Làm th? nào đ? t?i ưu hóa v? trí c?a m?t đi?u khi?n vùng ho?c danh m?c toàn c?u mà n?m bên ngoài c?a m?t khách hàng trang web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306602 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cơ ch? đ?i l? b? đi?u khi?n tên mi?n trong Windows 2000 luôn luôn thích b? ki?m soát mi?n mà n?m trong các trang web c?a khách hàng mà đang t?m ki?m m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, là đ?t đư?c b?ng b? ki?m soát mi?n mà đăng k? tên mi?n trang b? đi?u khi?n b? đ?nh v? ghi tài nguyên DNS SRV Đ?i v?i các trang web mà đi?u khi?n vùng cư trú.

Ngoài ra, m?t đi?u khi?n vùng có th? đăng k? tên mi?n trang đi?u khi?n Offender DNS SRV ghi tài nguyên cho b?t k? trang web khác mà không ch?a b? ki?m soát mi?n trong vai tr? tương t? (ví d? như m?t mà ch? cùng m?t tên mi?n, ho?c đó là m?t toàn c?u C?a hàng) đ? mà trang web c?a b? đi?u khi?n tên mi?n là g?n nh?t. Đi?u này đ?m b?o r?ng khách hàng t?m đi?u khi?n vùng g?n nh?t trong trư?ng h?p không có tên mi?n b? đi?u khi?n này t?a l?c ? trang web c?a khách hàng.

Đ? bi?t thêm v? cơ ch? này, ch? đ?n Windows 2000 Server Resource Kit, Cu?n sách "Đư?c phân ph?i h? th?ng hư?ng d?n", chương 3 "phân gi?i tên trong ho?t đ?ng Thư m?c".

Trong m?t trư?ng h?p trong đó t?t c? các tên mi?n l? trong cùng m?t vai tr? (lưu tr? cùng m?t tên mi?n, ho?c đang là toàn c?u catalog) trong m?t trang web c? th? tr? thành không s?n dùng, khách hàng đư?c đ?t t?i cùng m?t trang web s? không qua b?t k? khác domain controller trong b?t k? trang web khác v?i t?i ưu hóa không có.

Khi b?n t?i ưu hóa như th? nào b?n xác đ?nh v? trí b? ki?m soát mi?n Windows cho đăng nh?p, b?n c?ng có th? mu?n có DFS s? d?ng l?a ch?n t?i ưu hóa này. H?y nh? r?ng DFS h? tr? chi phí trang web và đ? có th? cung c?p m?t l?a ch?n r?t t?t máy ch?.

Đ? có thông tin v? b?n c?p nh?t này, xin vui l?ng xem:
831201 M?t b?n c?p nh?t cho Windows Server 2003 và Windows 2000 Server làm cho nó có th? đ?t máy ch? đăng nh?p ? đ?u danh sách gi?i thi?u DFS
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;EN-US; 831201

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin sau đây mô t? các khuy?n cáo c?u h?nh mà b?n nên s? d?ng đ? t?i ưu hóa v? trí c?a tên mi?n b? đi?u khi?n ho?c toàn c?u catalog khi t?t c? tên mi?n b? đi?u khi?n/global catalog mà ph?c v? m?t trang web c? th? tr? thành không s?n dùng. "Ph?n I" mô t? c?u h?nh cho Trung tâm và đ? nói chuy?n topo, và "Ph?n II" mô t? c?u h?nh cho topo khác.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Ph?n I: Hub và đ? nói chuy?n Topology

Nh?ng ki?n ngh? sau đây đư?c d?a trên các gi? đ?nh mà trong tô pô trung tâm và đ? nói chuy?n, đó là thích h?p hơn r?ng n?u t?t c? các tên mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog trong m?t v? tinh trang web tr? nên không có s?n, m?t khách hàng đó t?m ki?m m?t m?c toàn c?u/b? đi?u khi?n tên mi?n ? trang web đó s? không thành công hơn đ?n m?t mi?n toàn c?u/b? đi?u khi?n m?c t?i m?t trung tâm và không ph?i ? khác v? tinh trang web. Gi?i pháp này là phù h?p không ch? cho tôpô v?i m?t Trung tâm ho?t đ?ng duy nh?t trang web, mà c?n cho topo v?i nhi?u trung tâm trung ương trong trư?ng h?p nó là không liên quan đ?n trang web trung tâm mà m?t khách hàng qua v? tinh s? không thành công qua.

