Straipsnio ID: 306525 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows 2000? versij? skaitykite 327850. (gali b?ti angl? k.)
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows Millennium Edition? versij? skaitykite 268331. (gali b?ti angl? k.)
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti automatini? naujinim? funkcijas operacin?je sistemoje ?Windows? norint jums prane?ti, kada j?s? kompiuteriui si?lomi svarb?s naujinimai. Be to, galite nustatyti tvarkara?t?, pagal kur? ?Windows? diegs naujinius.

Pastaba Patyr? vartotojai ir IT profesionalai gali konfig?ruoti automatinius naujinimus naudodami grupi? strategij? ?Active Directory? aplinkoje arba registro parametrus ?non-Active Directory? aplinkoje. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti automatinius naujinius naudojant ?iuos metodus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
328010 Kaip sukonfig?ruoti automatinius naujinius naudojant grupi? strategij? arba registro parametrus (gali b?ti angl? k.)

B?tinosios s?lygos

Naujausios automatini? naujinim? funkcijos versijos naudojimas

?iame straipsnyje daroma prielaida, kad j?s naudojat?s naujausi? automatini? naujinim? funkcija. Naujausi? automatini? naujinim? funkcija ?traukta ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket?, o v?liau ? ir ? ?Windows Vista? bei ?Windows 7?.

Jei naudojate ?Windows XP Professional?, ?Windows XP Home Edition? ir 64 bit? ?Windows XP? leidim?, ?diekite ?Windows XP? SP2 arba ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3), kad gal?tum?te gauti naujausi? automatini? naujinim? funkcij?. Jei norite daugiau informacijos, kaip ?sigyti SP2, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?
Pastaba Jei norite diegti ?Windows XP? SP3, turite b?ti ?dieg? arba ?Windows XP? SP1a, arba ?Windows XP SP2?.

Prisiregistravimas kaip kompiuterio administratoriui

Nor?dami diegti komponentus ar modifikuoti automatini? naujinim? parametrus, ?Windows XP Home Edition? turite b?ti prisiregistrav? kaip kompiuterio administratorius. ?Windows XP Professional? turite b?ti prisiregistrav?s kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lt
?Windows Vista? ar ?Windows 7? j?s? papra?ys administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo.

Pastaba Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti baigti ?io straipsnio proced?r?. Jei neturite leidimo baigti ?i? proced?r?, susisiekite su tinklo administratoriumi.

Automatini? naujinim? ?jungimas ir naudojimas

Automatini? naujinim? ?jungimas. Jei norite, kad automatinius naujinimus ?jungtume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei automatinius naujinimus norite ?jungti patys, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Automatini? naujinim? ?jungimasAutomatini? naujinim? i?jungimas
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? pataisym? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

?Windows Vista? ir ?Windows 7?

Nor?dami automatinius naujinimus ?jungti patys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ie?kos lauke ?veskite ?Windows? naujinimas ir s?ra?e Programos spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 2. Kair?je srityje spustel?kite Keisti parametrus.
 3. Pasirinkite pageidaujam? parinkt?.
 4. Dalyje Rekomenduojami naujinimai pa?ym?kite ?ym?s langel? Atsi?skite man rekomenduojamus naujinimus tokiu pat b?du, kokiu a? gaunu svarbius naujinimus ar ?traukti rekomenduojamus naujinimus atsisiun?iant, diegiant arba prane?ant man apie naujinimus ir spustel?kite Gerai.

Windows XP

Nor?dami ?jungti automatinius naujinimus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite sysdm.cpl ir paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite skirtuk? Automatiniai naujinimai ir spustel?j? pasirinkite vien? i? ?i? parink?i?. Rekomenduojame pasirinkti Automati?kai (rekomenduojama) Automati?kai atsisi?sti kompiuteriui rekomenduojamus naujinimus ir juos diegti.
  • Automati?kai (rekomenduojama) Automati?kai atsisi?sti kompiuteriui rekomenduojamus naujinimus ir juos diegti

