Làm th? nào đ? k?t n?i khách hàng v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306566 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách k?t n?i m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i b?ng cách s? d?ng khách hàng d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 Server cài đ?t thi?t l?p cho b?n. D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i làm vi?c v?i khách hàng máy tính, thi?t b? đ?u cu?i Windows đang s? d?ng Remote Desktop Protocol (RDP) và c?m tay máy tính cá nhân đang s? d?ng RDP.

S? d?ng thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng

V?i khách hàng d?ch v? đ?u cu?i 32-bit, b?n có th? truy c?p vào m?t máy ch? đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i và làm b?t k? sau đây:
 • K?t n?i v?i khách hàng d?ch v? đ?u cu?i.
 • Ki?m tra các phiên b?n máy khách d?ch v? đ?u cu?i.
 • S? d?ng phím t?t.
 • C?t và dán vào các chương tr?nh đ?a phương.
 • In các chương tr?nh Terminal Server đ? máy in đ?a phương.
 • Đóng k?t n?i khách hàng d?ch v? đ?u cu?i.

K?t n?i v?i khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

Đ? k?t n?i v?i d?ch v? đ?u cu?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, đi?m đ?n Kho?n m?c d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, đi?m đ?n Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng, sau đó b?m Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng.
 2. Trong các Máy chủ h?p, h?y g? m?t tên máy ch? đ?u cu?i, đ?a ch? IP ho?c ch?n m?t máy ch? t? các Các máy ch? có s?n h?p.
 3. Dư?i Màn h?nh, ch?n đ? phân gi?i màn h?nh cho c?a s? ph?c v? đ?u cu?i. N?u b?n đang k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t modem ho?c m?ng ch?m, b?m S? d?ng nén d? li?u.
 4. N?u b?n mu?n có thư?ng s? d?ng ?nh bitmap đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n, h?y nh?p vào B? đ?m ?n bitmap lên đ?a.
 5. Nh?p vào K?t n?i.
 6. Các Log On vào Windows h?p tho?i s? xu?t hi?n trong c?a s? Terminal Services khách hàng.
 7. G? tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n c?a b?n (n?u c?n thi?t).
LƯU ?: N?u trư?c đó b?n ng?t k?t n?i t? máy ph?c v? đ?u cu?i mà không có k?t thúc phiên giao d?ch, khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i reconnects v? đó (n?u k?t n?i đư?c c?u h?nh cho tái k?t n?i b? ng?t k?t n?i phiên).

Ki?m tra phiên b?n máy khách d?ch v? đ?u cu?i

Đ? ki?m tra phiên b?n Terminal Services khách hàng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, đi?m đ?n Kho?n m?c d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, đi?m đ?n Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng, sau đó b?m Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? khách hàng.
 2. Nh?p vào V?.

S? d?ng phím t?t

T? h?p phím sau đây có s?n t? m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i:
 • CTRL + ALT + END m? h?p tho?i Windows Security.
 • ALT + INSERT chu k? thông qua các chương tr?nh theo th? t? chúng đư?c kh?i đ?ng.
 • ALT + trang lên thi?t b? chuy?n m?ch gi?a các chương tr?nh t? trái sang ph?i.
 • ALT + trang xu?ng chuy?n m?ch gi?a các chương tr?nh t? ph?i sang trái.
 • ALT + HOME s? hi?n th? các B?t đ?u tr?nh đơn.
 • ALT + DELETE hi?n th? c?a c?a s? tr?nh đơn.
 • CTRL + ALT + BREAK chuy?n m?ch khách hàng gi?a m?t c?a s? (n?u có) và m?t màn h?nh đ?y đ?.
 • CTRL + ALT + c?ng v?i (+) bi?u tư?ng trên bàn phím s? nơi m?t b?n ch?p c?a s? khách hàng toàn b? khu v?c trên b?ng t?m Terminal Server, và đi?u này cung c?p ch?c năng tương t? như cách nh?n PRTSCN trên m?t máy tính đ?a phương.
 • CTRL + ALT + tr? (-) bi?u tư?ng trên vùng phím s? nơi m?t b?n ch?p c?a s? đang ho?t đ?ng, trong các khách hàng, trên b?ng t?m Terminal Server, và đi?u này cung c?p ch?c năng tương t? như cách nh?n ALT + PRTSCN trên m?t máy tính đ?a phương.
LƯU ?: Trên m?t máy tính NEC98, đây là khác nhau trong hai trư?ng h?p:
 • CTRL + ALT + BREAK đư?c thay th? b?i F12.
 • CTRL + ALT + END đư?c thay th? b?i F15.

