Làm th? nào đ? kích ho?t và đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? fax trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306550 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Windows XP có th? g?i, nh?n, theo d?i và giám sát Fax mà không có m?t máy fax bên ngoài. Tuy nhiên, các thành ph?n fax không đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng trong lúc Cài đặt Windows. Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t, kích ho?t và đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? fax trong Windows XP.

Bài vi?t này là dành cho m?t kh?i đ?u cho ngư?i dùng Trung c?p tính.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Thông tin thêm

Yêu c?u

 • M?t máy tính đang ch?y Windows XP, và đư?c trang b? v?i m?t fax modem đư?c k?t n?i v?i đư?ng dây đi?n tho?i

  Modem hi?n đ?i nh?t là fax modem. N?u b?n không ch?c ch?n cho dù modem c?a b?n có th? g?i và nh?n Fax, xem tài li?u đư?c cung c?p v?i modem c?a b?n.
 • đ?a compact mà b?n dùng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP
Ghi chú
 • B?n không c?n m?t máy fax riêng bi?t đ? g?i và nh?n Fax v?i b?n ghi d?ch v? fax c?a Windows XP.
 • N?u b?n có k? ho?ch đ? truy?n t?i các tài li?u in b?ng fax, b?n ph?i có m?t máy quét. N?u b?n có k? ho?ch đ? t?o ra Fax đi?n t?, b?n không c?n m?t máy quét.

cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n fax

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n fax, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Sao chép và dán ho?c g? l?nh sau đây trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok:
  Appwiz.cpl
  Nó có th? m?t m?t vài giây cho máy tính c?a b?n đ? biên d?ch m?t danh sách các chương tr?nh. Các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh hộp thoại s? m? ra.
 3. B?m chu?t Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows ? bên trái c?a danh sách các chương tr?nh đ? B?t đ?u các Thu?t s? c?u ph?n Windows. Đi?u này ph?i m?t vài giây.
 4. Trong các Thành ph?n danh sách, b?m đ? ch?n các b?n ghi d?ch v? Fax ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? fax.
 5. N?u b?n đư?c nh?c, chèn đ?a compact Windows XP, và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u chào m?ng đ?n v?i Microsoft Windows XP c?a s? m? ra, h?y nh?p vào X ? góc trên bên ph?i đ? đóng nó.
 6. B?m chu?t K?t thúc, và sau đó nh?p vào X ? góc trên bên ph?i c?a các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh hộp thoại đ? đóng nó.
Các thành ph?n fax c?a Windows XP s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t bây gi?. N?u b?n có v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n fax, đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

Bư?c ti?p theo là đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? fax. Đ? làm đi?u này, h?y vào ph?n "C?u h?nh b?n ghi d?ch v? fax".

C?u h?nh b?n ghi d?ch v? fax

Đ? c?u h?nh kh? năng Fax trong Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1: Đ?t c?u h?nh trang b?a, ch?n m?t modem và kích ho?t b?n ghi d?ch v? fax đ? g?i và nh?n Fax

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n thông tin liên h?, tr? đ?n Fax, và sau đó nh?p vào Fax giao di?n đi?u khi?n.

  Thu?t s? c?u h?nh Fax B?t đ?u.
 2. N?u b?n đư?c nh?c, nh?p m? vùng ho?c m? thành ph? v? trí hi?n t?i c?a b?n, m? c?a h?ng truy?n, s? b?n ph?i quay s? đ?u tiên đ? quay s? ra, và h? th?ng đi?n tho?i b?n đang s? d?ng (giai đi?u ho?c Pulse), và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u các Đi?n tho?i và Modem tùy ch?n hộp thoại s? đư?c hi?n th?, h?y ch?n v? trí (n?u có nhi?u hơn m?t trong nh?ng t?n t?i) c?a b?n, và sau đó b?m vào Ok.
 3. B?m chu?t Ti?p theo, nh?p thông tin mà b?n mu?n xu?t hi?n trên trang b?a fax c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trong các H?y ch?n thi?t b? fax danh sách, b?m vào modem b?n mu?n s? d?ng.
 5. N?u b?n mu?n vô hi?u hóa kh? năng đ? g?i fax t? máy tính này, b?m đ? b? ch?n các S? g?i hộp kiểm.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, các S? g?i ch?n hộp kiểm.
 6. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm s? nh?n đư?c n?u b?n mu?n máy tính đ? nh?n Fax.