   Jei pasirenkate ?i? parinkt?, ?Windows? nustato, kai esate prisijung? prie tinklo, ir naudodamas interneto ry?? ie?ko kompiuteriui tinkan?i? naujinim? ?Windows? naujinimo arba ?Microsoft Update? svetain?je. Naujiniai atsisiun?iami fone; ?io proceso metu neb?site persp?jamas ir j?s? darbas nebus nutrauktas. Atsisiun?iant naujinius, u?duo?i? juostos prane?im? srityje rodoma piktograma. Naudodami ?i? piktogram?, galite per?i?r?ti atsisiuntimo b?sen?. Atsisiunt? prane?im? srityje gausite kit? prane?im?, taigi galite per?i?r?ti numatomus ?diegti naujinimus.
   • Spustel?j? pasirinkite suplanuot? naujinim? atsisiuntimo ir diegimo dien? ir laik?. Galite nustatyti, kad automatiniai naujiniai b?t? vykdomi bet kuriuo paros metu. Ta?iau naujinimai bus ?diegti tik tada, jei numatytu metu j?s? kompiuteris bus ?jungtas.
   • Galite pasirinkti diegti naujinimus, kai tik jie bus atsi?sti. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite atsisiuntimo prane?im? (arba naujinimo piktogram?) ir Diegti. Jei pasirinksite nediegti naujinim?, kai jie bus atsi?sti, ?Windows? diegs pagal j?s? sudaryt? tvarkara?t?.
  • Atsisi?sti naujinius, bet leisti pasirinkti, kada juos diegti

   Jei pasirenkate ?i? parinkt?, ?Windows? nustato, kai esate prisijung? prie tinklo, ir naudodamas interneto ry?? ie?ko automati?kai atsisiun?iam? naujinim? ?Windows? naujinimo arba ?Microsoft Update? svetain?je. Atsisiun?iant naujinius, u?duo?i? juostos prane?im? srityje rodoma piktograma. Naudodami ?i? piktogram?, galite per?i?r?ti atsisiuntimo b?sen?. Atsisiunt? prane?im? srityje gausite kit? prane?im?, taigi galite per?i?r?ti numatomus ?diegti naujinimus.
   • Kai norite ?diegti atsisi?st? naujinim?, spustel?kite prane?im? (arba naujinimo piktogram?) ir Diegti, kad ?diegtum?te naujinim?.
   • Jei nenorite diegti atsisi?sto naujinio, spustel?kite I?samiai, tada spustel?j? ?alia ?io naujinio esant? ?ym?s langel?, jo atsisakykite.
  • ?sp?ti, bet automati?kai neatsisi?sti ir nediegti

   Jei pasirenkate ?i? parinkt?, ?Windows? nustato, kai esate prisijung? prie tinklo, ir naudodamas interneto ry?? ie?ko atsisiuntim? ?Windows? naujinimo arba ?Microsoft Update? svetain?je. Jei yra naujinim?, kuriuos galima atsisi?sti ir ?diegti, u?duo?i? juostos prane?im? srityje parodoma automatini? naujinim? piktograma ir prane?imas.
   • Jei norite per?i?r?ti naujinius, spustel?kite piktogram? arba prane?im?. Jei nenorite diegti atsisi?sto naujinio, atsisakykite jo ? spustel?j? i?valykite ?alia ?io naujinio esant? ?ym?s langel?. Jei norite atsisi?sti pasirinktus naujinius, spustel?kite Prad?ti atsisiuntim?. Atsisiun?iant naujinimus u?duo?i? juostos prane?im? srityje rodoma automatini? naujinim? piktograma. Naudodami ?i? piktogram?, galite per?i?r?ti atsisiuntimo b?sen?.
   • Atsisiunt? prane?im? srityje gausite kit? prane?im?, kad naujinimus galima diegti. Jei norite ?diegti naujinimus, spustel?kite automatini? naujinim? piktogram? arba prane?im?, tada spustel?kite Diegti.
 3. Spustel?kite Gerai.
Jei norite daugiau informacijos, kaip planuoti automatinius naujinimus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
327838 Kaip planuoti ?Windows XP?, ?Windows 2000? ir ?Windows Server 2003? automatin? naujinim?

Leiskite ?Windows? priminti apie laukian?ius naujinimus

Jei sukonfig?ravote automatinius naujinimus, kad prie? atsisiun?iant ar diegiant naujinimus jums b?t? apie tai prane?ama, ?Windows? prane?a u?duo?i? juostos prane?im? srityje rodydama piktogram? ir prane?im?.

