Straipsnio ID: 306824 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

**********************************************************************

S?rankos laidos pastabos
?Microsoft Windows XP Home Edition?

**********************************************************************
?Microsoft Corporation?, 2001. Visos teis?s ginamos.

Diegdami nauj? operacin? sistem?, tur?site pasirinkti kelis dalykus. ?Windows XP? s?rankos vedlys ir ?ios leidimo pastabos pad?s pasirinkti.

Svarbu: prie? prad?dami, turite perskaityti ir Read1st.txt fail?, kur? rasite ?Windows XP Home Edition? kompaktiniame diske. ?iame faile pateikta naujausia informacija, kurios netur?jome, kai buvo ra?omos ?ios laidos pastabos ir produkto dokumentacija, ?skaitant i?ankstinio diegimo pastabas, kurios yra itin svarbios siekiant s?kmingai ?diegti.

?ios laidos pastabos ai?kina, kaip viename kompiuteryje paleisti ?Windows XP? s?rankos vedl? ir ?diegti ?Windows XP Home Edition?.

======================================================================
TURINYS
======================================================================

DAUGIAU INFORMACIJOS


======================================================================
1.0 Prie? prad?dami
======================================================================

Nustat? ?Windows XP Home Edition? turite pateikti informacij?, kaip norite ?diegti operacin? sistem?. Atlikdami ?iose laidos pastabose nurodytus veiksmus nesunkiai pateiksite b?tin? informacij?. Siekdami u?tikrinti s?kming? ?diegt?, prie? diegdami ?Windows XP? atlikite u?duotis, kurios apra?ytos tolesniame skyriuje:

* ?sitikinkite, kad aparat?ros komponentai atitinka minimalius reikalavimus.

* Gaukite suderinam? aparat?r? ir programin? ?rang?, pvz., naujinimo paketus ir naujas tvarkykles.

* Sukurkite atsargines savo dabartini? fail? kopijas, kuri? prireiks, jei teks atkurti dabartin? operacin? sistem?.

* Nurodykite, ar norite atnaujinti, ar ?diegti nauj? ?Windows XP Home Edition? kopij?.
1.1 Aparat?ros reikalavimai
======================================================================

Prie? diegdami ?Windows XP Home Edition?, ?sitikinkite, kad kompiuteris atitinka ?iuos minimalius aparat?ros reikalavimus:

* 233 megaherc? (MHz) ?Pentium? arba galingesnis mikroprocesorius (arba atitikmuo)
* 128 megabait? (MB) RAM (rekomenduojama) (ne ma?esn? kaip 64 MB RAM; ne didesn? kaip 4 gigabait? (GB) RAM)
* 1,5 GB laisvos vietos stand?iajame diske
* VGA monitorius
* Klaviat?ra
* Pel? arba suderinamas nurodyti skirtas ?renginys
* CD-ROM arba DVD ?renginys
1.2 Aparat?ros ir programin?s ?rangos suderinamumo tikrinimas
======================================================================

?Windows XP? s?rankos vedlys automati?kai patikrins aparat?r? ir programin? ?rang? ir prane? apie bet kokius galimus nesklandumus. Ta?iau, kad u?tikrintum?te s?kming? ?diegt?, prie? paleisdami vedl? turite nustatyti, ar kompiuterio aparat?ra suderinama su ?Windows XP Home Edition?.

Galite per?i?r?ti suderinamos ?rangos s?ra?? (HCL), pateikt? ?Microsoft Web? svetain?je:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Svarbu: ?Windows XP Home Edition? palaiko tik ? HCL ?trauktus ?renginius. Jei j?s? naudojamos aparat?ros s?ra?e n?ra, susisiekite su aparat?ros gamintoju ir papra?ykite komponentui skirtos ?Windows XP? tvarkykl?s. Jei norite ?sitikinti, kad paskui programos tinkamai naudoja 16 bit? ?renginio funkcij?, programin?s ?rangos tiek?jo papra?ykite 32 bit? ?rengini?.

Vykdydami s?rank? galite naudoti naujinimo paketus, kad dabartin? programin? ?ranga b?t? suderinama su ?Windows XP Home Edition?. Naujinimo paket? teiraukit?s atitinkamos programin?s ?rangos gamintoj?.
1.3 Atsargini? fail? kopij? k?rimas
======================================================================

Jei naujinate ankstesn? ?Windows? versij?, diske ar juostel?je sukurkite atsargines dabartini? fail? kopijas.

Jei kompiuteryje ?diegta ?Microsoft Windows 95? arba ?Windows 98?, gali tekti ?diegti ?Windows? atsargini? kopij? k?rimo program?. Daugiau informacijos, kaip diegti ar naudoti ?Windows? atsargini? kopij? k?rimo program?, ie?kokite ?Windows 95? arba ?Windows 98? ?inyne.1.4 Skirtumai tarp naujinimo ir naujos kopijos diegimo
======================================================================

Paleid? ?Windows XP? s?rankos vedl?, pirmiausia turite nuspr?sti, ar norite atnaujinti dabartin? operacin? sistem?, ar atlikti visi?kai nauj? ?diegt? (?vari? ?diegt?).

