Chu thich Phat hanh danh cho Thit lp Windows XP c t trong Tp Home.txt

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 306824 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

**********************************************************************

Chu thich Phat hanh danh cho Thit lp
Microsoft Windows Xp Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Tp oan Microsoft. Moi quyn c bao lu.

Khi cai t h iu hanh mi, ban cn thc hin mt s la chon. Thut si Thit lp Windows XP va cac chu thich phat hanh nay se hng dn ban trong nhng la chon nay.

Quan trong: Trc khi bt u, ban cung nn oc tp Read1st.txt trong CD Windows XP Home Edition. Tp nay cha thng tin mi nht khng sn co khi cac chu thich phat hanh va tai liu v san phm c vit, bao gm cac chu thich trc khi cai t rt quan trong quyt inh s thanh cng cua qua trinh cai t.

Nhng chu thich phat hanh nay m ta cach chay Thut si Thit lp Windows XP va cai t Windows XP Home Edition trn mt may tinh.

======================================================================
NI DUNG
======================================================================

THNG TIN THM


======================================================================
1.0 Trc khi Bt u
======================================================================

Khi thit lp Windows XP Home Edition, ban phai cung cp thng tin v cach ban mun cai t h iu hanh. Quy trinh trong nhng chu thich phat hanh nay giup ban cung cp thng tin cn thit. am bao cai t thanh cng, hay hoan tt cac tac vu c m ta trong cac phn tip theo trc khi ban cai t Windows XP:

* am bao rng cac b phn cu thanh phn cng cua ban ap ng cac yu cu ti thiu.

* Co phn cng va phn mm tng thich vi du nh cac goi nng cp va trinh iu khin mi.

* Sao lu cac tp hin thi cua ban trong trng hp ban cn khi phuc h iu hanh hin thi.

* Quyt inh xem ban co mun tin hanh nng cp hoc cai t ban sao Windows XP Home Edition mi.
1.1 Yu cu Phn cng
======================================================================

Trc khi cai t Windows XP Home Edition, am bao rng may tinh cua ban ap ng cac yu cu phn cng ti thiu sau y:

* B vi x ly Pentium 233 megahertz (MHz) hoc cao hn (hoc tng ng)
* xut loai 128 megabyte (MB) (ti thiu 64 MB RAM; ti a 4 gigabytes (GB) RAM)
* 1,5 GB khng gian trng trn ia cng cua ban
* man hinh VGA
* Ban phim
* Chut hoc thit bi tro tng thich
* ia CD-ROM hoc DVD
1.2 Kim tra Tinh tng thich cua Phn cng va Phn mm
======================================================================

Thut si Thit lp Windows XP t ng kim tra phn cng va phn mm cua ban ng thi bao cao bt ky xung t tim n nao. Tuy nhin, am bao cai t thanh cng, ban nn xac inh xem phn cng may tinh cua minh co tng thich vi Windows XP Home Edition khng trc khi chay thut si.

Ban co th xem Danh sach Phn cng Tng thich (HCL) tai Web site cua Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Quan trong: Windows XP Home Edition chi h tr cac thit bi c lit k trong HCL. Nu phn cng cua ban khng c lit k, hay lin h vi nha san xut phn cng va yu cu trinh iu khin Windows XP cho cu phn o. am bao rng cac chng trinh s dung trinh iu khin 16 bit hoat ng chinh xac v sau, hay yu cu trinh iu khin 32 bit t nha cung cp phn mm.

Trong qua trinh thit lp, ban co th s dung cac goi nng cp lam cho phn mm cua ban tng thich vi Windows XP Home Edition. Cac goi nng cp c cac nha san xut phn mm thich hp cung cp.
1.3 Sao lu Tp cua Ban
======================================================================

Nu ban ang nng cp t mt phin ban Windows trc, ban nn sao lu cac tp hin thi cua minh vao mt ia hoc bng t.

Nu may tinh cua ban ang chay Microsoft Windows 95 hoc Windows 98, co th ban cn cai t chng trinh Sao lu cua Windows. bit thm thng tin v cach cai t hoc s dung chng trinh Sao lu cua Windows, hay xem Tr giup Windows 95 hoc Windows 98.1.4 Nng cp va Cai t Ban sao Mi
======================================================================

Sau khi khi ng Thut si Thit lp Windows XP, mt trong cac quyt inh u tin ban phai a ra la liu co nng cp h iu hanh hin thi cua minh hoc tin hanh cai t mi hoan toan (mt "cai t sach").

