ID c?a bi: 306559 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay giai thich cach thit lp Windows XP lam h thng a khi ng vi cac h iu hanh sau:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 va Microsoft Windows NT 3.51
 • H iu hanh Microsoft Windows 95 Ban phat hanh ln 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 va Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS hoc Microsoft Windows 3.x
Ban co th cai t nhiu hn mt h iu hanh trn may tinh cua minh va chon h iu hanh ma ban mun s dung mi ln khi ng may tinh. y thng c goi la cu hinh khi ng kep hoc a khi ng (hay xem bang thut ng cui bai vit nay bit inh nghia cua cac thut ng la).

Dung lng ia va inh dang ia

Chu y rng Ma hoa H thng Tp (EFS) khng sn co trong Windows XP Home Edition.

inh dang lai va Sa cha ia cng

Co th ban cn inh dang lai va phn hoach lai ia cng cua ban nu:
 • Ban chi co mt ia.

  Ban phai cai t mi h iu hanh trn mt ia ring trn may tinh cua minh mi cai t co th gi lai cac tp va cu hinh ring.
 • Phn hoach khi ng khng c inh dang bng tp h thng chinh xac:
  • Nu ban mun tao h thng a khi ng bng cach s dung MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me, ban phai inh dang phn hoach h thng bng FAT16 hoc FAT32 vi h iu hanh khng th khi ng nu phn hoach h thng la NTFS.
  • Nu ban mun tao h thng a khi ng bng cach s dung Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me cung vi Microsoft Windows XP, ban phai inh dang phn hoach khi ng bng FAT16 vi Windows 95, Windows 98 va Windows Me khng h tr h thng tp NTFS.
  • Nu ban mun cai t Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me cung vi Windows NT 4.0, Windows 2000 hoc Windows XP, ban co th inh dang phn hoach khi ng bng cach s dung FAT16 vi Windows NT 4.0 khng h tr h thng tp FAT32.
  • Nu ban mun tao h thng a khi ng bng cach s dung Windows 98 hoc Windows Me cung vi Windows 2000 hoc Windows XP, ban co th inh dang phn hoach khi ng bng FAT32.

   Chu y Nu ban inh dang mt ia Windows NT 4.0, Windows 2000 hoc Windows XP bng bt ky h thng tp nao khng phai la NTFS, ban se mt toan b tinh nng cu th cua NTFS. Cac tinh nng nay bao gm mt s tinh nng cua Windows XP nh bao mt h thng tp, thit t Ma hoa H thng Tp (EFS), han ngach ia va Kho lu tr T xa. Tng t nh vy, Windows 95, Windows 98 va Windows Me khng nhn ra phn hoach NTFS va nhn dang no la khng xac inh. Do o, nu ban inh dang phn hoach cua Windows 98 hoc Windows Me la FAT va phn hoach cua Windows XP la NTFS, tt ca tp trn phn hoach NTFS se khng kha dung hoc khng hin thi nu ban c gng truy nhp vao cac tp nay khi ang chay Windows 98 hoc Windows Me.

thng Tp c H tr

Bang sau y lit k h thng tp danh cho cac h iu hanh cua Microsoft:
  H iu hanh  H thng tp c h tr
  -----------------------------------------

  MS-DOS       FAT
  Windows 3,1     FAT
  Windows NT     FAT, NTFS
  Windows 95     FAT
  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32
  Windows 98     FAT, FAT32
  Windows Me     FAT, FAT32
  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS
  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS
				

Canh bao

Trc khi tao cu hinh a khi ng vi Windows XP va mt h iu hanh khac, hay xem lai cac canh bao sau y:
 • Trc khi c tao cu hinh a khi ng, am bao sao lu h thng hin tai cua ban va tt ca cac tp d liu.
 • Mi h iu hanh phai c cai t trn mt ia ring bit. Microsoft khng h tr cai t nhiu h iu hanh trn cung mt ia.
 • Nu ban chi co mt ia trn may tinh, ban phai inh dang lai va phn hoach lai ia cng cua minh co nhiu ia trc khi ban tao cu hinh a khi ng, tr khi ban chi cai t ban sao khac cua Windows XP.
 • Khng cai t Windows XP trn ia nen khng c nen bng tin ich nen NTFS.
 • Ban phai s dung tn may tinh khac cho mi h iu hanh nu may tinh hoat ng trn min bao mt cua Windows 2000 hoc Windows XP.
 • Cai t cac h iu hanh theo th t sau y:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 va Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Tao H thng a Khi ng vi Windows XP va MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me

Chu y Ban chi co th cai t mt phin ban Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me trong mt cu hinh a khi ng. Ban khng th cu hinh may tinh a khi ng Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me vi nhng nn nay s dung cung mt tp khi ng. Vi du, ban co th s dung Windows 95, Windows 2000 va Windows XP, nhng ban khng th s dung Windows 95, Windows 98 va Windows XP.