Đ? đ?t đư?c hành vi này, tên mi?n b? đi?u khi?n/global catalog trong văn ph?ng v? tinh c?n không đăng k? tên mi?n (không ph?i trang web-riêng) dùng chung b? đi?u khi?n b? đ?nh v? B?n ghi DNS. Nh?ng h? sơ này đư?c đăng k? ch? b?ng tên mi?n b? đi?u khi?n/global catalog trong trung tâm. Khi khách hàng không th? xác đ?nh v? trí các tên mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog ph?c v? Trang web c?a h?, h? c? g?ng đ? xác đ?nh v? trí b?t k? tên mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog s? d?ng nh?ng chung lo?i (Phi trang web-riêng) tên mi?n b? đi?u khi?n b? đ?nh v? b?n ghi DNS.

Các h? sơ sau đây không nên đư?c đăng k? b?i catalog toàn c?u/b? đi?u khi?n tên mi?n trong các trang web v? tinh:
 • Windows Server 2003-based và m?i hơn mi?n b? đi?u khi?n
 • B? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 v?i Service Pack 2 (SP2) ho?c sau này đ? đư?c cài đ?t, ho?c v?i các hotfix đư?c xác đ?nh trong KB bài vi?t Q267855.

Đ? c?u h?nh b? đi?u khi?n vùng ho?c toàn c?u catalog đ? không đăng k? chung Records

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: DnsAvoidRegisterRecords
  Ki?u d? li?u: REG_MULTI_SZ

  Thi?t l?p giá tr? danh sách phân cách nh?p mnemonics đư?c quy đ?nh trong b?ng dư?i đây.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Windows Server 2003 và m?i hơn

S? d?ng d?ch v? đăng nh?p m?ng chính sách nhóm "DC Offender ghi DNS không đư?c đăng k? b?i các DCs" b?ng cách xác đ?nh danh sách các không gian phân cách mnemonics đư?c quy đ?nh trong b?ng dư?i đây.

Tham kh?o bàn

B?ng dư?i đây ch?a mnemonics, các lo?i, và ch? s? h?u tên c?a các tên mi?n b? đi?u khi?n b? đ?nh v? ghi DNS mà không ph?i là đăng k? b?i b? ki?m soát mi?n v? tinh và toàn c?u catalog đ? t?i ưu hóa v? trí b? đi?u khi?n tên mi?n.

Tên mi?n đ?c trưng cho b? đi?u khi?n Records
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
MnemonicLo?iGhi DNS
LdapIpAddressMột<dnsdomainname></dnsdomainname>
LDAPSRV_ldap._tcp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
DcByGuidSRV_ldap._tcp.<domainguid>.domains._msdcs.<dnsforestname></dnsforestname></domainguid>
KDCSRV_kerberos._tcp.DC._msdcs.<dnsdomainname></dnsdomainname>
DCSRV_ldap._tcp.DC._msdcs.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510KdcSRV_kerberos._tcp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510UdpKdcSRV_kerberos._udp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510KpwdSRV_kpasswd._tcp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510UdpKpwdSRV_kpasswd._udp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Toàn c?u danh m?c c? th? Records
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
MnemonicLo?iGhi DNS
GcSRV_ldap._tcp.gc._msdcs.<dnsforestname></dnsforestname>
GcIpAddressMộtgc._msdcs.<dnsforestname></dnsforestname>
GenericGcSRV_gc._tcp.<dnsforestname></dnsforestname>
Đ?i v?i danh sách đ?y đ? c?a b? đ?nh v? b? đi?u khi?n tên mi?n DNS h? sơ, xem trong Windows 2000 Server tài nguyên b?, "phân ph?i hư?ng d?n h? th?ng" cu?n sách, chương 3 "Phân gi?i tên trong Active Directory". Đ?i v?i danh sách đ?y đ? b? đi?u khi?n tên mi?n đ?i l? DNS records, đ? c?p đ?n bài vi?t KB Q267855 đó là tham chi?u trong bài vi?t này.