C?t và dán vào các chương tr?nh đ?a phương

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i cung c?p li?n m?ch b?ng t?m chia s?, làm cho n?i dung b?ng t?m có s?n cho các chương tr?nh ? đ?a phương trên m?t máy tính ngư?i s? d?ng và trong v?ng m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i. C?t và dán t? c?a s? khách hàng vào m?t chương tr?nh đang ch?y t?i đ?a phương:
 • B?ng t?m đư?c chia s? đ?ng b? hóa n?i dung c?a nó v?i b?ng t?m đ?a phương, và b?n có th? xem n?i dung c?a b?ng t?m b?ng cách s? d?ng công c? Windows Clipbook Viewer (Clipbrd.exe). B?n có th? sao chép và dán văn b?n ho?c đ? h?a t? m?t tài li?u trong c?a s? khách hàng, và sau đó dán nó vào m?t tài li?u trên máy tính đ?a phương c?a b?n. Tuy nhiên, b?n không th? sao chép và dán t?p và c?p.
 • Khi b?n c?t ho?c sao chép thông tin t? m?t chương tr?nh, nó đư?c chuy?n đ?n b?ng t?m và v?n có cho đ?n khi b?n r? ràng b?ng t?m ho?c cho đ?n khi b?n c?t ho?c sao chép m?t m?nh thông tin. C?a s? b?ng t?m trong ClipBook xem cho th?y n?i dung c?a b?ng t?m. B?n có th? dán thông tin t? b?ng t?m vào b?t k? tài li?u thư?ng xuyên như b?n mu?n. Tuy nhiên, nh?ng thông tin đư?c ch? lưu trên b?ng t?m t?m th?i.

In thi?t b? đ?u cu?i máy ch? ?ng d?ng cho máy in c?c b?

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i cung c?p chuy?n hư?ng máy in mà tuy?n đư?ng in công ăn vi?c làm t? h? ph?c v? đ?u cu?i cho máy in đư?c g?n vào máy tính đ?a phương c?a b?n. Có hai cách đ? cung c?p truy c?p đ?n máy in đ?a phương: máy in t? đ?ng và hư?ng d?n s? d?ng chuy?n hư?ng. S? d?ng chuy?n hư?ng d?n s? d?ng khi máy in đ?a phương c?a b?n đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n mà không s?n dùng trên Windows 2000 Server. Đ? in trên máy in đ?a phương c?a b?n t? chương tr?nh đang ch?y trên máy ch? đ?u cu?i, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Máy in t? đ?ng chuy?n hư?ng

 • Máy in chuy?n hư?ng là t? đ?ng khi máy in đ?a phương s? d?ng tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t trên máy ch? Windows 2000. Khi b?n đăng nh?p vào m?t phiên h?p ngày ph?c v? đ?u cu?i, b?t k? máy in đ?a phương mà đư?c g?n li?n v?i c?ng LPT, COM và USB và đó đư?c cài đ?t trên máy tính khách hàng t? đ?ng phát hi?n và m?t hàng đ?i đ?a phương đư?c t?o ra trên máy ch?. Thi?t đ?t máy in máy tính c?a khách hàng cho máy in m?c đ?nh và m?t s? tài s?n (như in ?n trên c? hai m?t c?a trang) đư?c s? d?ng b?i các máy ch?.
 • Khi m?t khách hàng ng?t k?t n?i ho?c k?t thúc phiên giao d?ch, hàng đ?i máy in là đ? xoá và b?t k? không đ?y đ? ho?c đang ch? gi?i quy?t công vi?c in b? m?t. Thông tin v? máy in đ?a phương c?a khách hàng và các thi?t đ?t đư?c lưu trên máy khách. Ngày ti?p theo logons, hàng đ?i máy in đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng các thông tin đư?c lưu tr? trên máy khách.
 • N?u tr?nh đi?u khi?n máy in không t?m th?y trên máy ch?, m?t s? ki?n đư?c đăng nh?p và máy in khách hàng không đư?c t?o ra. Làm cho máy in có s?n, ngư?i lái xe ph?i đư?c t? cài đ?t trên máy ch?.