Naujinant vedlys pakeis dabartinius ?Windows? failus, bet i?saugos esamus parametrus ir programas. Galb?t ne visos programos suderinamos su ?Windows XP Home Edition?, tod?l atnaujinus jos gali tinkamai nebeveikti. ? ?Windows XP Home Edition? galite naujinti ?ias operacines sistemas:

* ?Windows 98? (visas versijas)
* ?Windows Millennium Edition?

Jei kompiuteryje ?iuo metu veikia nepalaikoma operacin? sistema, b?tina ?diegti nauj? ?Windows XP Home Edition? kopij?. ?Windows XP Home Edition? vedlys ?diegs ? nauj? aplank?. Baig? diegti, tur?site i? naujo ?diegti programas ir i? naujo nustatyti nuostatas.

Turite ATNAUJINTI, jei         Turite ?DIEGTI nauj? kopij?, jei 
teisinga viskas, kas ?ia nurodyta:     teisinga kas nors i? to, kas ?ia nurodyta:
===========================     ==============================

Jau naudojate ankstesn?   J?s? standusis diskas yra tu??ias.
?Windows? versij?, kuri 
palaiko naujinim?.
   
- IR -               - ARBA - 

Norite pakeisti      Dabartin? operacin? sistema 
ankstesn? ?Windows? operacin?     nepalaiko naujinimo ? 
sistem? ?Windows XP?.       ?Windows XP?. 

- IR -               - ARBA - 

Norite, kad b?t? i?saugoti dabartiniai   Jau naudojate operacin? sistem? 
failai ir nuostatos.       sistem?, bet nenorite 
                  i?saugoti dabartini? fail? ir 
                  nuostat?, kad gal?tum?te
                  atlikti ?vari? ?diegt?.
				

Jei norite modifikuoti tai, kaip vedlys diegia ?Windows XP Home Edition?, galite spustel?ti Papildomos parinktys, tada atlikti vien? i? ?i? u?duo?i?:

* Pakeisti numatyt?j? s?rankos fail? viet?.
* Sistemos failus i?saugoti ne numatytame (\Windows), o kitame aplanke.
* Diegimo failus i? kompaktinio disko nukopijuoti ? stand?j? disk?.
* Pasirinkti skaidin?, ? kur? norite diegti ?Windows XP Home Edition?.

Jei nesate patyr?s vartotojas, rekomenduojame naudoti numatytuosius parametrus.

======================================================================
2.0 ?Windows XP? s?rankos paleidimas
======================================================================

?Windows XP? s?rankos vedlys surinks informacij?, ?skaitant regiono parametrus, vardus ir slapta?od?ius. Tada ? stand?j? disk? vedlys nukopijuos atitinkamus failus, patikrins aparat?r? ir sukonfig?ruos ?diegt?. kai ?diegtis bus baigta, gal?site ?eiti ? ?Windows XP Home Edition?. Nepamir?kite, kad kol bus atlikti visi veiksmai, kompiuteris tur?s b?ti kelis kartus paleistas i? naujo.

Paleid?iant ?Windows XP? s?rankos vedl?, reikia atsi?velgti ? tai, ar yra naujinama, ar diegiama nauja ?Windows XP Home Edition? kopija. Nurodykite ?diegties metod?, raskite atitinkam? ?io laidos pastab? skyri? ir vykdykite veiksmus pagal savo scenarij?.

2.1 Jei diegiate nauj? kopij? (?vari ?diegtis)

======================================================================

Jei kompiuterio standusis diskas tu??ias arba nepalaikoma dabartin? operacin? sistema, kompiuter? paleiskite naudodami ?Windows XP Home Edition? kompaktin? disk?. Kai kurie naujesni kompaktini? disk? ?renginiai gali prad?ti diegti naudodami kompaktin? disk? ir automati?kai paleisti ?Windows XP? s?rankos vedl?.

>>> Jei nauj? kopij? norite ?diegti naudodami kompaktin? disk?:

1. Kompiuter? paleiskite paleisdami dabartin? operacin? sistem?, tada ? kompaktini? disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows XP Home Edition? kompaktin? disk?.

2. Jei ?Windows? automati?kai aptiks kompaktin? disk?, spustel?kite Diegti ?Windows?. Bus atidarytas ?Windows XP? s?rankos vedlio langas.

Jei ?Windows? automati?kai neaptiks kompaktinio disko, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. ?veskite s?rankos failo keli?, jei reikia, ?d? pakeiskite savo kompaktini? disk? ?renginio raide:

d:\setup.exe

3. Paspauskite ENTER.

4. Paraginti pasirinkti ?diegties tip?, pasirinkite Nauja ?diegtis, tada spustel?kite Pirmyn.

5. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
2.2 Jei naujinate
======================================================================
Naujinimo procesas n?ra sud?tingas. ?Windows XP? s?rankos vedlys automati?kai aptiks ir ?diegs b?tinus ?renginius arba pateiks s?ra??, nurodydamas ?renginius, kuri? atnaujinti nepavyks, taip j?s b?site tikri, kad aparat?ra ir programin? ?ranga yra suderinamos su ?Windows XP Home Edition?.