Ph?n II: Các topo

N?u chuy?n đ?i d? ph?ng đ? trung hub(s) khi đ?a phương mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog tr? thành không s?n có không đáp ?ng c?a b?n yêu c?u, b?n có th? s? d?ng các c?u h?nh sau đây.

N?u các khách hàng (ví d? như máy ch? Exchange) trong trang là m?t th?t b?i trên đ? tên mi?n b? đi?u khi?n/global catalog trong trang web B, khi mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog trong trang web tr? thành m?t không có s?n, sau đó ngư?i qu?n tr? có th? c?u h?nh m?t s? ho?c t?t c? các tên mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog trong trang web b đ? đăng k? trang h? sơ cho Trang web A. Đ? đ?m b?o r?ng tên mi?n b? đi?u khi?n/toàn c?u catalog t? trang web b đư?c ch?n b?i các khách hàng trong trang web ch? khi catalog toàn c?u/b? đi?u khi?n tên mi?n t? trang web là không có s?n, catalog toàn c?u/b? đi?u khi?n tên mi?n ? trang web b đó là n?m trên trang web A, nên đăng k? b?n ghi SRV có th?p hơn (cao hơn trong giá tr? tuy?t đ?i) ưu tiên.

Chú ý: Cài đ?t ưu tiên đư?c áp d?ng cho t?t c? các b?n ghi SRV là đăng k? c?a đi?u khi?n vùng. Do đó, qu?n tr? nên th?n tr?ng khi thi?t l?p m?t ưu tiên th?p hơn s? đư?c s? d?ng b?i b? ki?m soát mi?n, b?i v? nó có ngh?a là nó s? đăng k? m?t ưu tiên th?p hơn cho các site-specific-ghi ngay c? cho trang web riêng c?a m?nh.

Đ? c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n đ? đăng k? trang h? sơ cho m?t trang web khác nhau

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: SiteCoverage
  Ki?u d? li?u: REG_MULTI_SZ

  Thi?t l?p giá tr? đ? danh sách các trang web phân cách không gian tên mà đi?u khi?n vùng nên đăng k?.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Windows Server 2003 và m?i hơn

S? d?ng d?ch v? đăng nh?p m?ng chính sách nhóm "Các trang web đư?c b?o hi?m b?i b? đ?nh v? b? đi?u khi?n tên mi?n DNS SRV Records" b?ng cách xác đ?nh danh sách các trang web phân cách không gian tên mà đi?u khi?n vùng nên đăng k?.

Đ? c?u h?nh toàn c?u Catalog đăng k? trang h? sơ cho m?t trang web khác nhau

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: GcSiteCoverage
  Ki?u d? li?u: REG_MULTI_SZ
  Thi?t l?p giá tr? đ? danh sách các trang web phân cách không gian tên mà các c?a hàng toàn c?u nên đăng k?.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Windows Server 2003 và m?i hơn

S? d?ng d?ch v? đăng nh?p m?ng chính sách nhóm "Các trang web đư?c b?o hi?m b?i b? đ?nh v? toàn c?u danh m?c b?n ghi DNS SRV" b?ng cách xác đ?nh danh sách các v?n chuy?n tr? l?i phân chia trang web tên mà các c?a hàng toàn c?u nên đăng k?.

Đ? c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? b?n ghi SRV v?i ưu tiên đ?c bi?t

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: LdapSrvPriority
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Thi?t l?p giá tr? v?i giá tr? mong mu?n c?a ưu tiên.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

Windows Server 2003 và m?i hơn

S? d?ng d?ch v? đăng nh?p m?ng chính sách nhóm "Ưu tiên t?p trong b? đ?nh v? b? đi?u khi?n tên mi?n DNS SRV Records".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
267855V?n đ? v?i nhi?u b? đi?u khi?n vùng v?i Active Directory tích h?p DNS khu

Thu?c tính

ID c?a bài: 306602 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB306602 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306602

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com