Hư?ng d?n s? d?ng máy in chuy?n hư?ng

 • Máy in đư?c g?n v?i c?ng LPT và COM trên máy tính đ?a phương c?a khách hàng có th? đư?c chuy?n b?ng tay hư?ng, m?c dù vi?c chuy?n hư?ng d?n s? d?ng c?a máy in đư?c k?t n?i qua c?ng USB không đư?c h? tr?.
 • T? đ?i hư?ng máy khách hàng, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n và cung c?p tên c?a máy tính c?a b?n (ho?c đ?a ch? IP cho m?t Windows d?a trên nhà ga). Khách hàng ph?i k?t n?i t?i h? ph?c v? đ?u cu?i trong th?i gian chuy?n hư?ng d?n s? d?ng.
 • Sau khi ban đ?u chuy?n hư?ng d?n s? d?ng, máy in s? đư?c t? đ?ng chuy?n hư?ng trong th?i gian ti?p theo logons.
LƯU ?: Máy in chuy?n hư?ng có s?n đ? s? d?ng v?i các ?ng d?ng ch?y trên máy ch?. Chuy?n hư?ng máy in xu?t hi?n trong c?p máy in trong b?ng đi?u khi?n và đư?c đ?t tên trong đ?nh d?ng này: khách hàng máy in tên/khách hàng máy tính s? tên/phiên.

Khi b?n ng?t k?t n?i ho?c đăng xu?t kh?i m?t phiên, hàng đ?i máy in là b? xóa và không đ?y đ? ho?c đang ch? gi?i quy?t công vi?c in b? m?t.

Đóng k?t n?i khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i

B?n có tùy ch?n ng?t k?t n?i v?i ho?c không có k?t thúc phiên giao d?ch. Ng?t k?t n?i mà không có k?t thúc phiên giao d?ch reconnects vào phiên này sau khi b?n k?t n?i t?i h? ph?c v? đ?u cu?i này n?u k?t n?i đư?c c?u h?nh cho tái k?t n?i b? ng?t k?t n?i phiên. Đăng xu?t k?t thúc phiên giao d?ch, và sau khi b?n đăng nh?p, m?t phiên h?p m?i s? đư?c b?t đ?u. Đ? ng?t k?t n?i mà không có k?t thúc m?t phiên làm vi?c:
 1. Trong c?a s? Terminal Services khách hàng, b?m B?t đ?u, sau đó b?m D?ng l?i.
 2. Trong các Nh?ng g? b?n mu?n máy tính làm h?p, b?m vào Ng?t k?t n?i.
LƯU ?: Các khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i reconnects vào phiên này sau khi b?n k?t n?i t?i h? ph?c v? này n?u k?t n?i đư?c c?u h?nh cho tái k?t n?i b? ng?t k?t n?i phiên.

Đ? đăng xu?t và k?t thúc m?t phiên:
 1. Trong c?a s? Terminal Services khách hàng, b?m B?t đ?u sau đó b?m D?ng l?i.
 2. Trong B?n mu?n máy tính làm g?? ch?n Đăng xu?t.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào b?n có th? an toàn c?a b?n k?t n?i gi?a máy khách và máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306561 Làm th? nào đ? b?o đ?m giao ti?p gi?a máy khách và máy ch? s? d?ng ph?c v? đ?u cu?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào b?n có th? kích ho?t m?t máy ch? c?p phép, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306622 Làm th? nào đ? kích ho?t m?t máy ch? c?p phép s? d?ng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
237811 Làm th? nào đ? kích ho?t m?t nhà ga máy ch? c?p phép d?ch v? và cài đ?t CALs qua InternetThu?c tính

ID c?a bài: 306566 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbprint kbmt KB306566 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306566

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com