Jei dabar nenorite atsisi?sti ar diegti naujinimo, spustel?kite u?duo?i? juostos prane?im? srityje esan?i? automatini? naujinim? piktogram? arba prane?im?, tada spustel?kite skirtuk? Priminti v?liau, esant? dialogo lange Automatiniai naujinimai. Dialogo lange Priminimas galite nurodyti, kiek laiko ?Windows? turi laukti iki priminimo.

Jei priminimas skirtas tik atsisiuntimui, ?Windows? primins tik tada, kai b?site prisijung? prie interneto. Jei priminimas skirtas tik diegimui, ?Windows? primins jums pagal j?s? nurodyt? grafik?.

Atsisiuntimo pristabdymas arba t?simas

Prad?j? si?stis bet kuriuo metu galite pristabdyti proces? ar t?sti. Jei pristabd? atsisiuntimo proces? nutraukiate interneto ry?? ar ?jungiate kompiuter? i? naujo, kit? kart? prisijungus prie interneto, ?Windows? automati?kai t?s atsisiuntimo proces?.

Jei norite pristabdyti ar t?sti atsisiuntim?:
 1. Si?sdamiesi spustel?kite prane?im? srityje rodom? piktogram?, tada spustel?kite Pauz?.
 2. Kai nor?site, kad ?Windows? toliau si?st?, spustel?kite piktogram? Automatiniai naujinimai ir T?sti.

Atmest? naujinim? atk?rimas

Jei nutariate nesisi?sti konkretaus naujinimo, galite nurodyti automatiniams naujinimams, kad ?is naujinimas b?t? si?lomas kit? kart?. Jei norite atkurti atmestus naujinius:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite sysdm.cpl ir paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite skirtuk? Automatiniai naujiniai, tada spustel?kite Si?lyti anks?iau pasl?ptus naujinius.
 3. Jei norite atkurti atmestus naujinius, spustel?kite Taip.

Automatini? naujinim? i?jungimas

Nor?dami i?jungti automatinius naujinimus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite sysdm.cpl ir paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite skirtuk? Automatiniai naujinimai, tada spustel?j? pasirinkite I?jungti automatinius naujinimus.
 3. Spustel?kite Gerai.

Kiti veiksmai

Jei ?ie veiksmai jums nepad?jo, problemos sprendimo galite ie?koti ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? svetain?je. ?tai kelios paslaugos, kurios teikiamos ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? svetain?je:
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirto palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos aptarnavimo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.

Daugiau informacijos

Atnaujinkite failus naudodami ?Windows? naujinim? arba ?Microsoft Update?

Nusprend? nenaudoti automatini? naujinim?, vis tiek galite diegti konkre?ius naujinimus i? ?Windows? naujinimo ar ?Microsoft Update? svetaini?. ?Windows? naujinimas ir ?Microsoft Update? yra katalogas element?, pvz., tvarkykli?, saugos patais?, svarbi? naujinim?, naujausi? ?inyno fail? ir interneto produkt?, kuriuos galite atsisi?sti ir atnaujinti kompiuter?.

Jei norite atnaujinti sistemos failus naujausiais svarbiais naujinimais naudodami ?Windows? naujinimo ar ?Microsoft Update? svetain?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Microsoft Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Windows Update.
 3. Jei b?site paraginti ?diegti reikiam? programin? ?rang?, spustel?kite Taip.

  Parodomas ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? pagrindinis puslapis.
 4. Spustel?kite I?pl?stinis diegimas (rekomenduojama): Prioritetiniai kompiuterio naujiniai. ?Windows? naujinimas ar ?Microsoft Update? ie?ko galim? svarbi? naujinim?.
 5. Jei norite diegti visus galimus svarbius naujinimus, spustel?kite Diegti.
?Windows? naujinim? ar ?Microsoft Update? kataloge galite ie?koti naujinim?, kuriuos gal?site v?liau atsisi?sti ir ?diegti viename arba keliuose nam? ar ?mon?s tinkle esan?iuose kompiuteriuose, kuriuose veikia ?Windows 98?, ?Windows Millennium Edition?, ?Windows 2000?, ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?.

Pastaba Atsisi?sti naujinim? i? ?Windows? naujinim? ar ?Microsoft Update? katalogo rekomenduojama tik patyrusiems vartotojams ir administratoriams. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti naujinimus i? ?Windows? naujinim? katalogo, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
323166 Kaip i? ?Windows? naujinim? katalogo atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis

Savyb?s

Straipsnio ID: 306525 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 9.1
Taikoma:
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com