Ban phai cai t Windows XP chi sau khi a cai t MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me ngn khng cho cac h iu hanh nay ghi e ln cung khi ng Windows XP va tp khi ng Windows XP.

tao h thng a khi ng vi Windows XP va MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me:
 1. am bao rng ia cng cua ban c inh dang bng h thng tp chinh xac.
 2. Cai t nhiu h iu hanh trn cac ia ring bit, theo th t sau y: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me; va sau o la Windows XP.
 3. Thc hin mt trong nhng vic sau
  • Nu ban mun co h thng a khi ng gm co MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me cung vi Windows XP, hay cai t MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me va sau o cai t Windows XP.
  • Nu ban mun co h thng khi ng kep gm co Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me cung vi Windows XP, ban nn cai t Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me, ri cai t Windows XP.
  Cai t tng h iu hanh theo quy trinh cai t chun.

Tao H thng a Khi ng gm co Windows NT 4.0 va Windows XP

Chung ti khuyn nghi khng nn s dung h thng a khi ng gm ca Windows NT 4.0 va Windows XP lam giai phap lu dai. Ban cp nht NTFS trong Goi Dich vu 5 (SP5) danh cho Windows NT 4.0 c cung cp chi giup ban anh gia va nng cp ln Windows XP.

tao h thng a khi ng gm co Windows NT 4.0 va Windows XP:
 1. am bao rng ia cng cua ban c inh dang bng h thng tp chinh xac.
 2. Cai t Windows NT 4.0 va s dung SP5, va sau o cai t Windows XP trn mt ia ring bit. Cai t tng h iu hanh theo quy trinh cai t chun.
Chu y Nu ban co y inh cai t nhiu hn mt h iu hanh bao gm mt s kt hp gia Windows NT 4.0 vi Windows 2000 hoc Windows XP la cac h iu hanh duy nht c cai t, ban phai am bao rng a cai t SP5 cho Windows NT 4.0. Windows XP t ng nng cp moi phn hoach NTFS ma no tim thy trn h thng cua ban ln phin ban NTFS c s dung trong Windows 2000 va Windows XP. Tuy nhin, Windows NT 4.0 cn SP5 oc va ghi cac tp trn ia c inh dang bng phin ban NTFS c s dung trong Windows 2000 va Windows XP.

Cai t Chng trinh trn Nhiu hn Mt H iu hanh

Nu ban cai t chng trinh trn nhiu hn mt h iu hanh, ban phai coi mi h iu hanh la mt thc th ring bit. Bt ky chng trinh va trinh iu khin nao ma ban mun s dung phai c cai t trn mi h iu hanh va trn h iu hanh ban mun s dung. Vi du, nu ban mun s dung Microsoft Word trn cung mt may tinh chay trn Windows 98 va Windows XP, ban phai khi ng Windows 98 va cai t Microsoft Word, va sau o, ban phai khi ng lai may tinh bng Windows XP va cai t lai Microsoft Word.

Chu y Windows 95 hoc Windows 98 co th cu hinh lai thit t phn cng khi ban s dung ln u, va do o, co th gy ra cac s c v cu hinh khi ban khi ng Windows XP.

Chi inh H iu hanh Mc inh khi Khi ng

Nu ban co nhiu hn mt h iu hanh trn may tinh, ban co th t h iu hanh ban mun s dung lam h iu hanh mc inh khi ban khi ng may tinh:
 • Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, sau o bm up H thng.
 • Trn tab Nng cao, trong Khi ng va Phuc hi, bm Thit t.
 • Trong Khi ng h thng, trong danh sachH iu hanh mc inh bm h iu hanh ban mun khi ng khi bt hoc khi ng lai may tinh cua minh.
 • Chon hp kim Danh sach Hin thi cac h iu hanh va sau o go s giy ban mun danh sach c hin thi trc khi h iu hanh mc inh t ng khi ng.

  chinh sa bng tay tp tuy chon khi ng, bm Chinh sa. Microsoft thc s khuyn ban khng nn sa i tp tuy chon khi ng (Boot.ini), vi thc hin tac vu o co th khin may tinh cua ban khng hoat ng c.

G ri

 • Khi ban khi ng Microsoft Internet Explorer, Explorer co th tt va ban nhn c thng bao li tng t thng bao sau:
  iexplore gy ra Li Trang Khng hp l trong m un kernel32.dll
  Li nay co th xay ra nu ban cai t nhiu h iu hanh trn cung mt ia.

  giai quyt vn nay, cai t mi h iu hanh trn mt ia ring bit.
 • Ban khng th cu hinh may tinh cua minh khi ng ca Windows 95 va Windows 98 (hoc Windows Me).

  Ban khng th cu hinh may tinh a khi ng Windows 95 va Windows 98 (hoc Windows Me) vi nhng nn nay cung s dung cung mt tp khi ng. Do o, a khi ng Windows 95, Windows 98 va Windows Me cung mt luc khng c h tr.
 • Khi ban khi ng may tinh, menu khi ng khng xut hin va ban khng th khi ng Windows XP.

