PRB: ASP Error 80004005 "ngu?n d? li?u tên không t?m th?y"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306345 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng ActiveX Data Objects (ADO) ho?c ODBC đ? m? m?t k?t n?i cơ s? d? li?u trong m?t trang Active Server Pages (ASP), b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho Tr?nh đi?u khi?n ODBC l?i '80004005'
[Microsoft][Qu?n l? tr?nh đi?u khi?n ODBC] Ngu?n d? li?u tên không t?m th?y và không có tr?nh đi?u khi?n m?c đ?nh đ? ch? đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

L?i này có th? x?y ra khi b?n s? d?ng m?t k?t n?i DSN d?a trên chu?i (m?t k?t n?i chu?i có s? d?ng m?t h? th?ng DSN) ho?c k?t n?i DSN-ít chu?i v?i ADO và ODBC đ? m? m?t k?t n?i cơ s? d? li?u trong m?t trang ASP. Các nguyên nhân thư?ng g?p l?i này đư?c li?t kê dư?i đây.

B?ng cách s? d?ng m?t DSN ODBC

 • Trương m?c ngư?i dùng Microsoft Windows NT 4.0 hay Windows 2000 đó đư?c s? d?ng đ? x? l? các yêu c?u đ?i v?i các trang ASP hi?n không có đ? quy?n đ?c khóa s? đăng k? c?a hàng DSN đ? ch? r? thông tin c?u h?nh.
 • DSN ODBC h? th?ng, đư?c xác đ?nh trong k?t n?i ADO chu?i không t?n t?i trên h? ph?c v? IIS.
 • ASP ?ng d?ng ho?c Phiên làm vi?c bi?n đư?c kh?i t?o trong ?ng d?ng ASP Global.asa t?p (ho?c trong m?t trang ASP đư?c truy c?p trư?c khi trang có ch?a các cơ s? d? li?u k?t n?i m?) đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh chu?i k?t n?i ADO. Đi?u này k?t n?i chu?i bi?n là không đư?c kh?i t?o khi m? đ? m? các k?t n?i cơ s? d? li?u ch?y. Đ? xác nh?n đi?u này, thêm m?t Response.write tuyên b? trư?c d?ng m? m? cơ s? d? li?u k?t n?i đ? hi?n th? k?t n?i chu?i đư?c lưu tr? trong các bi?n.

B?ng cách s? d?ng m?t DSN-ít k?t n?i chu?i

 • Windows NT 4.0 hay Windows 2000 ngư?i dùng tài kho?n mà là đư?c s? d?ng đ? x? l? các yêu c?u đ?i v?i các trang ASP hi?n không có đ? quy?n đ?c khóa s? đăng k? c?a hàng đ? ch? đ?nh ODBC lái xe thông tin c?u h?nh. Các Tr?nh đi?u khi?n tham s? trong m?t chu?i DSN-ít k?t n?i ch? đ?nh ODBC tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p k?t n?i cơ s? d? li?u.
 • Tên tr?nh đi?u khi?n ODBC đư?c xác đ?nh trong các k?t n?i chu?i sai chính t? ho?c ch? đ?nh m?t đi?u khi?n có th? không đư?c cài đ?t trên h? ph?c v? Internet Information Server (IIS).
 • ASP ?ng d?ng ho?c Phiên làm vi?c bi?n đư?c kh?i t?o trong ?ng d?ng ASP Global.asa t?p (ho?c trong m?t trang ASP đư?c truy c?p trư?c khi trang có ch?a các cơ s? d? li?u k?t n?i m?) đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh chu?i k?t n?i ADO. Đi?u này k?t n?i chu?i bi?n là không đư?c kh?i t?o khi m? đ? m? các k?t n?i cơ s? d? li?u ch?y. Đ? xác nh?n đi?u này, thêm m?t Response.write tuyên b? trư?c d?ng m? m? cơ s? d? li?u k?t n?i đ? hi?n th? k?t n?i chu?i đư?c lưu tr? trong các bi?n.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

B?ng cách s? d?ng m?t DSN ODBC

Không đ? quy?n đ? đ?c DSN Registry Key

C?p Windows NT 4.0 hay Windows 2000 ngư?i dùng kho?n truy c?p đ?c đ? ODBC DSN h? th?ng đăng k? phím xác đ?nh như sau:
 1. Xác đ?nh tài kho?n mà đư?c s? d?ng đ? x? l? yêu c?u các trang ASP.
 2. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y, lo?i Regedt32.exe, sau đó b?m Ok đ? b?t đ?u Registry Editor.
 3. Trong các HKEY_LOCAL_MACHINE c?a s? tr?nh duy?t đ? các HKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI baám giö? phím. Các ODBC.INI khóa ch?a m?t subkey m?i DSN h? th?ng ODBC đư?c đăng k? trên máy ch?.
 4. Click vào khóa registry DSN cho DSN đư?c xác đ?nh trong ADO k?t n?i chu?i.
 5. T? các Bảo mật tr?nh đơn, nh?p vào Cấp phép.
 6. Thêm trương m?c ngư?i dùng mà b?n xác đ?nh đư?c trong bư?c 1 đ? các danh sách các ngư?i dùng có th? truy c?p vào phím này, và ch?n các Đọc h?p ki?m cho ngư?i dùng này.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó đóng Registry Editor.

DSN đ? ch? r? không t?n t?i trên h? ph?c v? IIS

T?o quy đ?nh h? th?ng ODBC DSN trên h? ph?c v? IIS.

