Làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên vai tr? an ninh v?i d?a trên h?nh th?c xác th?c trong ?ng d?ng ASP.NET c?a b?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic .NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306238 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên vai tr? an ninh trong m?t ?ng d?ng ASP.NET th?c hi?n d?a trên h?nh th?c xác th?c b?ng cách s? d?ng Visual Basic.net.

Yêu c?u

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? th?c hi?n d?a trên h?nh th?c xác th?c trên m?t ?ng d?ng ASP.NET.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308157 Làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên h?nh th?c xác th?c trong ?ng d?ng ASP.NET c?a b?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic .NET

Gán vai tr? cho ngư?i dùng ch?ng th?c

B?i v? h?nh th?c ngư?i dùng thư?ng không ph?i là ngư?i dùng Microsoft Windows, h? không có b?t k? vai tr? liên k?t v?i h? theo m?c đ?nh. V? v?y, b?n ph?i đính kèm các vai tr? c?a ngư?i s? d?ng ch?ng th?c đ? nh?n d?ng c?a ngư?i dùng đó đ? b?n có th? th?c hi?n d?a trên vai tr? b?o m?t bên trong m? c?a b?n.

S? d?ng các m?u m? trong ph?n này đ? th?c hi?n d?a trên vai tr? b?o m?t trong ?ng d?ng c?a b?n. M? m?u này gán vai tr? pre-specified cho ngư?i s? d?ng ch?ng th?c. Tùy thu?c vào cách b?n lưu tr? d? li?u ngư?i dùng c?a b?n, b?n có th? th?c hi?n phương pháp c?a riêng b?n đ? l?y các vai tr? cho ngư?i dùng xác th?c và đính kèm nh?ng vai tr? đ? nh?n d?ng ngư?i s? d?ng ch?ng th?c, đư?c minh h?a trong các m?u m? đ? làm theo.

Copy đo?n m? sau trong t?p Global.asax trong ?ng d?ng hi?n có c?a b?n đ? gán vai tr? cho ngư?i dùng ch?ng th?c trong B? x? lí bi?n c? Application_AuthenticateRequest :
Sub Application_AuthenticateRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
if (not(HttpContext.Current.User is Nothing)) then
  if HttpContext.Current.User.Identity.AuthenticationType = "Forms" then
    Dim id as System.Web.Security.FormsIdentity
    id = HttpContext.Current.User.Identity

    Dim MyRoles(2) As String
    MyRoles(0) = "Manager"
    MyRoles(1) = "Admin"
    HttpContext.Current.User = new System.Security.Principal.GenericPrincipal(id,MyRoles) 
  End if
End if
End sub
				

Ki?m tra các vai tr? ngư?i dùng, và th?c hi?n chương tr?nh Logic trong trang ASPX

Các bư?c sau đây ch?ng minh làm th? nào đ? th?c hi?n và ki?m soát các chương tr?nh logic d?a trên vai tr? mà thu?c v? ngư?i s? d?ng ch?ng th?c.
 1. T?o m?t trang .aspx m?i tên là Sample.aspx, và dán đo?n m? sau:
  <%@ Page Language="VB" %>
  <%@ Import Namespace="System.Web" %>
  
   <script runat=server>
    Sub Page_Load(Src As Object, E As EventArgs)
  	if User.IsInRole("Admin") then
  		Response.Write ("You are an Administrator")
  	Else
  		Response.Write ("You do not have any role assigned")
  	End if
    End Sub
  
   </script>
  					
 2. Lưu Sample.aspx trong ?ng d?ng hi?n t?i c?a b?n. Duy?t đ?n trang đ? ki?m tra nó.

Tham kh?o

Cho m?t t?ng quan v? an ninh ASP.NET, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306590 Thông tin: ASP.NET an ninh t?ng quan
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?o m?t d?a trên vai tr?, tham kh?o tài li?u Khuôn kh? .NET ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) sau đây:
D?a trên vai tr? an ninh
.aspx http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/52kd59t0 (vs.71)
Tài li?u và m? ngu?n t?i MSDN Web site sau c?ng ch?a thông tin v? b?o m?t d?a trên vai tr?:
IBuySpy phát tri?n gi?i pháp
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms978480.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, tham kh?o các cu?n sách sau đây:
Reilly, Douglas J. Thi?t k? các ?ng d?ng Microsoft ASP.NET. Microsoft Press, 2001.

Esposito, kh?ng long. Xây d?ng gi?i pháp Web v?i ASP.NET và ADO.NET. Microsoft Press, 2001.
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306238 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhowtomaster kbsecurity kbmt KB306238 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306238

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com