>>> Jei norite naujinti i? kompaktinio disko:

1. Kompiuter? paleiskite paleisdami dabartin? operacin? sistem?, tada ? kompaktini? disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows XP Home Edition? kompaktin? disk?.

2. Jei ?Windows? automati?kai aptiks kompaktin? disk?, bus atidarytas ?Windows XP Home Edition? kompaktinio disko dialogo langas. Jei norite, kad b?t? prad?ta naujinti, spustel?kite Diegti ?Windows?.

Jei ?Windows? automati?kai neaptiks kompaktinio disko, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. Tada ?veskite s?rankos failo keli?, jei reikia, ?d? pakeiskite savo kompaktini? disk? ?renginio raide:

d:\setup.exe

3. Paspauskite ENTER.

4. Paraginti pasirinkti ?diegties tip?, pasirinkite Naujinti, tada spustel?kite Pirmyn.

5. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

2.3 Vartotojo ir kompiuterio informacijos rinkimas
======================================================================

?Windows XP? s?rankos vedlys pad?s surinkti informacij? apie jus ir kompiuter?. Nors daug veiksm? ?diegiant atliekami automati?kai, gali tekti pateikti informacijos arba pasirinkti parametrus ?iuose ekranuose, atsi?velgiant ? dabartin? kompiuterio konfig?racij?:

* Licencin? sutartis. Jei sutinkate su s?lygomis ir norite, kad b?t? toliau vykdomas s?rankos procesas, pasirinkite Sutinku su ?ia sutartimi.

* Pasirinkti fail? sistem?. ?Windows XP Home Edition? stand?iojo disko skaidinius gali automati?kai konvertuoti ? NTFS ? tai rekomenduojama ?Windows XP Home Edition? fail? sistema. Taip pat galite pasirinkti i?saugoti dabartines fail? sistemas. Jei naujinate, vedlys naudos dabartin? fail? sistem?.

* Regiono parametrai. Pakeiskite sistemos ir vartotojo lokal?s parametrus pagal skirtingus regionus ir kalbas.

* Individualizuokite programin? ?rang?. ?veskite vis? asmenvard? ir, jei reikia, organizacijos, kuri turi ?ios ?Windows XP Home Edition? kopijos licencij?, pavadinim?.

* Kompiuterio pavadinimas. ?veskite unikal? kompiuterio pavadinim?. Vedlys patars, kok? kompiuterio pavadinim? pasirinkti, bet j?s galite j? pakeisti.

* Datos ir laiko parametrai. Patikrinkite, ar nustatyti j?s? regiono data ir laikas, pasirinkite atitinkam? laiko juost?, tada pasirinkite, ar ?Windows XP Home Edition? automati?kai koreguos vasaros/?iemos laik?.

======================================================================
3.0 ?Windows XP Home Edition? paleidimas
======================================================================

Surink?s informacij?, ?Windows XP? s?rankos vedlys baigs diegti. Kompiuteris kelis kartus bus paleistas i? naujo, tada ?Windows XP Home Edition? paragins ?eiti. ??j? gal?site suaktyvinti ir u?registruoti ?Windows XP Home Edition? kopij?, sukurti vartotojo abonementus ir i? naujo sukonfig?ruoti bet kokius parametrus, kuriuos ?ved?te s?rankos metu.

Svarbu: jei norite suaktyvinti ir u?registruoti ?Windows XP Home Edition?, kurti vartotoj? abonementus ir keisti kompiuterio parametrus, turite tur?ti kompiuterio administratoriaus vartotojo abonement?.

Jei norite patikrinti savo abonemento tip?, spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas, tada spustel?kite Vartotoj? abonementai.

3.1 ??jimas ? ?Windows XP Home Edition?
======================================================================

Kai po ?diegties kompiuteris bus paleistas i? naujo, prim? kart? ?eikite ? ?Windows XP Home Edition?. Jei naujinote ankstesn? ?Windows? versij? ir jau turite vartotojo abonement?, galite ?eiti naudodami t? abonement? ir slapta?od?.
3.2 Vartotojo abonemento k?rimas
======================================================================

Pagal vartotojo abonement? nustatomas vartotojo vardas ir slapta?odis, taip pat asmeniniai failai ir parametrai. Kiekvienas reguliariai kompiuter? naudojantis asmuo turi tur?ti vartotojo abonement?. Vartotojo abonementas identifikuojamas pagal vartotojo vard? ir slapta?od?, kuriuos vartotojas ?veda ?eidamas ? kompiuter?. Galite kurti individualius vartotoj? abonementus, jei naudojate abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s.

>>> Jei norite sukurti vartotojo abonement?:

1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.

2. Du kartus spustel?kite Vartotoj? abonementai.

3. Spustel?kite Sukurti nauj? abonement?.

4. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 306824 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. spalio 12 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB306824

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com