Napomene uz izdanje za instalacioni program operativnog sistema Windows XP koje se nalaze u datoteci Home.txt

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 306824 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

**********************************************************************

Napomene uz izdanje za instalacioni program
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Sva prava zadr?ana.

Prilikom instalacije novog operativnog sistema potrebno je da napravite nekoliko izbora. Windows XP ?arobnjak za instalaciju i ove napomene uz izdanje vode vas kroz te izbore.

Va?no: Pre nego ?to po?nete, trebalo bi da pro?itate i datoteku Read1st.txt, koja se nalazi na Windows XP Home Edition CD-u. Ova datoteka sadr?i najnovije informacije koje nisu bile dostupne kada su ove napomene uz izdanje i dokumentacija o proizvodu napisani, uklju?uju?i napomene za predinstalaciju koje su veoma va?ne za uspeh instalacije.

Ove napomene uz izdanje opisuju kako se pokre?e Windows XP ?arobnjak za instalaciju i kako se instalira Windows XP Home Edition na jednom ra?unaru.

======================================================================
SADR?AJ
======================================================================

DODATNE INFORMACIJE


======================================================================
1.0 Pre nego ?to po?nete
======================================================================

Kada instalirate Windows XP Home Edition, potrebno je da navedete informacije o na?inu na koji ?elite da instalirate operativni sistem. Procedure u ovim napomenama uz izdanje poma?u vam da navedete potrebne informacije. Da biste osigurali uspe?nu instalaciju, dovr?ite slede?e zadatke koji su opisani u odeljcima koji slede pre nego ?to instalirate Windows XP:

* Uverite se da hardverske komponente zadovoljavaju minimalne zahteve.

* Nabavite kompatibilan hardver i softver kao ?to su paketi za nadogradnju i novi upravlja?ki programi.

* Napravite rezervnu kopiju trenutnih datoteka ukoliko bude potrebno da vratite trenutni operativni sistem.

* Odlu?ite da li ?elite da izvr?ite nadogradnju ili da instalirate novu kopiju operativnog sistema Windows XP Home Edition.
1.1 Hardverski zahtevi
======================================================================

Pre nego ?to instalirate Windows XP Home Edition, uverite se da ra?unar ispunjava slede?e minimalne hardverske zahteve:

* Pentium na 233 megaherca (MHz) ili bolji mikroprocesor (ili jednak)
* preporu?uje se 128 megabajta (MB) (minimalno 64 MB RAM-a; maksimalno 4 gigabajta (GB) RAM-a)
* 1,5 GB slobodnog prostora na ?vrstom disku
* VGA monitor
* Tastatura
* Mi? ili kompatibilan pokaziva?ki ure?aj
* CD-ROM ili DVD jedinica
1.2 Provera kompatibilnosti hardvera i softvera
======================================================================

Windows XP ?arobnjak za instalaciju automatski proverava hardver i softver i izve?tava o potencijalnim neusagla?enostima. Me?utim, da biste obezbedili uspe?nu instalaciju, trebalo bi da utvrdite da li je hardver ra?unara kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition pre nego ?to pokrenete ?arobnjak.

Spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL) mo?ete pogledati na Microsoft Web lokaciji:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Va?no: Windows XP Home Edition podr?ava samo ure?aje navedene na HCL spisku. Ako va? hardver nije naveden, obratite se proizvo?a?u hardvera i zatra?ite Windows XP upravlja?ki program za tu komponentu. Da biste osigurali da programi kasnije ispravno koriste funkciju 16-bitnih upravlja?kih programa, zatra?ite 32-bitne upravlja?ke programe od prodavca softvera.

Tokom procesa instalacije mo?ete da koristite pakete za nadogradnju da bi postoje?i softver postao kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition. Paketi za nadogradnju dostupni su od odgovaraju?ih proizvo?a?a softvera.
1.3 Kreiranje rezervnih kopija datoteka
======================================================================

Ako vr?ite nadogradnju sa starije verzije operativnog sistema Windows, trebalo bi da kreirate rezervne kopije trenutnih datoteka na disku ili na jedinici trake.

Ako ra?unar radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 95 ili Windows 98, mo?da ?ete morati da instalirate program ?Windows rezervne kopije?. Za vi?e informacija o instaliranju ili kori??enju programa ?Windows rezervne kopije? pogledajte pomo? za Windows 95 ili Windows 98.1.4 Nadogradnja ili instalacija nove kopije
======================================================================

Kada pokrenete Windows XP ?arobnjak za instalaciju, jedna od prvih odluka koje morate da donesete jeste da li ?ete nadograditi trenutni operativni sistem ili izvr?iti potpuno novu instalaciju (??istu instalaciju?).

