Gi?i đáp th?c m?c M? tr?c tuy?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306478 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Windows XP t? Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây trong America Online (AOL) khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i AOL:
 • M?ng đ? ng?ng đáp ?ng.
 • Không th? kh?i t?o modem.
 • C?u h?nh b? đi?u h?p m?ng. H?y ch?.
Quay s? khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i AOL b?ng cách s? d?ng m?t modem, máy tính có th? l?i nhi?u l?n b?i v? nó không th? k?t n?i. Khi hành vi này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t "không th? kh?i t?o modem" thông báo l?i, AOL quay s?, nh?n đư?c m?t tín hi?u trên tàu sân bay, và sau đó b? treo lên. Thanh tr?ng thái s? hi?n th? m?t "không th? th?c hi?n m?t k?t n?i"tin nh?n. Các k?t n?i trên TCP/IP ho?t đ?ng chính xác.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? ph?n m?m AOL cài đ?t riêng b? đi?u h?p m?ng không ho?t đ?ng v?i Windows XP. B? đi?u h?p m?ng AOL là m?t t?p tin thi?t b? ?o driver (.vxd).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t ph?n m?m AOL 7.0 ho?c cao hơn. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Đ?m b?o r?ng modem ho?t đ?ng m?t cách chính xác trong Windows XP:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Nh?p vào Đi?n tho?i và Modem Tùy ch?n.
  3. B?m vào các Modem tab.
  4. B?m modem c?a b?n và sau đó b?m Thu?c tính.
  5. B?m vào các Ch?n đoán tab.
  6. Nh?p vào Truy v?n Modem.

   N?u modem không đáp ?ng các ch?n đoán, h?y ch?c ch?n r?ng modem đư?c h? tr? trong Windows XP và b?n có tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho modem. Liên h? v?i h?ng ch? t?o modem đ? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n cho Windows XP.
 2. N?u modem ph?n h?i đ? ch?n đoán, xác minh các phiên b?n c?a các ph?n m?m AOL đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, b?m V? M? tr?c tuy?n trên các Tr? giúp Menu trong AOL.

  Cho modem đ? ho?t đ?ng đúng v?i Windows XP, b?n ph?i có AOL 7,0 ho?c m?i hơn. N?u b?n không có AOL 7,0 tr? lên, ti?p t?c bư?c 3.
 3. N?u b?n có th? k?t n?i v?i AOL, t?i v? C?p nh?t m?i nh?t ho?c phiên b?n c?a ph?n m?m AOL.

  Lưu ? Có hai phiên b?n c?a ph?n m?m AOL 6.0. N?u b?n có Windows 95, Windows 98 và Windows tôi phiên b?n c?a AOL, liên h? v?i AOL đ? có đư?c m?t đ?a CD-ROM C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n đư?c thi?t k? cho Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin thêm v? AOL có s?n t?i AOL sau Trang web:
http://www.AOL.com/
Đ?i v?i m?t danh sách các s? đi?n tho?i h? tr? k? thu?t AOL, truy c?p vào các AOL Web site sau:
http://help.AOL.com/help/supportcentral/supportcentral.do
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

AOL cho Windows 95

Windows XP nâng c?p b?n báo cáo c?nh báo r?ng s? AOL cho Windows 95 không làm vi?c sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP. Liên h? v?i AOL đ? có đư?c phiên b?n tương thích v?i Windows XP.

N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t AOL cho Windows 95, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Thi?t l?p
Phiên b?n này c?a M? tr?c tuy?n ch? ch?y theo h? đi?u hành Windows 95.

AOL 3,0

Windows XP nâng c?p b?n báo cáo c?nh báo r?ng AOL 3,0 s? không ho?t đ?ng sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP. Liên h? v?i AOL đ? có đư?c phiên b?n tương thích v?i Windows XP.

N?u b?n th? cài đ?t AOL 3.0, nó có th? đư?c cài đ?t, nhưng khi b?n c? g?ng ch?y nó, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
AOL
B?n sao c?a ph?n m?m AOL đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng trên phiên b?n trư?c h? đi?u hành Windows. B?n có th? không th? đăng nh?p vào AOL d?ch v?. Xin b?m vào ' chi ti?t cho các tùy ch?n khác vào vi?c thu th?p m?t tương thích Phiên b?n c?a ph?n m?m AOL.
N?u b?n b?m vào Ti?p t?c, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
WAOL gây ra m?t t?ng b?o v? Fault trong mô-đun SUPERSUB.DLL lúc 0001:325B ch?n đóng. WAOL s? đóng c?a.

