Làm th? nào đ? s?p x?p các t?p tin b?ng cách s? d?ng lư?t xem m?c tin thư thoại trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306554 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s?p x?p theo cách mà các t?p tin đư?c nhóm l?i khi b?n xem chúng trong m?c tin thư thoại.

Xem t?ng quan v? m?c tin thư thoại và t?p tin

Windows cung c?p m?t s? cách th?c m?i đ? b?n có th? s?p x?p và xác đ?nh t?p tin c?a b?n khi b?n xem chúng trong m?c tin thư thoại đ?c bi?t Windows XP, ch?ng h?n như các m?c tin thư thoại Âm nh?c c?a tôi, c?a tôi h?nh ?nh ho?c Video c?a tôi. Khi m?t m?c tin thư thoại đư?c m?, b?n có th? s? d?ng b?t k? các tùy ch?n xem (n?m trên các xem tr?nh đơn) đư?c mô t? trong ph?n này.

Lưu ?: tùy ch?n s?p x?p trong m?i m?c tin thư thoại khác nhau v?i các lo?i m?c tin thư thoại mà b?n m?. Ví d?, ch? đ? xem cu?n phim là ch? có s?n trong các m?c tin thư thoại có ch?a h?nh ?nh.
 • Hi?n th? trong các nhóm

  Khi b?n s? d?ng các Hi?n th? trong các nhóm tùy ch?n, b?n có th? nhóm các t?p tin c?a b?n theo b?t k? chi ti?t c?a các t?p tin, ch?ng h?n như tên, kích thư?c, lo?i ho?c ngày s?a đ?i. Ví d?, n?u b?n nhóm theo lo?i t?p tin, t?p tin h?nh ?nh đư?c hi?n th? trong m?t nhóm, t?p tin Microsoft Word đư?c hi?n th? trong m?t nhóm, và Excel t?p tin khác. Hi?n th? trong các nhóm có s?n trong h?nh thu nhỏ, g?ch, bi?u tư?ng, và thông tin chi ti?t xem. Đ? hi?n th? các t?p tin trong các nhóm, trên xem tr?nh đơn, đi?m đ?n S?p x?p bi?u tư?ng theo, và sau đó nh?p vào Hi?n th? trong các nhóm.
 • H?nh thu nhỏ

  H?nh thu nhỏ xem Hi?n th? h?nh ?nh m?c tin thư thoại ch?a vào bi?u tư?ng m?c tin thư thoại đ? b?n có th? nhanh chóng xác đ?nh n?i dung c?a m?c tin thư thoại. Ví d?, n?u b?n lưu tr? h?nh ?nh trong m?t s? các m?c tin thư thoại khác nhau, trong ch? đ? xem h?nh thu nhỏ, b?n có th? cho bi?t m?t nháy m?t m?c tin thư thoại ch?a nh?ng h?nh ?nh mà b?n mu?n. Windows s? hi?n th? lên đ?n b?n h?nh ?nh trên n?n m?c tin thư thoại theo m?c đ?nh. B?n c?ng có th? ch?n m?t h?nh ?nh đ? xác đ?nh m?t m?c tin thư thoại trong ch? đ? xem h?nh thu nhỏ. Tên đ?y đ? các m?c tin thư thoại đư?c hi?n th? dư?i h?nh thu nhỏ.
 • G?ch

  G?ch xem Hi?n th? c?a b?n t?p tin và m?c tin thư thoại như là bi?u tư?ng. Các bi?u tư?ng l?n hơn so v?i nh?ng ngư?i trong bi?u tư?ng xem, và lo?i thông tin mà b?n ch?n s? đư?c hi?n th? theo tên t?p ho?c c?p. Ví d?, n?u b?n s?p x?p các t?p tin theo lo?i, Tài li?u Microsoft Word Hi?n th? t?p đ? đ?t tên tin cho m?t tài li?u Microsoft Word.
 • Cu?n phim

  Cu?n phim xem có s?n trong m?c tin thư thoại h?nh ?nh. H?nh ?nh c?a b?n đư?c hi?n th? trong m?t hàng duy nh?t c?a h?nh ?nh thu nhỏ. B?n có th? di chuy?n thông qua h?nh ?nh c?a b?n b?ng cách s? d?ng các nút ch?n m?t m?i tên trái và ph?i. N?u b?n nh?p vào m?t h?nh ?nh, nó s? hi?n th? như là m?t h?nh ?nh l?n hơn trên nh?ng h?nh ?nh khác. Đ? ch?nh s?a, in ho?c lưu các h?nh ?nh vào m?t m?c tin thư thoại, nh?p đúp vào h?nh ?nh.
 • Bi?u tư?ng

  Bi?u tư?ng xem Hi?n th? c?a b?n t?p tin và m?c tin thư thoại như là bi?u tư?ng. t?p đ? đ?t tên tin s? đư?c hi?n th? dư?i bi?u tư?ng; Tuy nhiên, lo?i thông tin không đư?c hi?n th?. Trong cách nhìn Biểu mẫu này, b?n có th? hi?n th? các t?p tin và m?c tin thư thoại trong các nhóm.
 • Danh sách