Tokom nadogradnje ?arobnjak zamenjuje postoje?e Windows datoteke, ali ?uva postoje?e postavke i aplikacije. Neke aplikacije mo?da ne?e biti kompatibilne sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition i zato mo?da ne?e ispravno funkcionisati nakon nadogradnje. Nadogradnju na Windows XP Home Edition mo?ete da izvr?ite sa slede?ih operativnih sistema:

* Windows 98 (sve verzije)
* Windows Millennium Edition

Ako ra?unar trenutno radi pod operativnim sistemom koji nije podr?an, morate instalirati novu kopiju operativnog sistema Windows XP Home Edition. ?arobnjak instalira Windows XP Home Edition u novoj fascikli. Kada se instalacija dovr?i, mora?ete da ponovo instalirate aplikacije i da ponovo podesite ?eljene postavke.

Trebalo bi da izvr?ite NADOGRADNJU ako su svi      Trebalo bi da INSTALIRATE novu kopiju 
slede?i uslovi ispunjeni:     ako je neki od slede?ih uslova ispunjen:
===========================     ==============================

Ve? koristite stariju   ?vrsti disk je prazan.
verziju operativnog sistema Windows koja 
podr?ava nadogradnju.
   
- i -               - ili - 

?elite da zamenite      Trenutni operativni sistem
prethodni operativni sistem Windows     ne podr?ava nadogradnju na
operativnim sistemom Windows XP.       Windows XP. 

- i -               - ili - 

?elite da sa?uvate postoje?e   Ve? koristite operativni 
datoteke i ?eljene postavke.       sistem, ali ne ?elite da
                  sa?uvate postoje?e datoteke i
                  ?eljene postavke, tako da
                  mo?ete da izvr?ite ?istu instalaciju.
				

Ako ?elite da izmenite na?in na koji ?arobnjak instalira Windows XP Home Edition, mo?ete da kliknete na dugme ?Dodatne opcije? i da zatim izvr?ite neki od slede?ih zadataka:

* Promena podrazumevane lokacije instalacionih datoteka.
* Skladi?tenje sistemskih datoteka u fascikli koja nije podrazumevana (\Windows).
* Kopiranje instalacionih datoteka sa CD-a na ?vrsti disk.
* Izbor particije za instaliranje operativnog sistema Windows XP Home Edition.

Ako niste napredni korisnik, preporu?uje se da koristite podrazumevane postavke.

======================================================================
2.0 Pokretanje instalacionog programa operativnog sistema Windows XP
======================================================================

Windows XP ?arobnjak za instalaciju prikuplja informacije, uklju?uju?i regionalne postavke, imena i lozinke. ?arobnjak zatim kopira odgovaraju?e datoteke na ?vrsti disk, proverava hardver i konfiguri?e instalaciju. Kada se instalacija dovr?i, spremni ste da se prijavite na Windows XP Home Edition. Imajte na umu da se ra?unar nekoliko puta ponovo pokre?e tokom procesa.

Na?in na koji pokre?ete Windows XP ?arobnjak za instalaciju zavisi od toga da li vr?ite nadogradnju ili instalirate novu kopiju operativnog sistema Windows XP Home Edition. Odredite metod instalacije, prona?ite odgovaraju?i odeljak u ovim napomenama uz izdanje, a zatim sledite procedure za va? slu?aj.

2.1 Ako instalirate novu kopiju (?ista instalacija)

======================================================================

Ako na ra?unaru imate prazan ?vrsti disk ili trenutni operativni sistem nije podr?an, potrebno je da pokrenete ra?unar koriste?i Windows XP Home Edition CD. Neke novije CD-ROM jedinice mogu da pokrenu instalaciju sa CD-a i da automatski pokrenu Windows XP ?arobnjak za instalaciju.

>>> Da biste instalirali novu kopiju koriste?i CD:

1. Pokrenite ra?unar tako ?to ?ete pokrenuti trenutni operativni sistem, a zatim ubacite Windows XP Home Edition CD u CD-ROM jedinicu.

2. Ako Windows automatski otkrije CD, kliknite na dugme ?Instaliraj Windows?. Pojavi?e se Windows XP ?arobnjak za instalaciju.

Ako Windows ne otkrije CD automatski, kliknite na dugme ?Start?, a zatim izaberite stavku ?Pokreni?. Otkucajte putanju do instalacione datoteke, a ako je potrebno, zamenite slovo ?d? oznakom CD-ROM jedinice:

d:\setup.exe

3. Pritisnite taster ENTER.

4. Kada se od vas zatra?i da odaberete tip instalacije, izaberite stavku ?Nova instalacija?, a zatim kliknite na dugme ?Dalje?.

5. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.
2.2 Ako vr?ite nadogradnju
======================================================================
Proces nadogradnje je jednostavan. Windows XP ?arobnjak za instalaciju otkriva i instalira odgovaraju?e upravlja?ke programe ili kreira izve?taj u kojem su navedeni ure?aji koji se ne mogu nadograditi tako da mo?ete biti sigurni da su hardver i softver kompatibilni sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition.

