs under the security context of a specific user here.
		undoImpersonation();
	}
	else
	{
		//Your impersonation failed. Therefore, include a fail-safe mechanism here.
	}
}

private bool impersonateValidUser(String userName, String domain, String password)
{
	WindowsIdentity tempWindowsIdentity;
	IntPtr token = IntPtr.Zero;
	IntPtr tokenDuplicate = IntPtr.Zero;

	if(RevertToSelf())
	{
		if(LogonUserA(userName, domain, password, LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, 
			LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, ref token) != 0)
		{
			if(DuplicateToken(token, 2, ref tokenDuplicate) != 0) 
			{
				tempWindowsIdentity = new WindowsIdentity(tokenDuplicate);
				impersonationContext = tempWindowsIdentity.Impersonate();
				if (impersonationContext != null)
				{
					CloseHandle(token);
					CloseHandle(tokenDuplicate);
					return true;
				}
			}
		} 
	}
	if(token!= IntPtr.Zero)
		CloseHandle(token);
	if(tokenDuplicate!=IntPtr.Zero)
		CloseHandle(tokenDuplicate);
	return false;
}

private void undoImpersonation()
{
	impersonationContext.Undo();
}
</script>
Visual J#.NET
<%@ Page language="VJ#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<%@ Import Namespace="System.Security.Principal" %>
<%@ Import Namespace="System.Runtime.InteropServices" %>

<script runat=server>
public static int LOGON32_LOGON_INTERACTIVE = 2;
public static int LOGON32_PROVIDER_DEFAULT = 0;

WindowsImpersonationContext impersonationContext; 

/** @attribute DllImport("advapi32.dll") */ 
public static native int LogonUserA(String lpszUserName, 
	String lpszDomain, 
	String lpszPassword,
	int dwLogonType, 
	int dwLogonProvider, 
	System.IntPtr[] phToken);

/** @attribute DllImport("advapi32.dll",
 CharSet=CharSet.Auto, SetLastError=true) */ 
public static native int DuplicateToken(System.IntPtr hToken,
	int impersonationLevel,
	System.IntPtr[] hNewToken);

/** @attribute DllImport("kernel32.dll",CharSet=CharSet.Auto) */ 
public static native boolean CloseHandle(System.IntPtr[] handle);


/** @attribute DllImport("advapi32.dll",
 	 CharSet=CharSet.Auto,SetLastError=true) */	 
public static native boolean RevertToSelf();

public void Page_Load(Object s, System.EventArgs e)
{
	if(impersonateValidUser("username", "domain", " password"))
	{
		//Insert your code that runs under the security context of a specific user here.
		undoImpersonation();
	}
	else
	{
		//Your impersonation failed. Therefore, include a fail-safe mechanism here.
	}
}

private boolean impersonateValidUser(String userName, String domain, String password)
{
	WindowsIdentity tempWindowsIdentity;
	System.IntPtr[] token = new System.IntPtr[1];
	System.IntPtr[] tokenDuplicate = new System.IntPtr[1];

	if(RevertToSelf())
	{
		if(LogonUserA(userName, domain, password, LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, 
			LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, token) != 0)
		{
			if(DuplicateToken(token[0], 2, tokenDuplicate) != 0) 
			{
				tempWindowsIdentity = new WindowsIdentity(tokenDuplicate[0]);
				impersonationContext = tempWindowsIdentity.Impersonate();
				if (impersonationContext != null)
				{
					CloseHandle(tokenDuplicate);
					CloseHandle(token);
					return true;
				}				
			}			
		} 
	}
	if(!token[0].Equals(System.IntPtr.Zero))
		CloseHandle(token);
	if(!tokenDuplicate[0].Equals(System.IntPtr.Zero))
		CloseHandle(tokenDuplicate);
	return false;

}

private void undoImpersonation()
{
	impersonationContext.Undo();
}
</script>
				
Chú ý Danh tính c?a quá tr?nh impersonates m?t ngư?i s? d?ng c? th? trên m?t ch? đ? ph?i có đ?c quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành" N?u quá tr?nh Aspnet_wp.exe ch?y trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000. Các Đ?c quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành" là không c?n thi?t n?u các Aspnet_wp.exe quá tr?nh đang ch?y trên m?t máy tính d?a trên Windows XP ho?c trên m?t máy ch? Windows 2003 d?a trên máy tính. Theo m?c đ?nh, Aspnet_wp.exe quá tr?nh ch?y dư?i tài kho?n máy tính đư?c đ?t tên ASPNET. Tuy nhiên, tài kho?n này nào không có đ? quy?n đ? m?o danh ngư?i dùng c? th?. B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i n?u b?n c? g?ng m?o danh ngư?i dùng c? th?. .

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • C?p đ?c quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành" vào tài kho?n c?a ASPNET.

  Chú ý Chúng tôi không khuyên b?n nên phương pháp này đ? làm vi?c xung quanh các v?n đ?.
 • Thay đ?i các tài kho?n trong quá tr?nh Aspnet_wp.exe ch?y dư?i h? th?ng chi?m trong ph?n c?u h?nh <processmodel> c?a t?p Machine.config.</processmodel>

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? ASP.NET b?o m?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306590ASP.T?ng quan v? an ninh m?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 306158 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbsecurity kbmt KB306158 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306158

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com