Kaip naudotis JAV-tarptautiniu klaviat?ros i?d?stymu sistemoje ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 306560 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame nuosekliame vadove apra?oma, kaip naudotis JAV-tarptautiniu klaviat?ros i?d?stymu sistemoje ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?.

Naudodami JAV-tarptautin? i?d?stym? tarptautinius ir specialiuosius simbolius galite ?vesti klavi?? kombinacijomis.

Kaip naudotis JAV-tarptautine klaviat?ra

JAV-tarptautinio klaviat?ros i?d?stymo prid?jimas

Jei norite, kad JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym? prid?tume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei j? prid?ti norite savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Prid?ti JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym?
Microsoft Fix it 50558


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym? norite prid?ti patys, atlikite tokius veiksmus:
 • ?Windows 7? arba ?Windows Vista?
  1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ?veskite intl.cpl lauke Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.
  2. Skirtuke Klaviat?ros ir kalba spustel?kite Keisti klaviat?ras.
  3. Spustel?kite Prid?ti.
  4. I?pl?skite norim? kalb?. Pavyzd?iui, Angl? (JAV).
  5. I?pl?skite s?ra?? Klaviat?ra, pa?ym?kite ?ym?s langel? JAV-tarptautin?, tada spustel?kite Gerai.
  6. S?ra?e Numatytoji ?vesties kalba spustel?kite Kalbos pavadinimas ? JAV-tarptautin? (kai Kalbos pavadinimas yra 4 veiksmu pasirinkta kalba), tada dukart spustel?kite Gerai.
  7. Dialogo lange Regiono ir kalbos parinktys spustel?kite Gerai.

   Pasteb?site, kad u?duo?i? juostoje pasirodys juosta Kalba. Kai ant jos u?vesite pel?s ?ymikl?, pasirodys paai?kinimas, kuriame bus nurodytas aktyvus klaviat?ros i?d?stymas.
  8. Spustel?kite juost? Kalba, tada pasirod?iusiame kontekstiniame meniu spustel?kite JAV-tarptautin?.

   Pasirenkamas JAV-tarptautinis klaviat?ros i?d?stymas.
 • ?Windows XP?
  1. Spustel?kite Prad?ti, ?veskite intl.cpl ? lauk? Vykdyti, tada paspauskite ENTER.
  2. Skirtuke Kalbos spustel?kite Prid?ti.
  3. Dalyje ?diegtos tarnybos spustel?kite Prid?ti.
  4. S?ra?e ?vesties kalba spustel?kite norim? naudoti kalb?. Pavyzd?iui, Angl? (JAV).
  5. S?ra?e Klaviat?ros i?d?stymas / IME spustel?kite JAV-tarptautin?, tada spustel?kite Gerai.
  6. S?ra?e Pasirinkite vien? i? ?diegt? ?vesties kalb?, kuri bus naudojama paleidus kompiuter? spustel?kite Kalbos pavadinimas ? JAV-tarptautin? (kai Kalbos pavadinimas yra 6 veiksmu pasirinkta kalba), tada spustel?kite Gerai.
  7. Dialogo lange Regiono ir kalbos parinktys spustel?kite Gerai.

   Pasteb?site, kad u?duo?i? juostoje pasirodys juosta Kalba. Kai ant jos u?vesite pel?s ?ymikl?, pasirodys paai?kinimas, kuriame bus nurodytas aktyvus klaviat?ros i?d?stymas. Pavyzd?iui, pasirodo JAV-tarptautin?.
  8. Spustel?kite juost? Kalba, tada pasirod?iusiame kontekstiniame meniu spustel?kite JAV-tarptautin?.

   Pasirenkamas JAV-tarptautinis klaviat?ros i?d?stymas.
Daugiau informacijos apie kalbos juost? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
306993 KAIP: Kalbos juostos naudojimas sistemoje ?Windows XP?

I?pl?stini? simboli? k?rimas

Naudojant JAV-tarptautin? klaviat?ros i?d?stym? de?iniajam klavi?ui ALT (de?in?je klaviat?ros pus?je esan?iam klavi?ui ALT) priskiriamos naujos funkcijos. De?in?j? klavi?? ALT naudokite su kitais klavi?ais ir sukurkite i?pl?stinius simbolius.

