Kako izbristi datoteke sa CD-RW diska u Windowsu XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 306641 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ako je va? ra?unar opremljen sa CD reza?em koji podr?ava CD rewritable (CD-RW) diskove, vi onda mo?ete da ga izbri?ete i ponovo koristite. U ovom ?lanku je opisano kako da izbri?ete datoteke sa read and write CDa u Windowsu XP.

Kako da izbri?ete datoteke sa CD-RW diska

Da biste izbrisali datoteke sa rewritable diska:
  1. Dva puta kliknite na ikonu My Computer na radnoj povr?ini.
  2. U okviru My Computer, desnim tasterom mi?a kliknite na na ure?aj za snimanje CD-a, a onda kliknite na Open. Windows prikazuje privremeni skladi?teni prostor gde su se nalazile datoteke pre nego ?to su iskopirane na CD. Datoteke ili fascicle koje se nalaze u privremenom skladi?tenom prostoru izlistane su u okviru Files Ready to Be Written to the CD .
  3. U oknu CD Writing Tasks, kliknite na Erase this CD-RW. Prikaza?e se Welcome to the CD Writing Wizard okvir dijaloga. Nakon ?to kliknete na Next, pojavi?e se okvir dijaloga Erasing the CD i progresna traka prikazuje napredovanje procesa
  4. Kada je process zavr?en, dobijate poruku u polju za obave?tenja i onda mo?ete koristiti CD-RW disk.Napomena: Ne mogu se svi kompakt diskovi predvi?eni za brisanje. Ako CD koji koristite nije predvi?en za brisanje, onda ova funkcija nije dostupna.

Re?avanje problema

Mo?ete brisati I ponovo koristiti CD-RW diskove; me?utim mo?da ne?e mo?i da se reprodukuju u drugim ure?ajima (kao ?to su audio CD ure?aji).
Da biste re?ili ovakav problem, koristite CD snima? da biste sa?uvali informacije na CD-R diskovima. Na ovim diskovima mogu?e je snimiti zapis samo jednom, ali mo?ete reprodukovati CD-R diskove na ve?ini CD playera i CD-ROM ure?aja

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306641 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster kbsound KB306641

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com