Làm th? nào đ? cài đ?t các công c? h? tr? t? Windows XP CD-ROM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306794 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows t? Windows XP CD-ROM.

THÔNG TIN THÊM

Windows h? tr? các công c? cho Windows XP Professional và Windows XP 64-Bit Edition đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng b?i Microsoft h? tr? nhân viên và ngư?i dùng kinh nghi?m đ? h? tr? trong ch?n đoán và gi?i quy?t các v?n đ? máy tính. Cho các công c? cá nhân mô t?, xem tài li?u công c? tr?c tuy?n công c? h? tr? c?a Windows (Suptools.chm).

Windows h? tr? các công c? cho Windows XP Professional và Windows XP 64-Bit Edition có th? cài đ?t ch? trên m?t máy tính đang ch?y h? đi?u hành Windows XP Professional ho?c Windows XP 64-Bit Edition. Windows h? tr? các công c? cho Windows XP Professional và Windows XP 64-Bit Edition không th? đư?c s? d?ng đ? nâng c?p Microsoft Windows NT ho?c Microsoft Windows 2000 công c? h? tr? đư?c cài đ?t trên Windows NT ho?c Windows 2000.

Khuyên b?n lo?i b? t?t c? các phiên b?n trư?c c?a công c? h? tr?, trong đó có phiên b?n beta c?a công c? h? tr? c?a Windows cho Microsoft Windows XP Professional và Windows XP 64-Bit Edition, trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t công c? h? tr?.

Quan tr?ng: Nh?ng công c? này đ? không đư?c b?n đ?a hoá: h? là b?ng văn b?n và đư?c th? nghi?m ch? b?ng ti?ng Anh. B?ng cách s? d?ng nh?ng công c? này v?i phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a Microsoft Windows XP Professional ho?c Windows XP 64-Bit Edition không th? làm vi?c.

Đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows:
  1. H?y đưa đ?a CD Windows XP trong ?.
  2. B?m đúp Máy tính của tôi, b?m chu?t ph?i vào đ?a CD-ROM, và sau đó nh?p vào Khám phá.
  3. Đi đ?n Support\Tools, và sau đó b?m đúp chu?t Setup.exe.
  4. Khi kh?i đ?ng thu?t s? h? tr? Windows, h?y nh?p vào Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Tôi đ?ng ? th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i.
  6. Nh?p tên và t? ch?c c?a b?n và nh?p vào Ti?p theo.
  7. Nh?p vào m?t trong hai các Đi?n h?nh ho?c Hoàn t?t cài đ?t lo?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  8. Ki?m ch?ng v? trí cài đ?t và b?m Cài đ?t.
Công c? h? tr? c?a Windows đư?c cài đ?t vào thư m?c đư?c ch? ra trong bư?c tám và m?t thư m?c công c? h? tr? c?a Windows đư?c thêm vào thư m?c t?p tin chương tr?nh vào các B?t đ?u tr?nh đơn.

LƯU ?: M?t phiên b?n toàn di?n hơn c?a tài li?u này đư?c đ?t t?i Support\Tools\Readme.htm trên Windows XP CD-ROM.

Ph?n m?m đư?c cung c?p trong thư m?c chương tr?nh công c? Files\Support không đư?c h? tr? theo b?t k? chương tr?nh h? tr? tiêu chu?n c?a Microsoft ho?c d?ch v?. Tuy nhiên, b?n có th? báo cáo các v?n đ? và l?i b?ng cách g?i email đ?n stinput@microsoft.com. Microsoft s?, theo ? c?a m?nh, ch? các v?n đ? và l?i thông báo theo cách này, và ph?n ?ng không đư?c b?o đ?m.

Ph?n m?m (bao g?m c? hư?ng d?n s? d?ng c?a nó và t?t c? các tài li?u in và tr?c tuy?n) cung c?p AS IS không có b?o hành c?a lo?i nào. Microsoft ti?p t?c t? ch?i t?t c? ng? ? b?o hành bao g?m, không gi?i h?n, b?t k? ng? ? b?o hành thương ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Toàn b? r?i ro phát sinh t? vi?c s? d?ng ho?c hi?u su?t c?a các ph?n m?m và tài li?u v?n c?n v?i b?n.

Trong trư?ng h?p không có s? Microsoft, tác gi? c?a nó, ho?c b?t c? ai khác tham gia vào s? sáng t?o, s?n xu?t, ho?c phân ph?i các ph?n m?m đư?c trách nhi?m đ?i v?i b?t k? thi?t h?i nào (bao g?m, không gi?i h?n, thi?t h?i cho m?t l?i nhu?n kinh doanh, kinh doanh gián đo?n, m?t thông tin kinh doanh, ho?c t?n th?t khác b?ng ti?n) phát sinh t? vi?c s? d?ng ho?c không có kh? năng s? d?ng ph?n m?m ho?c tài li?u, ngay c? khi Microsoft đ? đư?c khuy?n cáo v? kh? năng x?y ra thi?t h?i như v?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306794 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbinfo kbmt KB306794 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306794

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com