WD2002: So sánh và sáp nh?p tài li?u Microsoft Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Thông tin đư?c b?o hi?m trong bài vi?t này đư?c cung c?p b?i: Microsoft Press.

Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? so sánh và ph?i tài li?u Microsoft Word. Thông tin này là m?t đo?n trích t? các Microsoft Word-by-step cu?n sách, chương 8: "C?ng tác v?i nh?ng ngư?i khác." T?m hi?u thêm v? Microsoft Word 2002-by-step.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n mu?n so sánh m?t phiên b?n c? c?a m?t tài li?u v?i phiên b?n hi?n t?i c?a m?t tài li?u, b?n có th? so sánh các văn b?n và sau đó h?p nh?t nh?ng thay đ?i thành m?t trong nh?ng tài li?u. Ví d?, n?u b?n yêu c?u m?t liên k?t đ? ch?nh s?a m?t tài li?u, nhưng ông không theo d?i nh?ng thay đ?i trong khi ch?nh s?a, b?n có th? so sánh c?a ông tài li?u ch?nh s?a đ? ban đ?u c?a b?n đ? xem nh?ng g? thay đ?i ông t?o ra.

Khi b?n so sánh và ph?i các tài li?u, t? cho th?y s? khác bi?t gi?a chúng như theo d?i thay đ?i. N?u nhi?u nh?n xét tr? l?i nh?ng thay đ?i và ? ki?n c?a h? trong các tài li?u riêng bi?t, b?n có th? h?p nh?t t?t c? các thay đ?i c?a h? vào m?t tài li?u duy nh?t và xem xét c?a h? thay đ?i t? tài li?u duy nh?t đó. Sau đó b?n có th? xem nh?ng thay đ?i t? m?t ngư?i xem c? th?.

LƯU ?: Th? t?c sau đây gi? đ?nh r?ng b?n có m?t phiên b?n g?c c?a m?t tài li?u và ít nh?t hai khác thay đ?i các phiên b?n mà b?n mu?n so sánh v?i b?n g?c.

Đ? nh?p m?t tài li?u v?i hai phiên b?n khác c?a tài li?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tiêu chu?n thanh công c?, b?m vào các M? nút.

  Các M? h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và m? b?n sao c?a t?p tin có ch?a các thay đ?i.
 3. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào So sánh và ph?i các tài li?u.

  Các So sánh và ph?i các tài li?u h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 4. Xác đ?nh v? trí và b?m vào t?p b?n mu?n so sánh. B?m vào các H?p nh?t m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào H?p nh?t vào tài li?u hi?n t?i.

  Xóa và thay đ?i t? tài li?u xu?t hi?n trên màn h?nh trong tài li?u hi?n t?i. Màu s?c c?a m?i b?n s?a đ?i cho bi?t m?t ngư?i xem khác nhau.

  M?O: Khi b?n so sánh các phiên b?n c?a m?t tài li?u, b?n th?y reviewers' thay đ?i, ngay c? khi các reviewers đ? không theo d?i nh?ng thay đ?i c?a h? khi h? ch?nh s?a.
 5. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào So sánh và ph?i các tài li?u, b?m vào t?p tin th? hai, b?m vào các H?p nh?t m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào H?p nh?t vào tài li?u hi?n t?i.

  Xóa và thay đ?i t? các tài li?u xu?t hi?n trên màn h?nh trong tài li?u hi?n t?i v?i nh?ng thay đ?i khác.
 6. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Hi?n th? m?i tên, xu?ng đi?m đ?n Nh?n xét, và sau đó nh?p vào tên c?a nh?ng ngư?i xem đ?u tiên.

  Các phiên b?n đư?c th?c hi?n b?i nh?ng ngư?i xem đ?u tiên đư?c ?n.
 7. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Hi?n th? m?i tên, xu?ng đi?m đ?n Nh?n xét, sau đó b?m T?t c? các nh?n xét.

  Các phiên b?n đư?c th?c hi?n b?i t?t c? các nh?n xét xu?t hi?n.
 8. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Hi?n th? m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Đ?nh d?ng.

  Ch? insertions và xóa, không đ?nh d?ng thay đ?i, xu?t hi?n trong tài li?u.
 9. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Ti?p theo nút.

  Các phiên b?n ti?p theo đư?c ch?n.
 10. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  1. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Ch?p nh?n thay đ?i nút đ? ch?p nh?n s? thay đ?i, và sau đó b?m các Ti?p theo nút đ? t?m các phiên b?n k? ti?p.
  2. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các T? ch?i thay đ?i/xóa b?nh lu?n nút đ? t? ch?i s? thay đ?i.
  3. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Hi?n th? đ? xem l?i xu?ng m?i tên, b?m Cu?i cùng, và sau đó cu?n qua các tài li?u.

   Các tài li?u xu?t hi?n v?i t?t c? nh?ng thay đ?i hi?n t?i và không có nh?n hi?u s?a đ?i.
  4. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Hi?n th? đ? xem l?i m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Cu?i cùng đang hi?n đánh d?u.

   Các tài li?u xu?t hi?n v?i t?t c? các d?u hi?u s?a đ?i.
  5. Trên các Xem l?i thanh công c?, b?m vào các Ch?p nh?n thay đ?i m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Ch?p nh?n t?t c? các thay đ?i trong tài li?u.

   Nh?ng thay đ?i đư?c ch?p nh?n trong tài li?u.
 11. Trên các Tiêu chu?n thanh công c?, b?m vào các Ti?t ki?m nút đ? lưu tài li?u.
 12. B?m vào các Đóng c?a s? nút trong c?a s? tài li?u.

  Tài li?u đóng.

THAM KH?O

Thông tin trong bài vi?t này là m?t đo?n trích t? các Microsoft Word 2002-by-step cu?n sách, đư?c xu?t b?n b?i Microsoft Press.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
H?nh ?nh c?a cu?n sách t?ng bư?c t?


T?m hi?u thêm v? Microsoft Word 2002-by-step

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?n ph?m này và danh hi?u khác Microsoft Press, xem http://mspress.Microsoft.com.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306484 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB306484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com