Trong khi nng cp, thut si se thay th cac tp Windows hin co nhng gi lai cac thit t va ng dung hin thi cua ban. Mt s ng dung co th khng tng thich vi Windows XP Home Edition va do o co th khng hoat ng chinh xac sau khi nng cp. Ban co th nng cp ln Windows XP Home Edition t cac h iu hanh sau:

* Windows 98 (tt ca cac phin ban)
* Windows Millennium Edition

Nu may tinh cua ban hin ang chay trn h iu hanh khng c h tr, ban phai cai t ban sao Windows XP Home Edition mi. Thut si se cai t Windows XP Home Edition trn mt cp mi. Sau khi hoan tt cai t, ban se phai cai t lai cac ng dung va t lai cac tuy chon cua ban.

Ban nn NNG CP nu tt ca      Ban nn CAI T ban sao mi 
nhng iu sau y la ung:     nu bt ky iu nao sau y la ung:
===========================     ==============================

Ban ang dung phin ban trc   ia cng cua ban trng.
cua Windows 
co h tr nng cp.
   
- va -               - hoc - 

Ban mun thay th      H iu hanh hin thi cua ban 
h iu hanh Windows trc     khng h tr nng cp ln 
bng Windows XP.       Windows XP. 

- va -               - hoc - 

Ban mun gi cac tp va tuy chon   Ban ang s dung h iu hanh 
hin thi cua minh.       nhng khng mun 
                  gi cac tp va 
                  tuy chon cua minh, do o ban
                  co th cai t sach.
				

Nu ban mun sa i cach thut si cai t Windows XP Home Edition, ban co th bm vao Tuy chon Nng cao, va sau o tin hanh bt ky tac vu nao sau y:

* Thay i vi tri mc inh cua cac tp Thit lp.
* Lu cac tp h thng trong cp khac cp mc inh (\Windows).
* Sao chep cac tp cai t t ia CD vao ia cng.
* Chon phn hoach cai t Windows XP Home Edition trn o.

Tr khi ban la ngi dung chuyn su, chung ti khuyn ban nn s dung thit t mc inh.

======================================================================
2.0 Chay Thit lp Windows XP
======================================================================

Thut si Thit lp Windows XP thu thp thng tin bao gm thit t vung, tn va mt khu. Sau o thut si se sao chep cac tp phu hp vao ia cng, kim tra phn cng va cu hinh cai t cua ban. Khi cai t hoan thanh, ban a sn sang ng nhp vao Windows XP Home Edition. Chu y rng may tinh cua ban se khi ng lai vai ln trong qua trinh nay.

Cach ban khi ng Thut si Thit lp Windows XP tuy thuc vao vic ban co ang nng cp hoc cai t ban sao Windows XP Home Edition mi hay khng. Hay xac inh phng phap cai t cua ban, inh vi phn thich hp trong nhng chu thich phat hanh nay, va sau o lam theo cac quy trinh danh cho kich ban cua ban.

2.1 Nu Ban Cai t Ban sao Mi (Cai t Sach)

======================================================================

Nu may tinh cua ban co ia cng trng hoc h iu hanh hin thi cua ban khng c h tr, ban cn khi ng may tinh bng cach s dung CD Windows XP Home Edition. Mt s CD-ROM mi hn co th khi ng cai t t CD va chay Thut si Thit lp Windows XP t ng.

>>> cai t ban sao mi bng cach s dung CD:

1. Khi ng may tinh cua ban bng cach chay h iu hanh hin thi, va sau o chen CD Windows XP Home Edition vao ia CD-ROM.

2. Nu Windows t ng do tim CD, bm Cai t Windows. Thut si Thit lp Windows XP xut hin.

Nu Windows khng t ng phat hin CD, bm Bt u, va sau o bm Chay. Go ng dn ti tp thit lp, thay th 'd' nu cn bng tn ia CD-ROM cua ban:

d:\setup.exe

3. Nhn ENTER.

4. Khi ban c nhc chon kiu cai t, chon Cai t Mi, va sau o bm Tip theo.

5. Lam theo cac chi dn xut hin trn man hinh cua ban.
2.2 Nu Ban Nng cp
======================================================================
Qua trinh nng cp rt n gian. Thut si Thit lp Windows XP phat hin va cai t cac trinh iu khin thich hp, hoc tao bao cao lit k cac thit bi khng th nng cp c, ban co th chc chn rng phn cng va phn mm cua minh tng thich vi Windows XP Home Edition.

