ID c?a bi: 306525 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 327850.
i vi phin ban Microsoft Windows Millennium Edition cua bai vit nay, hay xem 268331.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach cu hinh tinh nng Cp nht T ng trong Windows thng bao cho ban khi co sn ban cp nht quan trong cho may tinh cua ban. Ban cung co th chi inh lich biu Windows cai t ban cp nht trn may tinh cua ban.

Chu y Ngi dung chuyn su va Chuyn gia Cng ngh Thng tin co th cu hinh Cp nht T ng bng cach dung Chinh sach Nhom trong mi trng Active Directory, hoc bng cach dung thit t ng ky trong mi trng phi Active Directory. bit thm thng tin v cach cu hinh Cp nht T ng bng cach dung cac phng phap nay, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
328010 Cach cu hinh cp nht t ng bng cach dung Chinh sach Nhom hoc thit t ng ky

iu kin tin quyt

S dung phin ban mi nht cua tinh nng Cp nht T ng

Bai vit nay gia inh rng ban dung phin ban mi nht cua tinh nng Cp nht T ng. Phin ban mi nht cua tinh nng Cp nht T ng c bao gm vi Windows XP Goi Dich vu 2 va mi hn, vi Windows Vista va vi Windows 7.

Nu ban ang dung Windows XP Professional, Windows XP Home Edition va Windows XP 64-Bit Edition, hay cai t Windows XP SP2 hoc Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3) co tinh nng Cp nht T ng mi nht. bit thm thng tin v cach ly SP2, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht
Chu y Ban phai cai t Windows XP SP1a hoc Windows XP SP2 cai t Windows XP SP3.

ng nhp vi t cach quan tri vin may tinh

Trong Windows XP Home Edition, ban phai c ng nhp vi t cach quan tri vin may tinh cai t cu phn hoc sa i thit t Cp nht T ng. Trong Windows XP Professional, ban phai c ng nhp vi t cach quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=vi-vn
Trong Windows Vista hoc trong Windows 7, ban se c nhc cung cp mt khu quan tri vin hoc xac nhn.

Chu yNu may tinh cua ban c kt ni vi mang, thit t chinh sach mang co th ngn ban hoan tt cac quy trinh trong bai vit nay. Lin h vi quan tri vin mang nu ban khng co quyn hoan tt cac quy trinh nay.

Bt va s dung Cp nht T ng

Bt Cp nht T ng. c chung ti bt Cp nht T ng cho ban, hay chuyn ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t bt Cp nht T ng, hay chuyn ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut sy nay.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Bt Cp nht T ngTt Cp nht T ng
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Chu y N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c s c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

ti t khc phuc s c

Windows Vista va Windows 7

t bt Cp nht T ng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, nhp Cp nht Windows trong hp tim kim, sau o bm Cp nht Windows trong danh sach Chng trinh.
 2. Trong ngn bn trai, bm vao Thay i cai t.
 3. Chon tuy chon ma ban mun.
 4. Di Ban cp nht c khuyn nghi, chon hp kim Cung cp cho ti ban cp nht c khuyn nghi theo cach ti nhn ban cp nht quan trong hoc Bao gm ban cp nht c khuyn nghi khi tai xung, cai t hoc thng bao cho ti v ban cp nht, sau o bm OK.

Windows XP

t bt Cp nht T ng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp sysdm.cpl, sau o nhn ENTER.
 2. Bm tab Cp nht T ng, sau o bm chon mt trong cac tuy chon sau. Chung ti khuyn ban chon tuy chon T ng (c khuyn nghi) T ng tai xung cac ban cp nht c khuyn nghi cho may tinh cua ti va cai t chung.
  • T ng (khuyn nghi) T ng tai xung cac ban cp nht c khuyn nghi cho may tinh cua ti va cai t chung

