Identifikator ?lanka: 306759 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da promenite port na kojem udaljena radna povr?ina oslu?kuje.

Napomena Klijent veze sa udaljenom radnom povr?inom za Mac podr?ava samo port 3389. 3389 je podrazumevani port.

DODATNE INFORMACIJE


Mo?ete koristiti funkciju ?Remote Desktop? (Udaljena radna povr?ina) u operativnom sistemu Microsoft Windows XP Professional da biste se povezali sa va?im ra?unarom sa nekog drugog udaljenog ra?unara.

Upozorenje Funkcija ?Remote Assistance? (Daljinska pomo?) u operativnom sistemu Microsoft Windows XP ne?e ispravno funkcionisati ako promenite port za slu?anje.

Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307711 Datoteka poziva za funkciju ?Remote Assistance? (Daljinska pomo?) ne sadr?i ispravan broj porta


Da bismo umesto vas promenili port na kojem udaljena radna povr?ina oslu?kuje, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50595


Napomene
 • Tokom instalacije paketa otkucajte novi ceo broj porta izme?u 1025 i 65535. Uverite se da broj ne koristi neka druga aplikacija.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste promenili port na kojem udaljena radna povr?ina oslu?kuje, sledite ove korake.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 1. Pokrenite program Registry Editor.
 2. Prona?ite i izaberite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 3. U meniju Edit (Ure?ivanje) izaberite stavku Modify (Izmeni) i zatim izaberite stavku Decimal (Decimalno).
 4. Otkucajte novi broj porta i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 5. Napustite program Registry Editor.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Kada poku?ate da se pove?ete sa ovim ra?unarom pomo?u veze sa udaljenom radnom povr?inom, morate otkucati novi port. Mo?da ?ete morati da podesite za?titni zid kako biste omogu?ili novi broj porta da biste mogli da se pove?ete sa ovim ra?unarom pomo?u veze sa udaljenom radnom povr?inom.
304304 Konfigurisanje klijenta udaljene radne povr?ine radi povezivanja sa odre?enim portom pri kori??enju operativnog sistema Windows XP

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306759 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Remote Desktop Connection for Macintosh
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
Klju?ne re?i: 
kbregistry kbsyssettings kbenv kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB306759

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com