Toliau esan?ioje lentel?je parodyti simboliai, kuriuos galite sukurti naudodami de?iniojo klavi?o ALT ir kito klavi?o kombinacijas, bei tie, kuriuos galite sukurti naudodami de?iniojo klavi?o ALT ir SHIFT bei kito klavi?o kombinacijas:


Tarptautini? simboli? k?rimas

Paspaudus APOSTROFO ( ' ), KABU?I? ( " ), KAIRINIO KIR?IO ( ` ), TILD?S ( ~ ) arba STOGELIO, dar vadinamo INTARPU, ( ^ ) klavi?? ekrane niekas neparodoma, kol nepaspaud?iate antrojo klavi?o:
 • Jei paspausite vien? i? raid?i?, kurios yra priskirtos kaip galin?ios b?ti pa?ym?tos kir?io ?enklu, pasirodys raid? su kir?iu.
 • Jei paspausite simbolio, kuris negali b?ti naudojamas su kir?io ?enklu, klavi?? pasirodys du atskiri simboliai.
 • Jei paspausite tarpo klavi??, bus parodytas pats simbolis (apostrofas, kabut?s, kairinis kirtis, tild?, stogelis arba intarpas).
Toliau esan?ioje lentel?je pateikiamos klavi?? kombinacijos, kurias galite naudoti kurdami reikiamus simbolius.

Pastaba Jei jums netinka ?ioje lentel?je apra?yt? klaviat?ros kombinacij? funkcijos, galite prid?ti papildom? klaviat?ros i?d?stym?, pavyzd?iui, JAV. ?r. ?io straipsnio skyri? JAV-tarptautinio klaviat?ros i?d?stymo prid?jimas, kuriame pateikiami klaviat?ros i?d?stymo prid?jimo veiksmai. Tokiu atveju tur?tum?te pasirinkti kit? ? ne JAV-tarptautin? ? klaviat?r?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Paspauskite ?? klavi?? Tada paspauskite ?? klavi??Gautas simbolis
'(APOSTROFAS) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
"(KABUT?S)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
`(KAIRINIS KIRTIS) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~(TILD?) o, n, a õ, ñ, ã
^(INTARPAS) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Pakeitimas sistemoje ?Windows 7?

Kai kuriose Vidurio ir Ryt? Europos kalb? lokal?s versijos sistemose ?Windows 7? kaip numatytasis klaviat?ros i?d?stymas ?diegiama JAV-tarptautin? klaviat?ra, o ne JAV klaviat?ros i?d?stymas. D?l ?io pakeitimo galite pasteb?ti kitokias klavi?? funkcijas. ?is pakeitimas atliktas d?l to, kad JAV-tarptautin?je klaviat?roje yra visi JAV klaviat?ros klavi?ai ir ji palaiko papildomus simbolius su kir?iais, kurie da?nai naudojami ?iose lokal?se.

Ta?iau jei vis tiek norite naudoti JAV klaviat?ros i?d?stym?, skaitykite ?io straipsnio skyri? JAV-tarptautinio klaviat?ros i?d?stymo prid?jimas, kuriame pateikiami klaviat?ros i?d?stymo prid?jimo veiksmai.
Pastaba Tokiu atveju tur?tum?te pasirinkti JAV, o ne JAV-tarptautin?.

Kaip naudoti klavi?? fiksavim?

Klavi?? kombinacijoms reikia, kad vienu metu paspaustum?te ir palaikytum?te du arba daugiau klavi??. Tekst? ?vedantiems viena ranka arba vartotojams, naudojantiems burnos lazdel?, tai padaryti sud?tinga. Klavi?? fiksavimas suteikia galimyb? paspausti modifikavimo klavi?? (CTRL, ALT arba SHIFT) arba ?Windows? logotipo klavi?? ir palikti j? veikti, kol bus paspaustas kitas klavi?as.

Jei norite, kad klavi?? fiksavim? ?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei j? ?jungti norite savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


?jungti klavi?? fiksavim?
Microsoft Fix it 50559

Pastabos
 • Jei paleidus ?Fix it? sprendim? klavi?? fiksavimas vis dar i?jungtas, gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami ?jungti klavi?? fiksavim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 • ?Windows 7? arba ?Windows Vista?
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Spustel?kite Lengva prieiga ne?galiesiems, tada spustel?kite Keisti klaviat?ros veikimo b?d?.
  3. Pa?ym?kite langel? ?jungti klavi?? fiksavim?.
  4. Spustel?kite Gerai.
 • ?Windows XP?
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Dalyje Pasirinkti kategorij? spustel?kite Pritaikymo ne?galiesiems parinktys.
  3. Dalyje arba pasirinkti valdymo skydo piktogram? spustel?kite Pritaikymo ne?galiesiems parinktys.

   Pasirodys dialogo langas Pritaikymo ne?galiesiems parinktys.
  4. Skirtuke Klaviat?ra spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naudoti klavi?? fiksavim?, tada spustel?kite Gerai.


Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 306560 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB306560

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com