  Vn nay co th xay ra nu ban cai t Windows 95, Windows 98 hoc Windows Me sau khi cai t Windows XP.

  giai quyt vn nay, hay sa cha hoc cai t lai Windows XP.Bang thut ngPhn hoach Khi ng
Phn hoach khi ng cha h iu hanh Windows va cac tp h tr cua no. Phn hoach khi ng co th ging, nhng khng nht thit phai ging vi phn hoach h thng. Se co mt va chi mt phn hoach h thng, nhng mi h iu hanh trong h thng a khi ng se co mt phn hoach khi ng.

Chu y Trn cac ia ng, phn hoach nay c goi la ia khi ng.

bit thm thng tin v b nh ia trong Windows XP, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
314343 B nh C s va B nh ng trong Windows XP
Xem thm: Phn hoach H thng, iaKhi ng Kep
Cu hinh may tinh co th khi ng hai h iu hanh khac nhau.
Xem thm: a Khi ngPhn hoach M rng
Cac phn hoach m rng a c phat trin ap ng nhu cu cn co nhiu hn bn phn hoach trn mi ia. Phn hoach m rng co th t cha nhiu phn hoach va phn hoach nay m rng s lng phn hoach co th trn mt ia. Phn hoach m rng la b cha cac ia logic c inh dang va gan tn ia. Do dung lng ia mi tng nn a tao ra vic gii thiu phn hoach m rng.FAT (Bang Cp phat Tp)
H thng tp c MS-DOS va cac h iu hanh khac da trn Windows s dung t chc va quan ly cac tp. Bang cp phat tp (FAT) la mt cu truc d liu do Windows tao ra khi ban inh dang ia bng cach s dung h thng tp FAT hoc FAT32. Windows lu tr thng tin v mi tp trong FAT co th truy xut tp o sau.
Xem thm: FAT32, H thng Tp, H thng Tp NTFSFAT32
Mt bin th cua h thng tp FAT. FAT32 cung cp kich thc cum nho hn va dung lng ln hn so vi FAT, iu nay giup phn b khng gian trn ia FAT32 hiu qua hn.
Xem thm: Bang Cp phat Tp (FAT), H thng Tp NTFS, iaH thng Tp
Trong h iu hanh, h thng tp la cu truc tng th trong o cac tp c t tn, lu tr va t chc. NTFS, FAT va FAT32 la cac loai h thng tp.
Xem thm: H thng Tp NTFS, FAT, FAT32Phn hoach Logic
Phn hoach Logic la phn hoach thuc phn hoach m rng. V mt s dung, chung khng khac vi phn hoach chinh khng m rng. S lng cac ia logic co th c tao ra trong phn hoach m rng bi gii han bi s lng tn ia sn co va dung lng khng gian ia cng sn co tao cac ia.a Khi ng
Cu hinh may tinh co th khi ng hai h iu hanh khac nhau.
Xem thm: Khi ng KepH thng Tp NTFS
H thng tp nng cao cung cp hiu nng, bao mt (tc la quyn tp va cp), tin cy va cac tinh nng nng cao khng th tim thy trong moi phin ban FAT. Vi du, NTFS bao am tinh nht quan cua ia bng cach s dung ky thut phuc hi va ghi nht ky giao dich chun. Nu h thng hong, NTFS s dung tp nht ky va thng tin im kim tra khi phuc tinh nht quan cua h thng tp. Trong Windows 2000 va Windows XP, NTFS cung cung cp cac tinh nng nng cao nh ma hoa, im Phn tich lai cu phap, tp Tha, USN Journal va han ngach ia.
Xem thm: FAT32, Bang Cp phat Tp (FAT), H thng TpPhn hoach Chinh
Phn hoach c s dung khi ng h iu hanh. Phn hoach chinh la phn hoach chim mt trong bn khe phn hoach chinh trong bang phn hoach cua ia. Ban cung co th s dung phn hoach chinh khng cha h iu hanh.Phn hoach H thng
Phn hoach h thng cp n ia cha cac tp lin quan n phn cng cn thit khi ng Windows nh Ntldr, Boot.ini va Ntdetect.com. Phn hoach h thng co th cung nhng khng nht thit phai cung ia nh phn hoach khi ng.

Chu y Trn cac ia ng, phn hoach nay c goi la ia h thng.

Xem thm: Phn hoach Khi ng, iaia
ia la mt khu vc lu tr trn ia cng, khu vc lu tr o la phn hoach chinh hoc la ia logic trong phn hoach m rng. ia c inh dang bng cach s dung h thng tp nh FAT hoc NTFS va c gan tn ia.. Ban co th xem ni dung cua ia bng cach bm vao biu tng ia trong Windows Explorer hoc trong May tinh cua ti. Mt ia cng co th co nhiu ia va cac ia cung co th trai rng nhiu ia.
Xem thm: Bang Cp phat Tp (FAT), H thng Tp NTFS
Thu?c tnh

ID c?a bi: 306559 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbenv kbhowtomaster KB306559

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com