   Nu ban chon tuy chon nay, Windows se nhn bit khi nao ban trc tuyn va s dung kt ni Internet cua ban tim cac ban cp nht trn trang Web Windows Update hoc trn trang Web Microsoft Update ap dung cho may tinh cua ban. Cac ban cp nht c t ng tai xung trn nn va ban se khng c thng bao hoc bi gian oan trong quy trinh nay. Biu tng xut hin trong vung thng bao cua thanh tac vu khi ang tai xung cac ban cp nht. Ban co th tro ti biu tng xem trang thai tai xung. Khi tai xung hoan tt, ban se nhn c thng bao khac trong khu vc thng bao ban co th xem lai ban cp nht a c ln lich cai t.
   • Bm chon ngay va gi cho cac ban cp nht a c ln lich tai xung va cai t. Ban co th ln lich Cp nht T ng cho bt c thi gian nao trong ngay. Tuy nhin, may tinh cua ban phai c bt tai thi gian a c ln lich cac ban cp nht c cai t.
   • Ban co th chon cai t cac ban cp nht ngay sau khi hoan tt tai xung cac ban cp nht o. lam iu nay, bm vao thng bao tai xung (hoc biu tng cp nht), sau o bm Cai t. Nu ban chon khng cai t cac ban cp nht khi hoan tt tai xung cac ban cp nht o, Windows se bt u cai t theo lich biu a c t cua ban.
  • Tai xung cac ban cp nht cho ti nhng ti chon thi im cai t cac ban cp nht

   Nu ban chon tuy chon nay, Windows se nhn bit khi nao ban trc tuyn va s dung kt ni Internet cua ban t ng tai xung cac ban cp nht t trang Web Windows Update hoc Microsoft Update. Biu tng xut hin trong vung thng bao cua thanh tac vu khi ang tai xung cac ban cp nht. Ban co th tro ti biu tng xem trang thai tai xung. Khi tai xung hoan tt, ban se nhn c thng bao khac trong khu vc thng bao ban co th xem lai ban cp nht a c ln lich cai t.
   • Khi ban mun cai t ban cp nht a c tai xung, hay bm vao thng bao (hoc biu tng cp nht), sau o bm Cai t cai t ban cp nht.
   • Nu ban khng mun cai t ban cp nht a tai xung, bm Chi tit, ri bm xoa hp kim bn canh ban cp nht t chi.
  • Thng bao cho ti nhng khng t ng tai xung hay cai t cac ban cp nht

   Nu ban chon tuy chon nay, Windows se nhn bit khi nao ban trc tuyn va s dung kt ni Internet cua ban tim cac ban tai xung t trang Web Windows Update hoc Microsoft Update. Biu tng va thng bao Cp nht T ng xut hin trong khu vc thng bao cua thanh tac vu cua ban khi ban cp nht mi sn co tai xung hoc cp nht.
   • Bm vao biu tng hoc thng bao xem ban cp nht. Nu ban khng mun tai xung ban cp nht a chon, bm xoa hp kim bn canh ban cp nht t chi. Bm Bt u Tai xung tai xung cac ban cp nht a chon. Biu tng Cp nht T ng vn xut hin trong khu vc thng bao cua thanh tac vu cua ban khi ban cp nht ang c tai xung. Ban co th tro ti biu tng xem trang thai tai xung.
   • Khi hoan tt tai xung, ban se nhn c mt thng bao khac trong khu vc thng bao cho ban bit rng cac ban cp nht a sn sang cai t. Bm vao biu tng hoc thng bao Cp nht T ng, sau o bmCai t cai t ban cp nht.
 3. Bm OK.
bit thm thng tin v cach lp lich biu Cp nht T ng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
327838 Cac lp lich biu cp nht t ng trong Windows XP, Windows 2000 hoc Windows Server 2003

Yu cu Windows nhc nh ban v cac ban cp nht ang ch x ly

Khi ban cu hinh Cp nht T ng thng bao cho ban trc khi ban tai xung hoc cai t cac ban cp nht, Windows se thng bao cho ban bng cach hin thi biu tng va thng bao trong khu vc thng bao cua thanh tac vu cua ban.

Nu ban khng mun tai xung hoc cai t ban cp nht ngay, hay bm vao biu tng hoc thng bao Cp nht T ng trong khu vc thng bao cua thanh tac vu cua ban, sau o bm Nhc Ti Ln sau trong hp thoai Cp nht T ng. Trong hp thoai Li nhc, ban co th chi inh thi gian Windows nn ch trc khi nhc nh ban.

