Raksta ID: 306759 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? att?lajai darbvirsmai main?t portu, kas klaus?s.

Piez?me. Att?l?s darbvirsmas savienojuma klients sist?mai Mac atbalsta tikai portu 3389. 3389 ir noklus?tais ports.

PAPILDINDORM?CIJA


Att?l?s darbvirsmas l?dzekli sist?m? Microsoft Windows XP Professional varat izmantot, lai izveidotu savienojumu ar savu datoru no cita att?l? datora.

Br?din?jums. Att?l?s pal?dz?bas l?dzeklis sist?m? Microsoft Windows XP, iesp?jams, nedarbosies pareizi, ja nomain?sit portu, kas klaus?s.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
307711 Att?l?s pal?dz?bas uzaicin?juma fails nesatur pareizo porta numuru


Ja v?laties, lai att?lajai darbvirsmai autom?tiski main?tu portu, kas klaus?s, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50595


Piez?mes.
 • Pakotnes instal??anas laik?, l?dzu, ierakstiet jauno porta numuru k? veselu skaitli no 1025 l?dz 65535. P?rliecinieties, vai jauno porta numuru neizmanto cita lietojumprogramma.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai att?lajai darbvirsmai main?tu portu, kas klaus?s, r?kojieties ??di.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 3. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Modify (Modific?t) un p?c tam noklik??iniet uz Decimal (Decim?l? sist?ma).
 4. Ierakstiet jauno porta numuru un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Izejiet no re?istra redaktora.
 6. Restart?jiet datoru.
Piez?me. Kad m??in?t izveidot savienojumu ar ?o datoru, izmantojot att?l?s darbvirsmas savienojumu, j?ieraksta jaunais ports. Iesp?jams, pirms izveidot savienojumu ar ?o datoru, izmantojot att?l?s darbvirsmas savienojumu, j?iestata ugunsm?ris, lai at?autu jauno porta numuru.
304304 K? sist?m? Windows XP konfigur?t att?l?s darbvirsmas klientu izveidot savienojumu ar noteiktu portu

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • M?s priec?simies par j?su atsauksm?m. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 306759 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Remote Desktop Connection for Macintosh
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
Atsl?gv?rdi: 
kbregistry kbsyssettings kbenv kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB306759

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com