Làm th? nào đ? s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p v?i đ?a thu?t s? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p v?i đ?a thu?t s?.THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p

B?n có th? s? d?ng các t?p tin và thu?t s? chuy?n thi?t đ?t đ? chuy?n thi?t đ?t t? máy tính đ?n máy tính khác. Thi?t đ?t mà b?n có th? truy?n bao g?m các thi?t đ?t đư?c cá nhân hoá cho Microsoft Internet Explorer và Outlook Express, máy tính đ? bàn cài đ?t, thi?t đ?t hi?n th? và thi?t l?p k?t n?i quay s?.

B?n c?ng có th? s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p đ? t?o b?n sao lưu thi?t đ?t Windows XP c?a b?n. B?n có th? s? d?ng này sao lưu thi?t đ?t c?a b?n đ? khôi ph?c t?p và thi?t đ?t c?a b?n n?u b?n c?n ph?i cài đ?t l?i Windows XP.

T?o đ?a thu?t s?

Đ? t?o đ?a thu?t s? b?ng cách s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m T?p và thi?t đ?t chuy?n thu?t s?.
 2. Trên các Chào m?ng đ?n v?i thu?t s? thi?t đ?t truy?n t?p và màn h?nh, b?m vào Ti?p theo.
 3. Trên các Nh?ng máy tính là đi?u này màn h?nh, b?m vào Ti?p theo.
 4. Trên các B?n đ? có m?t đ?a CD Windows XP màn h?nh, b?m vào Tôi mu?n t?o đ?a thu?t s? trong ? sau.
 5. Trong danh sách ? đ?a, b?m vào ? đ?a mà b?n mu?n. Ví d?, 3-1/2 Đ?a m?m (A:), sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Đưa đ?a tr?ng đ? đ?nh d?ng vào ? và b?m Ok đ? t?o đ?a thu?t s?.
 7. H?y b? đ?a thu?t s?, và sau đó nh?p vào H?y b?.

Thu th?p t?p và thi?t đ?t t? máy tính c?

 1. Kh?i đ?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p trên máy tính mà b?n mu?n thu th?p t?p và thi?t đ?t t?:
  1. H?y đưa đ?a thu?t s? vào ? đ?a c?a máy tính mà b?n mu?n.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  3. Trong các M? h?p, lo?i:
   ? đ?a: Fastwiz
   Nơi ? đ?a là ? đ?a có ch?a đ?a thu?t s? (ch?ng h?n như A:Fastwiz).
  4. Nh?p vào Ok.
 2. Trên các Chào m?ng đ?n v?i thu?t s? thi?t đ?t truy?n t?p và màn h?nh, b?m vào Ti?p theo.
 3. Trên các Ch?n m?t phương pháp chuy?n giao màn h?nh, b?m chuy?n phương pháp mà b?n mu?n. Ví d?, ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Trên các B?n mu?n chuy?n là g?? màn h?nh, b?m vào các l?a ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Lưu ? Khi b?n th?c hi?n m?t s? l?a ch?n, m?t b?n tóm t?t các m?c s? đư?c chuy?n giao s? xu?t hi?n trong các D?a trên l?a ch?n hi?n t?i c?a b?n, các m?c sau đây s? đư?c chuy?n giao danh sách. B?n có th? s? d?ng danh sách này đ? xác minh r?ng các thi?t l?p ho?c các t?p tin b?n mu?n s? đư?c chuy?n giao.

  Thu?t s? thu th?p t?p và thi?t đ?t c?a b?n. N?u b?n đ? ch?n ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác trong bư?c 3, b?n đư?c nh?c đưa đ?a phương ti?n truy?n thông. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Ok.
 5. Trên các Hoàn t?t giai đo?n b? sưu t?p màn h?nh, b?m vào K?t thúc.

Chuy?n t?p và thi?t đ?t vào máy tính m?i

 1. Đăng nh?p vào máy tính d?a trên Windows XP.
 2. Nh?p vào b?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m T?p và thi?t đ?t chuy?n thu?t s?.
 3. Trên các Chào m?ng đ?n v?i thu?t s? thi?t đ?t truy?n t?p và màn h?nh, b?m vào Ti?p theo.
 4. Trên các Nh?ng máy tính là đi?u này màn h?nh, b?m vào Máy tính m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trên các B?n đ? có m?t đ?a CD Windows XP màn h?nh, b?m vào Tôi không c?n đ?a thu?t s?. Tôi đ? đ? thu th?p t?p và thi?t đ?t c?a tôi t? máy tính c? c?a tôi, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trên các T?p và thi?t đ?t ? đâu? màn h?nh, b?m vào cùng m?t chuy?n phương pháp mà b?n ch?n trong bư?c 3 trong ph?n "Thu th?p t?p và thi?t đ?t t? máy tính c?". Ví d?, ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác.

  Lưu ? N?u b?n b?m vào Khác (ví d?, m?t ? đ?a lưu đ?ng hay ? đ?a m?ng), xác đ?nh v? trí ho?c g? v? trí có ch?a thu th?p t?p và thi?t đ?t.

  Nh?p vào Ti?p theo. N?u b?n đ? ch?n ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác, b?n s? đư?c nh?c đ? chèn đ?a 1. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Ok.

  Thu?t s? chuy?n t?p và thi?t đ?t.
 7. Trên các Hoàn t?t thu?t s? thi?t đ?t truy?n t?p và màn h?nh, b?m vào K?t thúc. B?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n c?n ph?i đăng xu?t đ? thay đ?i có hi?u l?c. B?n có mu?n đăng xu?t ngay không?
 8. Nh?p vào đăng xu?t.
 9. Đăng nh?p vào máy tính đ? áp d?ng thi?t đ?t chuy?n giao.

Gi?i đáp th?c m?c

M?t s? cài đ?t có th? không đư?c khôi ph?c máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP. Thi?t đ?t cho thi?t b? ho?c không có s?n trên ho?c không tương thích v?i Windows XP s? không đư?c chuy?n giao. Danh sách các t?p tin ho?c thư m?c mà không đ? đư?c khôi ph?c vào v? trí ban đ?u c?a h? xu?t hi?n trên các Hoàn t?t thu?t s? thi?t đ?t truy?n t?p và màn h?nh c?a thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p.

Lo?i m?t hàng, sau đây có th? không đư?c chuy?n:
 • T?p tr?nh đi?u khi?n bên th? ba cho các thi?t b? không đư?c cài đ?t trên máy tính d?a trên Windows XP.
 • Máy in m?ng mà không ph?i là có s?n trên máy tính d?a trên Windows XP.


THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các phương pháp khác c?a vi?c s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306186Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p và thi?t đ?t chuy?n thu?t s? b?ng cách s? d?ng đ?a CD Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 306187 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB306187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com