Kích ho?t khung th?i gian hành vi khi b?n nâng c?p t? phiên b?n đánh giá c?a Windows XP Phiên b?n bán l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306555 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Phiên b?n đánh giá c?a Windows XP Professional có m?t kho?ng th?i gian 14-ngày kích ho?t. Phiên b?n bán l? c?a Windows XP Professional có m?t kho?ng th?i gian 30 ngày kích ho?t. N?u b?n nâng c?p phiên b?n đánh giá c?a Windows XP Phiên b?n bán l? c?a Windows XP, b?n đang không đư?c c?p m?t thêm 30 ngày đ? kích ho?t. Vi?c kích ho?t kho?ng th?i gian b?t đ?u t? ngày ban đ?u cài đ?t. Th?i gian đ? kích ho?t đư?c m? r?ng đ?n 30 ngày khi b?n nâng c?p lên phiên b?n bán l?, nhưng kho?ng th?i gian ban đ?u không đư?c đ?t l?i khi máy tính đư?c nâng c?p.

THÔNG TIN THÊM

Ví d?

N?u b?n nâng c?p phiên b?n đánh giá Phiên b?n bán l? vào mư?i b?n ngày, b?n s? có 16 ngày c?n l?i đ? kích ho?t. K? t? ngày cài đ?t ban đ?u, 14 ngày đ? trôi qua, do đó, 30 ngày tr? 14 ngày b?ng 16 ngày.

N?u b?n nâng c?p phiên b?n đánh giá Phiên b?n bán l? vào ngày thirtieth, b?n ph?i kích ho?t ngay l?p t?c: 30 ngày đ? trôi qua t? ngày cài đ?t ban đ?u, do đó, 30 ngày tr? 30 ngày b?ng 0 ngày.

N?u vi?c kích ho?t kho?ng th?i gian đ? h?t h?n cho phiên b?n đánh giá và b?n mu?n nâng c?p lên phiên b?n bán l? trư?c khi b?n kích ho?t, có ba k?ch b?n:
  • Kích ho?t, sau đó nâng c?p lên Windows XP Professional phiên b?n bán l? trư?c khi h?t h?n 120 ngày.
  • N?u b?n hi?n th?i đ? đăng nh?p vào máy tính và không mu?n đ? kích ho?t b?n sao đánh giá, b?n có th? b?t đ?u quá tr?nh nâng c?p b?ng cách ch?y Setup.exe (ho?c Winnt32.exe) t? đ?a CD Phiên b?n bán l? c?a Windows XP Professional.
  • N?u b?n không đăng nh?p vào máy tính, và b?n không mu?n đ? kích ho?t l?n đ?u tiên, b?n có th? kh?i đ?ng vào ch? đ? an toàn và b?t đ?u nâng c?p b?n sao bán l? Windows XP Professional t? đó.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n ph?m kích ho?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302806 Mô t? v? kích ho?t s?n ph?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 306555 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbinfo kbsetup kbupgrade kbmt KB306555 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306555

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com