  Danh sách xem Hi?n th? n?i dung c?a m?t m?c tin thư thoại như là m?t danh sách các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại tên trư?c b?i bi?u tư?ng nh?. Quan đi?m này là h?u ích n?u m?c tin thư thoại c?a b?n ch?a nhi?u t?p tin và b?n mu?n quét danh sách cho m?t t?p đ? đ?t tên tin. B?n có th? s?p x?p các t?p tin và m?c tin thư thoại trong cách nhìn Biểu mẫu này; Tuy nhiên, b?n không th? hi?n th? các t?p tin trong các nhóm.
 • Thông tin chi ti?t

  Trong ch? đ? xem chi ti?t, c?a s? danh sách n?i dung c?a m?c tin thư thoại m? và cung c?p các thông tin chi ti?t v? các t?p tin, bao g?m tên, ki?u, kích thư?c và ngày s?a đ?i. Trong ch? đ? xem chi ti?t, b?n c?ng có th? hi?n th? các t?p tin c?a b?n trong các nhóm. Đ? ch?n các chi ti?t mà b?n mu?n hi?n th?, b?m vào Ch?n chi ti?t trên xem tr?nh đơn.

Nhóm t?p tin b?ng cách s? d?ng xem c?p

Nhóm t?p tin b?ng cách s? d?ng xem c?p, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p đúp vào m?c tin thư thoại mà b?n mu?n đ?t c?u h?nh xem c?p cho, ví d?, Tài li?u c?a tôi, Âm nh?c c?a tôi, ho?c H?nh ?nh c?a tôi.
 2. Trên menu xem , đi?m đ?n S?p x?p bi?u tư?ng theo, và sau đó nh?p vào l?nh mà b?n mu?n s? d?ng, ví d?, lo?i.
 3. Trên menu xem , đi?m đ?n S?p x?p bi?u tư?ng theo, và sau đó nh?p vào Hi?n th? trong các nhóm.

  Các t?p tin trong m?c tin thư thoại đư?c nhóm l?i theo quan đi?m mà b?n đ? ch?n trong bư?c 2. Ví d?:
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo tên, các t?p tin đư?c nhóm theo th? t? ABC. Các tiêu đ? trên m?i nhóm có ch?a ch? cái đ?u c?a tên t?p ch?a trong nhóm đó.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo kích thư?c, các t?p tin đư?c hi?n th? trong các nhóm c?a các t?p tin có kích thư?c tương t?. Các tiêu đ? trên m?i nhóm có kích thư?c t?ng h?p c?a các t?p tin trong nhóm đó, ví d?, Tiny, nh?, Trung b?nh.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo lo?i, các t?p tin đư?c nhóm l?i theo lo?i. Tiêu đ? đư?c hi?n th? trên m?i nhóm mô t? các lo?i t?p tin trong nhóm đó.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo ngh? s?, t?p tin nh?c đư?c nhóm l?i theo ngh? s? tiêu đ?. T?p tin mà không có m?t ngh? s? đư?c nhóm l?i theo tiêu đ? không xác đ?nh.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo Tiêu đ? anbom, t?p tin nh?c đư?c nhóm l?i theo đ? m?c ch? đ?nh tiêu đ? c?a album có ch?a m?i t?p tin. T?p tin mà không có m?t tiêu đ? album đư?c nhóm l?i theo tiêu đ? không xác đ?nh.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo năm, t?p tin nh?c đư?c nhóm l?i theo năm. T?p tin mà không có thông tin năm đư?c nhóm l?i theo tiêu đ? không xác đ?nh.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo D?i s?, t?p tin nh?c đư?c s?p x?p theo đư?ng âm nh?c mà h? đư?c hi?n th?. T?p tin mà không có m?t s? ca khúc đư?c nhóm l?i theo tiêu đ? không xác đ?nh.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo th?i gian, t?p tin phương ti?n đư?c nhóm l?i theo chi?u dài c?a h? chơi. T?p tin mà không có b?t k? th?i gian đư?c nhóm l?i theo tiêu đ? không xác đ?nh.
  • Khi b?n s?p x?p các bi?u tư?ng b?ng cách s?a đ?i, t?p tin h?nh ?nh đư?c nhóm l?i theo thay đ?i g?n đây nh?t c?a h?. Các tiêu đ? trên m?i nhóm mô t? chung đó đ? s?a đ?i cu?i cùng đư?c th?c hi?n, ví d?, hôm nay, Cu?i tháng, ho?c 2 Vài tháng trư?c đây.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo H?nh ?nh ch?p trên, t?p tin h?nh ?nh đư?c nhóm l?i theo đóng d?u ki?m ngày c?a h?. T?p tin h?nh ?nh mà không có m?t ngày đư?c nhóm l?i theo tiêu đ? không xác đ?nh.
  • Khi b?n s?p x?p bi?u tư?ng theo kích thư?c, t?p tin h?nh ?nh đư?c nhóm l?i theo ngh? quy?t c?a h?. Các tiêu đ? trên m?i nhóm mô t? đ? phân gi?i h?nh ?nh trong đó nhóm, Ví d ?, 320 x 240, 600 x 800, ho?c 800 x 600.Thu?c tính

ID c?a bài: 306554 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB306554 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306554

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com