Làm th? nào đ? vô hi?u hoá máy tính đ? bàn t? xa b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306300 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Máy tính đ? bàn t? xa là m?t tính năng m?i trong Windows XP Professional cho phép b?n k?t n?i vào máy tính t? xa và ho?t đ?ng như th? b?n đang ng?i t?i bàn đi?u khi?n. Bài vi?t này mô t? cách đ? t?t máy tính t? xa b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm c?c b? trên máy tính.

LƯU ?: Remote Desktop là không có s?n trong Windows XP Home Edition.

THÔNG TIN THÊM

Đ? s? d?ng trên máy tính đ?a phương nhóm chính sách đ? vô hi?u hoá máy tính đ? bàn t? xa:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
  2. Trong tr?nh so?n th?o chính sách nhóm, nh?p vào đ? m? r?ng C?u h?nh máy tính, nh?n vào đây đ? m? r?ng Hành chính Templates, nh?n vào đây đ? m? r?ng C?u ph?n c?a Windows, và sau đó nh?p vào đ? m? r?ng D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i.
  3. B?m đúp vào các Cho phép ngư?i dùng k?t n?i t? xa b?ng cách s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i chính sách.
  4. Thi?t l?p chính sách đ? Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.
B?n c?ng có th? s? d?ng th? t?c sau đây đ? vô hi?u hoá máy tính đ? bàn t? xa; Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng các th? t?c trư?c, các c?u h?nh sau đây ghi đè:
  1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi và nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các T? xa tab.
  3. Trong ph?n Remote Desktop, nh?p vào Xoá Cho phép ngư?i dùng k?t n?i t? xa t?i máy tính này, sau đó b?m Ok.
LƯU ?: Remote Desktop b? t?t theo m?c đ?nh trên Windows XP Professional.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306300 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB306300 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306300

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com