Làm th? nào đ? g? r?i Audio CD sáng t?o trong Windows Media Player cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306319
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i các sáng t?o CD âm thanh (đ?t) trong Windows Media Player cho Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?c ph?c s? sáng t?o CD âm thanh (đ?t) trong Windows Media Player cho Windows XP:
 • ? CD ghi có th? không đư?c k?t n?i. Ki?m ch?ng r?ng ? đ?a đư?c k?t n?i đúng.
 • Đ?a tr?ng có th? không có trong ? CD ghi. Ki?m ch?ng r?ng đ?a tr?ng đư?c đưa vào trong ? đ?a.
 • M?t chương tr?nh khác có th? đang dùng ? CD ghi. Thoát kh?i các chương tr?nh khác có th? đang dùng ? CD ghi.
 • B?n có th? không th? t?o đ?a CD d? li?u trong Windows XP. C? g?ng t?o ra m?t đ?a CD d? li?u thư?ng xuyên trong Windows Explorer. Thông tin v? làm th? nào đ? làm như v?y, xin vui l?ng xem tr? giúp và h? tr?. Lưu ? r?ng n?u b?n không th? t?o d? li?u đ?a CD trong Windows XP, âm thanh CD sáng t?o s? không ho?t đ?ng.
 • Có th? không có đ? không gian lưu tr? mi?n phí trên đ?a c?ng c?a b?n. Trư?c khi Windows Media Player sao chép t?p tin vào m?t CD, b?n sao t?m th?i c?a các t?p tin (đư?c g?i chung là m?t h?nh ?nh đ?a) đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng c?a b?n. H?nh ?nh có th? s? d?ng 1 gigabyte (GB) không gian đ?a c?ng. Windows Media Player không th? sao t?p vào đ?a CD ghi m?t N?u b?n không có đ? không gian đ?a c?ng mi?n phí đ? lưu tr? h?nh ?nh. Mi?n phí t?i thi?u 1 GB dung lư?ng lưu tr? trên đ?a c?ng c?a b?n ho?c lưu tr? h?nh ?nh trên đ?a c?ng khác r?ng có ít nh?t 1 GB dung lư?ng lưu tr? mi?n phí.

  LƯU ?: Đ? xác đ?nh đ?a c?ng nơi lưu tr? ?nh đ?a:

  1. Trong Windows Media Player, b?m Tùy ch?n trên các Công c? tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Thi?t b? tab, và sau đó b?m đúp vào tên ? đ?a CD-R ho?c CD-RW b?n đang s? d?ng.
  3. B?m vào các Ghi âm tab, và sau đó b?m vào đ?a c?ng.
  4. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok.
 • ? CD-R ho?c CD-RW có th? g?p ph?i l?i đ?m v? c?a t?c đ? c?a đ?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ch?n m?t t?c đ? đ?t cháy ch?m (theo m?c đ?nh, Windows Media Player đư?c thi?t l?p đ? ghi ? t?c đ? nhanh nh?t). Đây là đ?c bi?t hi?u qu? trên USB CD-R và ? đ?a CD-RW.

  LƯU ?: Đ? ch?n m?t t?c đ? đ?t cháy ch?m:

  1. Trong Windows Media Player, b?m Tùy ch?n trên các Công c? tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Thi?t b? tab, và sau đó b?m đúp vào tên ? đ?a CD-R ho?c CD-RW b?n đang s? d?ng.
  3. B?m vào các Ghi âm tab, và sau đó ch?n t?c đ? ghi đó là ch?m hơn ho?c là t?c đ? slowest có s?n.
  4. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok.
 • Th? ch?n m?t b? khác nhau c?a n?i dung đ? sao chép vào CD. N?u đi?u này gi?i quy?t các v?n đ?, các t?p tin media, b?n không th? sao có th? b? h?ng.
 • Đ?m b?o r?ng ? đ?a CD-R ho?c CD-RW này đư?c c?p nh?t ph?n v?ng m?i nh?t t? nhà s?n xu?t ph?n c?ng.
 • H?y th? t?o m?t đ?a CD v?i phương ti?n truy?n thông khác nhau. Đôi khi m?t s? ? đ?a CD-R và CD-RW có v?n đ? v?i phương ti?n truy?n thông đ?a CD có th? ghi đư?c t? m?t nhà s?n xu?t c? th?.
LƯU ?: Không ph?i t?t c? các đ?a CD-R và CD-RW phương ti?n truy?n thông có th? chơi trong máy nghe đ?a CD tiêu dùng. H? nên đư?c chơi trong h?u h?t máy tính đ?a CD-ROM và DVD-ROM ? đ?a.

Đ? có danh sách đ?y đ? c?a ? đ?a CD-R và CD-RW tương thích v?i Windows XP, xin vui l?ng xem Microsoft Windows ph?n c?ng tương thích danh sách Web site sau:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 306319 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbprod2web kbtshoot kbmt KB306319 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306319
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com