ID c?a bi: 306759 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Bai vit nay m ta cach thay i cng ma May ban T xa ang kt ni.

Chu y Kt ni May ban T xa trn May khach danh cho Mac chi h tr cng 3389. 3389 la cng mc inh.

THNG TIN THM


Ban co th s dung tinh nng May ban T xa trong Microsoft Windows XP Professional kt ni vi may tinh cua ban t mt may tinh t xa khac.

Canh bao Tinh nng Tr giup T xa trong Microsoft Windows XP khng th hoat ng ung cach nu ban thay i cng kt ni.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307711 Tp mi s dung Tr giup T xa khng co s cng ung


yu cu chung ti thay i cng Ban lam vic T xa ang kt ni cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti" . Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50595


Chu y
 • Vui long nhp s cng mi co gia tri nguyn trong khoang t 1025 n 65535 trong qua trinh cai t Goi. am bao rng s cng mi cha c ng dung khac s dung.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

thay i cng ma May ban T xa kt ni, hay lam theo cac bc sau.

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
 1. Khi ng Registry Editor.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 3. Trn menu Chinh sa, bm Sa i, ri bm Thp phn.
 4. Go s cng mi, ri bm OK.
 5. Thoat khoi Registry Editor.
 6. Khi ng lai may tinh.
Chu y Khi ban c kt ni vi may tinh nay bng cach s dung kt ni May ban T xa, ban phai go cng mi. Co th ban phait tng la cho phep s cng mi trc khi ban kt ni vi may tinh nay bng cach s dung kt ni Ban lam vic T xa.
304304 Cach cu hinh May ban T xa trn may khach kt ni vi cng cu th khi ban s dung Windows XP

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 306759 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Remote Desktop Connection for Macintosh
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
T? kha:
kbregistry kbsyssettings kbenv kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB306759

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com