Identifikator ?lanka: 306550 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj korak-po-korak ?lanak obja?njava kako omogu?iti i podesiti Fax servis (Fax Service) u Microsoft Windows XP-u. Fax servis omogu?ava kompletne funkcije fax-a iz Windows XP-a. Mo?ete ga koristiti za slanje, prijem, pra?enje i monitoring fax-ova.

Zahtevi

 • - Ra?unar koji koristi Windows i koji je opremljen sa modemom koji mo?e koristiti Fax komponentu.

Instalacija Fax komponente

Prema podrazumevanim vrednostima, Fax servis nije instaliran tokom Windows Setup-a. Da bi instalirali Fax komponentu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na Start - > Control Panel - > Add/Remove Programs.
 2. Kliknite na Add/Remove Windows Components kako bi pokrenuli Windows Component Wizard.
 3. U listi komponenata, kliknite i ozna?ite Fax Services, zatim kliknite na Next. Setup ?e instalirati Fax servis. Ako vam bude tra?eno ubacite Microsoft Windows XP CD i kliknite na OK.
 4. Kliknite na Finish a zatim na Close.

Pode?avanje Fax servisa

Kako bi podesili mogu?nost faksiranja Windows XP-a, sledite slede?e korake:
 1. Kliknite na Start - > All programs - > Accessories - > Communication - > Fax i kliknite na Fax Console. Pokrenu?e se ?arobnjak za pode?avanje Fax-a.
 2. Kliknite na Next, upi?ite koje informacije ?elite da se pojave u zaglavlju fax-a, zatim kliknite na Next.
 3. Kliknite na modem koji ?elite da koristite u listi fax ure?ajat.
 4. Primedba: Podrazumevana vrednost je Enable Send. Kliknite na Enable Receive ako ?elite da primi fax poruke
  Primedba Ako je ova opcija uklju?ena mo?ete kliknuti na Manual Answer ako ne ?elite da ra?unar automatski prima fax poruke. Podrazumevana vrednost je da automatski prima fax poruke.
 5. Kliknite na Next.
 6. Upi?ite TSID.Primedba TSID je obavezan u nekim regionima.
 7. Kliknite na Next
 8. Upi?ite CSID.
 9. Kliknite Next.
 10. Kliknite na Print ako ?elite da svaki fax koji stigne bude odmah od?tampan.
 11. Kliknite na Store a copy ako ?elite da snimite kopiju.
 12. Kliknite na Next.
 13. Potvrdite pode?avanja.
 14. Kliknite Finish.

  Ra?unar je sada pode?en da ?alje i prima fax poruke.

Promena Fax pode?avanja

?arobnjak za pode?avanje Fax-a mo?ete pokrenuti iz Fax konzole. Kliknite na Start- > All programs - > Accessories - > Communication - > Fax - >Fax Console. U Fax konzoli, kliknite na Configure Fax u Tools meniju.
The Fax Configuration Wizard closes and the Fax Console window opens. The computer is now configured to send or receive faxes.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije kako primiti fax poruku kliknite na slede?i ?lanak: 306662 (http://support.microsoft.com/kb/306662/) Kako primiti Fax u Windows XP-u.

Za dodatne informacije kako poslati skenirane dokumente ili slike, kliknite na slede?i ?lanak: 306663 (http://support.microsoft.com/kb/306663/) Kako poslati skeniran dokumen ili slike u Windows XP-u

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306550 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbother kbother kbhowtomaster KB306550

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com