AOL 4,0

Windows XP nâng c?p b?n báo cáo c?nh báo r?ng AOL 4,0 s? không ho?t đ?ng sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP. Liên h? v?i AOL đ? có đư?c phiên b?n tương thích v?i Windows XP.

N?u b?n th? cài đ?t AOL 4.0, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
AOL
B?n sao c?a ph?n m?m AOL d? đ?nh đ? s? d?ng trên phiên b?n trư?c c?a h? đi?u hành Windows. B?n có th? không th? đăng nh?p vào d?ch v? AOL. Xin b?m vào ' chi ti?t cho khác tùy ch?n v? vi?c thu th?p m?t phiên b?n tương thích c?a ph?n m?m AOL.
N?u b?n b?m Ti?p t?c, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
WAOL gây ra m?t t?ng b?o v? Fault trong mô-đun OBJWRAP.DLL lúc 001: 037 C. Ch?n đóng. WAOL s? đóng c?a.
V?i m?t s? Đ?a CD, khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t AOL 4.0, b?n có th? nh?n các thông báo l?i sau:
America tr?c tuy?n Cài đ?t
Khuy?n ngh?

Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t AOL 3,0 16-bit v? nó xu?t hi?n r?ng b?n đang s? d?ng Windows NT. AOL 3,0 16-bit là các Phiên b?n m?i nh?t c?a AOL ch?y trên Windows NT.

AOL 3,0 s vui v? và d? s? d?ng.
B?m ti?p đ? ti?p t?c v?i vi?c cài đ?t c?a AOL 3,0 16-bit.
N?u b?n b?m vào Ti?p theo, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
WAOL gây ra m?t t?ng b?o v? Fault trong mô-đun SUPERSUB.DLL lúc 0001:325B ch?n đóng. WAOL s? đóng c?a.

AOL 5,0

Windows XP nâng c?p b?n báo cáo không c?nh báo r?ng AOL 5,0 s? không làm vi?c sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP. Tuy nhiên, b?n ph?i s? d?ng m?t phiên b?n m?i hơn c?a AOL AOL ch?y trên Windows XP. Liên h? v?i AOL đ? bi?t thêm. B?n có th? thi?t l?p AOL 5.0 s? d?ng m?t k?t n?i TCP/IP LAN thay v? m?t modem, và sau đó k?t n?i Internet thông qua m?t cung c?p d?ch v? Internet (ISP) b?ng cách k?t n?i quay s? ho?c m?t cách khác đ? k?t n?i v?i Internet. N?u đây là trư?ng h?p, m?t s? ch?c năng ph?n m?m AOL có th? làm vi?c (ch?ng h?n như thư). Tuy nhiên, duy?t Internet s? không ho?t đ?ng đúng.

AOL 6.0

Windows XP nâng c?p b?n báo cáo không c?nh báo r?ng AOL 6.0 có th? không làm vi?c sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP. Tuy nhiên, b?n ph?i s? d?ng m?t phiên b?n m?i hơn c?a AOL AOL ch?y trên Windows XP. Liên h? v?i AOL đ? bi?t thêm. Nó có th? thi?t l?p AOL 6.0 s? d?ng m?t k?t n?i TCP/IP LAN thay v? m?t modem, và sau đó k?t n?i v?i Internet thông qua m?t ISP b?ng cách k?t n?i quay s? ho?c m?t cách khác đ? k?t n?i v?i Internet. N?u đây là trư?ng h?p, m?t s? ch?c năng ph?n m?m AOL có th? làm vi?c (ch?ng h?n như thư). Tuy nhiên, duy?t Internet s? không ho?t đ?ng đúng.

N?u b?n cài đ?t AOL 6.0 cho Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, và Windows 2000 Phiên b?n 4097.353 (32-bit), b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau. Thư này có th? xu?t hi?n trên màn h?nh m?t th?i gian dài.
C?u h?nh b? đi?u h?p m?ng. H?y ch?
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306478 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kburl kb3rdparty kbenv kberrmsg kbprb kbtshoot kbmt KB306478 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306478

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com