  Lưu ? Khi hộp kiểm này đư?c ch?n, b?n có th? nh?p vào Hư?ng d?n s? d?ng câu tr? l?i N?u b?n không mu?n các máy tính đ? t? đ?ng nh?n đư?c Fax. theo m?c đ?nh, tr? l?i t? đ?ng đư?c kích ho?t.
 7. B?m chu?t Ti?p theo.

Bư?c 2: Nh?p thông tin TSID và CSID và c?u h?nh in và lưu tr? tu? ch?n

 1. Nh?p các truy?n thuê bao nh?n d?ng (TSID) mà b?n mu?n s? d?ng trong các TSID h?p.

  Lưu ? TSID là b?t bu?c trong m?t s? l?nh v?c. Thông tin nh?n d?ng này thư?ng xu?t hi?n ? vùng tiêu đ? c?a m?t s? fax mà b?n nh?n đư?c và có th? giúp b?n nh?n ra máy fax nơi fax có ngu?n g?c. TSID thư?ng bao g?m các s? fax c?a ngư?i g?i và tên doanh nghi?p.
 2. B?m chu?t Ti?p theo.
 3. Nh?p các g?i là thuê bao nh?n d?ng (CSID) mà b?n mu?n trong các CSID h?p.

  Lưu ? CSID văn b?n mà b?n nh?p s? xu?t hi?n trên máy fax g?i fax cho b?n. Ví d?: n?u b?n nh?p "123 Fax", m?t máy tính mà g?i cho b?n m?t s? fax có th? hi?n th? thư "G?i fax đ?n 123 Fax" trong khi g?i.
 4. B?m chu?t Ti?p theo.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các In nó trên ki?m tra h?p n?u b?n mu?n m?i fax b?n nh?n đư?c đ? đư?c t? đ?ng in. Khi b?n ch?n hộp kiểm này, b?n có th? ch?n m?t máy in c? th? đ? in fax.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Lưu tr? đ?ng g?i trong m?t m?c tin thư thoại ki?m tra h?p n?u b?n mu?n lưu tr? m?t đ?ng g?i c?a m?i fax. Khi b?n ch?n hộp kiểm này, b?n có th? xác đ?nh v? trí lưu tr? đ?ng g?i fax.
 7. B?m chu?t Ti?p theo.
 8. Xác nh?n cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh trong các B?n tóm t?t c?u h?nh danh sách, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

  Thu?t s? c?u h?nh Fax đóng c?a và m? c?a s? giao di?n đi?u khi?n Fax. Máy tính bây gi? là c?u h?nh đ? g?i ho?c nh?n Fax.
N?u b?n có th? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? fax c?a b?n, s? d?ng thu?t s? c?u h?nh Fax b?ng cách làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "Thay đ?i c?u h?nh fax".

N?u b?n ghi d?ch v? fax c?a Windows không làm vi?c như b?n mong đ?i, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo". Thông tin v? nh?n đư?c Fax, g?i m?t quét tài li?u ho?c h?nh ?nh, đi t?i ph?n "Thông tin thêm".

Thay đ?i c?u h?nh fax

S? d?ng thu?t s? c?u h?nh Fax đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? fax c?a b?n. B?n có th? B?t đ?u thu?t s? c?u h?nh Fax t? c?a s? giao di?n đi?u khi?n Fax. Đ? kh?i đ?ng thu?t s? c?u h?nh Fax, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n thông tin liên h?, tr? đ?n Fax, và sau đó nh?p vào Fax giao di?n đi?u khi?n.
 2. Trong Fax giao di?n đi?u khi?n, b?m vào C?u h?nh Fax trên các Công c? menu đ? kh?i đ?ng thu?t s? c?u h?nh Fax.

  Lưu ? B?n có th? đư?c nh?c đ? "unblock" chương tr?nh. N?u trư?ng h?p này x?y ra, h?y nh?p vào B? ch?n.

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không giúp b?n, b?n có th? yêu c?u m?t ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên l?c b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các Web site c?a Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft, b?m vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.Microsoft.com/contactus

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? nh?n đư?c m?t fax, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306662Làm th? nào đ? nh?n đư?c m?t s? fax trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? fax m?t máy tính quét tài li?u ho?c h?nh ?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306663Làm th? nào đ? fax đư?c quét tài li?u ho?c h?nh ?nh trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 306550 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB306550 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306550

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com