>>> Da biste izvr?ili nadogradnju sa CD-a:

1. Pokrenite ra?unar tako ?to ?ete pokrenuti trenutni operativni sistem, a zatim ubacite Windows XP Home Edition CD u CD-ROM jedinicu.

2. Ako Windows automatski otkrije CD, pojavi?e se Windows XP Home Edition CD dijalog. Da biste pokrenuli nadogradnju, kliknite na dugme ?Instaliraj Windows?.

Ako Windows ne otkrije CD automatski, kliknite na dugme ?Start?, a zatim izaberite stavku ?Pokreni?. Zatim otkucajte putanju do instalacione datoteke, a ako je potrebno, zamenite slovo ?d? oznakom CD-ROM jedinice:

d:\setup.exe

3. Pritisnite taster ENTER.

4. Kada se od vas zatra?i da odaberete tip instalacije, izaberite stavku ?Nadogradnja?, a zatim kliknite na dugme ?Dalje?.

5. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

2.3 Prikupljanje informacija o korisniku i ra?unaru
======================================================================

Windows XP ?arobnjak za instalaciju poma?e vam da prikupite informacije o sebi i svom ra?unaru. Iako je ve?i deo ovog procesa instalacije automatski, mo?da ?ete morati da navedete informacije ili da izaberete postavke na slede?im ekranima, u zavisnosti od trenutne konfiguracije ra?unara:

* Ugovor o licenciranju. Ako se sla?ete sa uslovima i ?elite da nastavite proces instalacije, izaberite stavku ?Prihvatam ovaj ugovor?.

* Izbor sistema datoteka. Windows XP Home Edition mo?e automatski da konvertuje particije ?vrstog diska u NTFS, preporu?eni sistem datoteka za Windows XP Home Edition. Mo?ete i da odaberete da zadr?ite postoje?e sisteme datoteka. Ako vr?ite nadogradnju, ?arobnjak koristi trenutni sistem datoteka.

* Regionalne postavke. Promenite postavke sistema i lokalnog standarda korisnika za razli?ite regione i jezike.

* Prilago?avanje softvera. Otkucajte puno ime osobe i, opcionalno, organizacije na koju je licencirana ova kopija operativnog sistema Windows XP Home Edition.

* Ime ra?unara. Otkucajte jedinstveno ime ra?unara. ?arobnjak predla?e ime ra?unara, ali mo?ete da ga promenite.

* Postavke datuma i vremena. Proverite datum i vreme za svoj region, izaberite odgovaraju?u vremensku zonu, a zatim izaberite da li ?elite da Windows XP Home Edition automatski izvr?i prilago?avanje letnjem/zimskom ra?unanju vremena.

======================================================================
3.0 Pokretanje operativnog sistema Windows XP Home Edition
======================================================================

Nakon prikupljanja informacija, Windows XP ?arobnjak za instalaciju dovr?ava instalaciju. Ra?unar ?e se nekoliko puta ponovo pokrenuti, a zatim ?e Windows XP Home Edition zatra?iti da se prijavite. Kada se prijavite, mo?ete da aktivirate i registrujete svoju kopiju operativnog sistema Windows XP Home Edition, kreirate korisni?ke naloge i ponovo konfiguri?ete sve postavke koje ste uneli tokom procesa instalacije.

Va?no: Morate imati korisni?ki nalog ?administratora ra?unara? da biste aktivirali i registrovali Windows XP Home Edition, kao i da biste kreirali korisni?ke naloge i promenili postavke ra?unara.

Da biste proverili svoj tip naloga, kliknite na dugme ?Start?, izaberite stavku ?Kontrolna tabla?, a zatim izaberite stavku ?Korisni?ki nalozi?.

3.1 Prijavljivanje na Windows XP Home Edition
======================================================================

Kada se ra?unar ponovo pokrene nakon instalacije, prijavite se na Windows XP Home Edition prvi put. Ako ste izvr?ili nadogradnju sa starije verzije operativnog sistema Windows i ve? imate postoje?i korisni?ki nalog, mo?ete da se prijavite koriste?i taj nalog i lozinku.
3.2 Kreiranje korisni?kog naloga
======================================================================

Korisni?ki nalog identifikuje va?e korisni?ko ime i lozinku, kao i va?e li?ne datoteke i postavke. Svaka osoba koja redovno koristi ra?unar trebalo bi da ima korisni?ki nalog. Korisni?ki nalog identifikuju korisni?ko ime i lozinka koje korisnik unosi prilikom prijavljivanja na ra?unar. Mo?ete da kreirate pojedina?ne korisni?ke naloge ako se prijavite koriste?i nalog koji ima administratorska prava.

>>> Da biste kreirali korisni?ki nalog:

1. Kliknite na dugme ?Start?, a zatim izaberite stavku ?Kontrolna tabla?.

2. Kliknite dvaput na stavku ?Korisni?ki nalozi?.

3. Izaberite stavku ?Kreiraj novi nalog?.

4. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306824 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB306824

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com