Làm th? nào đ? vi?t t?p nh? phân đ? tr?nh duy?t b?ng cách s? d?ng ASP.NET và Visual C#.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306654 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này t?ng bư?c t?o ra m?t Khuôn m?u trang mà ch?ng t? làm th? nào đ? l?y d? li?u nh? phân t? m?t t?p tin và sau đó làm th? nào đ? vi?t các d? li?u trong tr?nh duy?t b?ng cách s? d?ng ASP.NET và Visual C#. M?c dù đi?u này s? d?ng tr?nh di?n m?t Adobe Acrobat (.pdf) t?p tin (mà Web application các nhà phát tri?n thư?ng s? d?ng), b?n có th? áp d?ng th? t?c này cho t?p nh? phân đ?nh d?ng.

Yêu c?u

 • Microsoft.NET Framework
 • Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP
 • Microsoft Internet thông tin máy ch? (IIS)

T?o m?t ASP.NET Web ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Visual C#

Ph?n này ch?ng t? làm th? nào đ? t?o ra m?t m?i ASP.NET Web tên ứng dụng là BinaryDemo:
 1. Microsoft Visual Studio m?.NET
 2. T? tr?nh đơn t?p tin , đi?m đ?n m?i, và sau đó nh?p vào d? án.
 3. Các lo?i d? án, nh?p vào Các d? án Visual C#. M?u, nh?p vào ASP.NET Web ?ng d?ng.
 4. Trong h?p văn b?n tên , g? BinaryDemo. Trong h?p văn b?n đ?a đi?m , nh?p tên máy (ứng dụng) phục vụ. N?u b?n đang s? d?ng các đ?a phương máy ch?, đ? l?i đ?a đi?m như http://localhost.

Thêm các t?p tin PDF vào d? án

Đ? thi?t l?p các d? án c?a b?n do đó b?n có th? thêm b?t lên và ch?y m? các T?o m?t trang ASPX ph?n đ? làm theo, b?n ph?i đ?u tiên thêm t?p Adobe Acrobat (.pdf) vào hi?n t?i c?a b?n d? án. Đ? làm đi?u này trong Visual Studio.NET, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t d? án, nh?p thêm, và sau đó b?m vào Thêm kho?n m?c hi?n có.
 2. Duy?t đ?n v? trí c?a m?t t?p tin PDF. ngày c?a b?n h? th?ng.
 3. B?m đ? làm n?i b?t các t?p tin và sau đó b?m m?.
 4. Trong ph?ng thu tr?c quan.NET gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào các t?p tin, và sau đó b?m đ?i tên. Đ?i tên các t?p tin PDF., đ? cho nó phù h?p v?i t?p đ? đ?t tên tin Acrobat.PDF đư?c s? d?ng trong m? sau đó.
Ngoài ra, đ?m b?o r?ng Adobe Acrobat Reader đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách t? đó .aspx trang đư?c xem đ? các tr?nh duy?t có th? đúng cách đ?c và đưa ra các d? li?u nh? phân. B?n có th? t?i v? Adobe Acrobat Đ?c t? Adobe Web site sau:
http://www.Adobe.com

T?o trang ASPX

 1. Thêm m?t trang .aspx m?i, đ?t tên là BinaryData.aspx vào hi?n t?i d? án như sau:
  1. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t d? án, Nh?p vào thêm, và sau đó b?m Thêm m?u Web.
  2. Tên trang BinaryData.aspx, và sau đó nh?n Open.

   Lưu ?: H?y ch?c ch?n r?ng trang c?a b?n s? đư?c thêm vào các d? án cùng m?t m?c đ? như các t?p tin PDF. b?n đ? thêm trong ph?n trư?c. Đi?u này là r?t quan tr?ng b?i v? m? s? d?ng đư?ng d?n tương đ?i đ? ban đ?u tham kh?o các t?p tin PDF..
 2. Vaøo tr?nh soaïn thaûo, b?m chu?t ph?i vào BinaryData.aspx, và sau đó b?m Xem m?.
 3. H?y ch?n m? sau đây, b?m chu?t ph?i vào b? lu?t, và sau đó b?m sao. Trong trư?ng h?p Page_Load trong trang m?-đ?ng sau, b?m dán vào tr?nh đơn ch?nh s?a đ? dán m?:
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  	{
         //Set the appropriate ContentType.
  	  Response.ContentType = "Application/pdf";
         //Get the physical path to the file.
  	  string FilePath = MapPath("acrobat.pdf");
         //Write the file directly to the HTTP content output stream.
  	  Response.WriteFile(FilePath);
        Response.End();
  	}
  					
 4. Trên menu t?p , b?m Lưu t?t c? các.
 5. Trên menu xây d?ng , nh?p vào xây d?ng.
 6. Đ? ch?y m?, b?m chu?t ph?i vào BinaryData.aspx trong gi?i pháp Explorer và sau đó nh?p vào Xem trong tr?nh duy?t. N?u b?n b? nh?c, nh?p vào m? đ? m? và hi?n th? các t?p tin trong tr?nh duy?t.
Lưu ?: N?u b?n mu?n s? d?ng m? trư?c đ? h? tr? nh? phân loại tệp, b?n ph?i s?a đ?i các giá tr? trong chu?i ContentType do đó nó ch? đ?nh các d?ng th?c t?p thích h?p. Các cú pháp xâu này thư?ng đư?c đ?nh d?ng làm "lo?i/ch?ng," nơi "lo?i" là chung lo?i n?i dung và "subtype" là lo?i n?i dung c? th?. Cho m?t đ?y đ? danh sách các lo?i n?i dung đư?c h? tr?, h?y tham kh?o tài li?u trình duyệt Web c?a b?n ho?c đ?c t? HTTP hi?n t?i. Danh sách sau v?ch ra m?t s? giá tr? ContentType ph? bi?n:
 • "text/HTML"
 • "h?nh ?nh/GIF"
 • "h?nh ?nh/JPEG"
 • "text/plain"
 • "?ng d?ng/msword" (đ?i v?i t?p tin Microsoft Word)
 • "Application/x-msexcel" (đ?i v?i Microsoft Excel t?p tin)

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o các ch? đ? sau trong các Khuôn kh? .NET ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) tài li?u:
Phương pháp HttpResponse.WriteFile

HttpResponse l?p

Khuôn kh? .NET SDK

thư vi?n l?p Khuôn kh? .NET
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n nhi?m v? này s? d?ng Microsoft Trang ph?c v? hi?n ho?t (ASP), nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276488 Làm th? nào đ? s? d?ng ADODB.D?ng đ?i tư?ng đ? g?i t?p nh? phân đ? tr?nh duy?t thông qua ASP
Microsoft s? cung c?p thông tin liên h? bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306654 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB306654 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306654

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com