Thông tin: L?i ph? bi?n khi b?n g? l?i các ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio .net

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306172 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t danh sách các bài vi?t mô t? m?t s? nh?ng v?n đ? ph? bi?n nh?t b?n g?p ph?i khi b?n g? l?i các ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio net.

THÔNG TIN THÊM

 • Khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio .Net, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? đ? B?t đ?u g? l?i trên Máy ch? Web. Các d? án không đư?c c?u h?nh đ? đư?c debugged.

  Gyfer ASP.NET prosiectau, ki?m ch?ng r?ng b?n có m?t t?p tin h?p l? d? án đư?c g?i là 'Web.config' cho URL quy đ?nh và 'g? l?i' đư?c thi?t l?p đ? 'true' trong t?p tin đó.
  Cho ATL Server các d? án, xác minh r?ng 'G? l?i' đ?ng t? đư?c liên k?t v?i ISAPI c?a b?n ph?n m? r?ng.
  B?n có mu?n vô hi?u hoá tương lai n? l?c đ? g? l?i ASP.NET các web site cho d? án này?
  Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t này l?i tin thư thoại, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306156 PRB: L?i "D? án không đư?c c?u h?nh đ? đư?c Debugged" khi b?n g? l?i các ?ng d?ng ASP.NET
 • Khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio .Net, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? đ? B?t đ?u g? l?i trên Máy ch? Web. Máy ch? bên-l?i trên g?i yêu c?u HTTP g? l?i.

  Đ?m b?o các máy ch? đang ho?t đ?ng m?t cách chính xác. Ki?m tra xem có là không có l?i cú pháp trong web.config b?ng cách th?c hi?n m?t Debug.Start mà không có l?i. B?n c?ng có th? mu?n tham kh?o đ? ASP.NET và ATL Server g? l?i đ? trong tài li?u tr?c tuy?n. B?n có mu?n vô hi?u hóa nh?ng n? l?c trong tương lai đ? g? l?i các trang ASP.NET này d? án?
  Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t l?i này tin thư thoại, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  306163 PRB: L?i "Không đ? B?t đ?u g? l?i" khi b?n g?i g? l?i HTTP yêu c?u
 • Khi b?n t? xa g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio net, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? đ? B?t đ?u g? l?i vào các Máy ch? Web. Truy c?p b? t? ch?i. Ki?m tra các thi?t đ?t c?u h?nh DCOM cho các qu?n l? máy g? l?i. B?n có mu?n vô hi?u hoá tương lai n? l?c đ? g? l?i ASP.net trang cho d? án này?
  Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t l?i này tin thư thoại, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  306164 PRB: 'truy c?p b? t? ch?i' Err Msg khi b?n g? l?i ASP.NET trang
 • Khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio .Net, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? đ? B?t đ?u g? l?i trên Máy ch? Web. S? b?n có mu?n vô hi?u hóa nh?ng n? l?c trong tương lai đ? g? l?i các trang ASP.NET cho d? án này?
  Cho thông tin thêm v? cách gi?i quy?t thông báo l?i này, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306165 PRB: L?i "Không th? đ? B?t đ?u g? l?i trên máy ch? Web" khi b?n g? l?i các ?ng d?ng ASP.NET
 • Khi b?n g? l?i các trang ASP.NET, Visual Studio .net Tr?nh g? l?i có th? không ng?ng trên đi?m ng?t.Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306169 PRB: Visual Studio .net Debugger không ng?ng trên đi?m ng?t khi b?n g? l?i các trang ASP.NET
 • Khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET trong Visual Studio .Net, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? đ? B?t đ?u g? l?i trên Máy ch? Web. Truy c?p b? t? ch?i. B?n có mu?n vô hi?u hoá tương lai n? l?c đ? g? l?i ASP.NET các web site cho d? án này?
  Xác minh r?ng b?n là m?t thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? và Nhóm ngư?i dùng tr?nh g? l?i trên máy tính. Ngư?i qu?n tr? không có quy?n đúng đ? g? l?i m?c đ?nh Quá tr?nh nhân viên ASP.net (Aspnet_wp.exe v? Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP, và W3wp.exe trên Microsoft Windows Server 2003).
 • Khi b?n g? l?i m?t ?ng d?ng ASP.NET trong Microsoft Visual Studio net, b?n có th? nh?n đư?c môi trư?ng phát tri?n sau đây c?a Microsoft thông báo l?i:
  L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? đ? B?t đ?u g? l?i trên Máy ch? Web. H? ph?c v? không h? tr? g? l?i c?a ASP.net hay ATL Server ?ng d?ng. Ch?y setup đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio .net các thành ph?n máy ch?. N?u thi?t l?p đ? đư?c ch?y, h?y xác nh?n r?ng m?t URL h?p l? đ? ch? đ?nh.

  B?n c?ng có th? mu?n tham kh?o ASP.NET và ATL Server g? l?i ch? đ? trong tài li?u tr?c tuy?n. B?n có mu?n vô hi?u hóa trong tương lai n? l?c đ? g? l?i các trang ASP.NET cho d? án này?
  Cho thêm thông tin v? cách gi?i quy?t thông báo l?i này, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  318465 PRB: Không th? g? l?i ?ng d?ng ASP.NET Web

THAM KH?O

Đ? có thông tin t?ng quát hơn v? ASP.NET, tham kh?o các nhóm tin MSDN sau đây:
Microsoft.Public.DotNet.Framework.aspnet

Thu?c tính

ID c?a bài: 306172 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
T? khóa: 
kbpubtypekc _ik kbdebug kberrmsg kbgrpdsasp kbinfo kbmt KB306172 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306172

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com