Nu li nhc la v vic tai xung, Windows se chi nhc ban khi ban c kt ni vi Internet. Nu li nhc la v vic cai t, Windows se nhc ban theo lich biu ma ban chi inh.

Tam dng hoc tip tuc tai xung

Sau khi quy trinh tai xung a bt u, ban co th tam dng hoc tip tuc tai xung bt ky luc nao. Nu ban ong kt ni Internet cua minh hoc khi ng lai may tinh cua minh sau khi tam dng quy trinh tai xung, Windows se t ng tip tuc quy trinh tai xung vao ln ti khi ban c kt ni vi Internet.

tam dng hoc tip tuc tai xung:
 1. Trong thi gian cua quy trinh tai xung, bm vao biu tng c hin thi trong khu vc thng bao, sau o bm Tam dng.
 2. Khi ban a sn sang cho Windows bt u tai xung lai, hay bm vao biu tng Cp nht t ng, sau o bm Tip tuc.

Khi phuc ban cp nht bi t chi

Nu ban quyt inh khng tai xung mt ban cp nht cu th, ban co th nhc Cp nht T ng cung cp ban cp nht o ln na. khi phuc ban cp nht bi t chi:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp sysdm.cpl, sau o nhn ENTER.
 2. Bm vao tab Cp nht T ng, sau o bm Cung cp lai ban cp nht ma ti a n trc o.
 3. Bm Co khi phuc ban cp nht bi t chi.

Tt Cp nht T ng

Nu ban mun tt cp nht t ng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp sysdm.cpl, sau o nhn ENTER.
 2. Bm tab Cp nht T ng, sau o bm chon Tt Cp nht T ng.
 3. Bm OK.

Cac bc tip theo

Nu cac bc nay khng co tac dung vi ban, ban co th s dung trang Web Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tim cac giai phap khac cho vn cua minh. M?t s? d?ch v? m cc Web site D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft cung c?p g?m c:
 • C s? Ki?n th?c c th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? tr giup cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m va cac bai vi?t h tr ni bt.
 • Cc Tu? ch?n H? tr? Khc: S? d?ng Web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.

Thng tin thm

Cp nht tp cua ban bng cach s dung Windows Update hoc Microsoft Update

Nu ban quyt inh khng s dung Cp nht T ng, ban vn co th cai t cac ban cp nht cu th t trang Web Windows Update hoc Microsoft Update. Windows Update va Microsoft Update danh muc v cac muc nh cac trinh iu khin, cac ming va bao mt, cac ban cp nht quan trong, cac tp Tr giup hin tai va cac san phm Internet ma ban co th tai xung giup may tinh cua minh lun c cp nht.

cp nht cac tp h thng bng cac ban cp nht quan trong mi nht bng cach s dung cac trang Web Windows Update hoc Microsoft Update, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bt u Microsoft Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Windows Update.
 3. Bm Co nu ban c nhc cai t bt ky phn mm c yu cu nao.

  Trang chu Windows Update hoc trang chu Microsoft Update xut hin.
 4. Bm Cai t Nhanh (c khuyn nghi): Ban cp nht c u tin Cao cho May tinh Cua ban. Windows Update hoc Microsoft Update tim kim bt ky ban cp nht quan trong nao sn co cho may tinh cua ban.
 5. Bm Cai t cai t tt ca cac ban cp nht quan trong sn co.
Ban cung co th tim kim Danh muc Cp nht cua Windows hoc Danh muc Cp nht cua Microsoft tim cac ban cp nht ma ban co th tai xung va cai t sau trn mt hoc nhiu may tinh chay 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP va Windows Server 2003 trn khp mang nha hoc cng ty cua minh.

Chu y Chung ti khuyn rng chi ngi dung chuyn su va quan tri vin mi tai xung cac ban cp nht t Danh muc Cp nht cua Windows hoc Danh muc Cp nht cua Microsoft. bit thm thng tin v cach s dung Danh muc Cp nht Windows, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
323166 Cach tai xung ban cp nht co cha trinh iu khin va hotfix t Danh muc Cp nht Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 306525 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 5.1
p d?ng
 • Microsoft Update
T? kha:
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com