Global.ASA m? kh?i t?o k?t n?i chu?i ADO không ch?y

 1. Ki?m ch?ng r?ng thư m?c ?ng d?ng IIS đ? đư?c thi?t l?p như thư IIS ?o m?c b?ng c?p phép đ? th?c thi script.
 2. Ki?m ch?ng r?ng t?p Global.asa n?m ? nh?ng IIS thư m?c g?c c?a ?ng d?ng.
 3. N?u thư m?c ?ng d?ng đ? đư?c thi?t l?p như m?t IIS thư m?c ?o, lo?i b? và tái t?o các ?ng d?ng IIS.
 4. Đ? c?p đ?n các bài vi?t đư?c li?t kê trong nh?ng tham chi?u"" ph?n đ? xác đ?nh n?u b?t k? c?a nh?ng bài vi?t này áp d?ng cho c? th? c?a b?n k?ch b?n.
 5. Liên h? v?i d?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m n?u m? trong Global.ASA v?n không xu?t hi?n đ? ch?y sau khi b?n th?c hi?n các ngay trư?c bư?c.

B?ng cách s? d?ng m?t DSN-ít k?t n?i chu?i

Không đ? quy?n đ? đ?c khóa s? đăng k? tr?nh đi?u khi?n đ? ch? ra ODBC

C?p Windows NT 4.0 hay Windows 2000 ngư?i dùng kho?n truy c?p đ?c đ? tr?nh đi?u khi?n ODBC đăng k? phím xác đ?nh như sau:
 1. Xác đ?nh tài kho?n mà đư?c s? d?ng đ? x? l? yêu c?u các trang ASP.
 2. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y, lo?i Regedt32.exe, sau đó b?m Ok đ? b?t đ?u Registry Editor.
 3. Trong các HKEY_LOCAL_MACHINE c?a s? tr?nh duy?t đ? các HKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI baám giö? phím. Các ODBCINST.INI khóa ch?a m?t subkey cho m?i đi?u khi?n ODBC có th? đư?c cài đ?t trên h? ph?c v?.
 4. Click vào khóa s? đăng k? tr?nh đi?u khi?n cho tr?nh đi?u khi?n là đư?c ch? đ?nh trong chu?i k?t n?i ADO.
 5. T? các Bảo mật tr?nh đơn, nh?p vào Cấp phép.
 6. Thêm trương m?c ngư?i dùng mà b?n xác đ?nh đư?c trong bư?c 1 đ? các danh sách các ngư?i dùng có th? truy c?p vào phím này, và ch?n các Đọc h?p ki?m cho ngư?i dùng này.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó đóng Registry Editor.

Tên tr?nh đi?u khi?n sai chính t? ho?c không đư?c cài đ?t trên máy ch? IIS

Ki?m ch?ng r?ng tên tr?nh đi?u khi?n ODBC đánh v?n đúng trong ADO k?t n?i chu?i. Ngoài ra, h?y ki?m ch?ng r?ng tr?nh đi?u khi?n đ? ch? ra đư?c cài đ?t trên máy ph?c v? IIS. Đ? xem danh sách các tr?nh đi?u khi?n ODBC đư?c cài đ?t trên m?t h? th?ng, trong các ODBC d? li?u ngu?n Administrator (Odbcad32.exe) ngày nh?n các Trình điều khiển tab.

Global.ASA m? kh?i t?o k?t n?i chu?i ADO không ch?y

 1. Ki?m ch?ng r?ng thư m?c ?ng d?ng IIS đ? đư?c thi?t l?p như thư IIS ?o m?c b?ng c?p phép đ? th?c thi script.
 2. Ki?m ch?ng r?ng t?p Global.asa n?m ? nh?ng IIS thư m?c g?c c?a ?ng d?ng.
 3. N?u thư m?c ?ng d?ng đ? đư?c thi?t l?p như m?t IIS thư m?c ?o, lo?i b? và tái t?o các ?ng d?ng IIS.
 4. Đ? c?p đ?n các bài vi?t đư?c li?t kê trong nh?ng tham chi?u"" ph?n đ? xác đ?nh n?u b?t k? c?a nh?ng bài vi?t này áp d?ng cho c? th? c?a b?n k?ch b?n.
 5. Liên h? v?i d?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m n?u m? trong Global.ASA v?n không xu?t hi?n đ? ch?y sau khi b?n th?c hi?n các ngay trư?c bư?c.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Windows NT 4.0 hay Windows 2000 ngư?i dùng tài kho?n mà thông tin đăng nh?p đư?c s? d?ng đ? x? l? m?t yêu c?u cho m?t trang ASP đư?c xác đ?nh b?i các cơ ch? xác th?c máy ch? Web s? d?ng đ? xác th?c ngư?i dùng yêu c?u. Ví d?, n?u b?n s? d?ng vô danh xác th?c, các ch?ng ch? c?a c?u h?nh IIS chưa xác đ?nh ngư?i tài kho?n (IUSR_WebServerName> tài kho?n m?c đ?nh) đư?c s? d?ng đ? x? l? yêu c?u ngư?i s? d?ng. Khi b?n s? d?ng xác th?c cơ b?n, Microsoft Internet Explorer s? nh?c ngư?i dùng cung c?p lên khu v?c m?t h?p l? Windows NT 4.0 hay Windows 2000 Network user và m?t kh?u mà thông tin đăng nh?p sau đó đư?c s? d?ng đ? x? l? yêu c?u. Đ? thêm thông tin v? cơ ch? xác th?c đư?c h? tr? và cách h? làm vi?c, tham kh?o các tài li?u IIS tr?c tuy?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
188715 Toàn c?u ASA không b?n khi th? giác InterDev làm IIS 4,0 ?ng d?ng
288245 PRB: Global.asa không cháy t? máy ch? Web cá nhân trên Windows 98
265275 FP2000: Global.asa không ch?y trong FrontPage Web

Thu?c tính

ID c?a bài: 306345 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbprb kbmt KB306345 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306345

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com