>>> nng cp t CD:

1. Khi ng may tinh cua ban bng cach chay h iu hanh hin thi, va sau o chen CD Windows XP Home Edition vao ia CD-ROM.

2. Nu Windows t ng phat hin CD, hp thoai CD Windows XP Home Edition se xut hin. bt u nng cp, bm Cai t Windows.

Nu Windows khng t ng phat hin CD, bm Bt u, va sau o bm Chay. Sau o go ng dn ti tp thit lp, thay th 'd' nu cn bng tn ia CD-ROM cua ban:

d:\setup.exe

3. Nhn ENTER.

4. Khi ban c nhc chon kiu cai t, chon Nng cp, va sau o bm Tip theo.

5. Lam theo cac chi dn xut hin trn man hinh cua ban.

2.3 Thu thp Thng tin Ngi dung va May tinh
======================================================================

Thut si Thit lp Windows XP giup ban thu thp thng tin v ban va may tinh cua ban. Mc du hu ht qua trinh cai t nay la t ng, nhng co th ban cn cung cp thng tin hoc chon cac thit t trong cac man hinh sau, tuy thuc vao cu hinh hin thi cua may tinh:

* Thoa thun Cp phep. Nu ban ng y vi cac iu khoan va mun tip tuc qua trinh thit lp, chon Ti chp nhn thoa thun nay.

* Chon H thng Tp. Windows XP Home Edition co th t ng chuyn i phn hoach trn ia cng cua ban thanh NTFS, h thng tp c xut cho Windows XP Home Edition. Hoc ban co chon gi h thng tp hin co cua minh. Nu ban ang nng cp thi thut si se s dung h thng tp hin co cua ban.

* Thit t Vung. Thay cac thit t ban ia cua ngi dung va h thng i vi cac ngn ng va khu vc khac nhau.

* Ca nhn hoa Phn mm cua Ban. Go tn y u cua ngi va tn t chc c cp phep s dung ban sao Windows XP Home Edition nay theo tuy chon.

* Tn May tinh. Go tn may tinh duy nht. Thut si se xut tn may tinh, nhng ban co th thay tn o.

* Thit t Ngay va Gi. Kim chng ngay va gi i vi khu vc cua ban, chon mui gi thich hp, va sau o chon liu ban co mun Windows XP Home Edition t ng iu chinh ch chinh gi theo mua.

======================================================================
3.0 Khi ng Windows XP Home Edition
======================================================================

Sau khi thu thp thng tin, Thut si Thit lp Windows XP hoan tt cai t. May tinh cua ban se khi ng lai vai ln, va sau o Windows XP Home Edition nhc ban ng nhp. Sau khi ng nhp, ban co th kich hoat va ng ky ban sao Windows XP Home Edition, tao trng mc ngi dung va cu hinh lai cac thit t ban a nhp trong qua trinh thit lp.

Quan trong: Ban phai co mt trng muc ngi dung "quan tri vin may tinh" kich hoat va ng ky Windows XP Home Edition cung nh tao cac trng muc ngi dung va thay i cac thit t may tinh.

kim tra loai trng muc cua ban, bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm Trng muc Ngi dung.

3.1 ng nhp vao Windows XP Home Edition
======================================================================

Khi may tinh cua ban khi ng lai sau khi cai t, ng nhp vao Windows XP Home Edition ln u tin. Nu ban a nng cp t mt phin ban trc cua Windows va a co trng muc ngi dung hin co, ban co th ng nhp bng trng muc va mt khu o.
3.2 Tao Trng muc Ngi dung
======================================================================

Trng muc ngi dung cua ban xac inh tn, mt khu, cac tp va thit t ca nhn cua ban. Mi ngi thng xuyn s dung may tinh nay nn co mt trng muc ngi dung. Trng muc ngi dung c inh danh bng tn ngi dung va mt khu, ngi dung se go ca hai khi ng nhp vao may tinh. Ban co th tao cac trng muc ngi dung ca nhn nu ban ng nhp bng trng muc co quyn cua Quan tri vin.

>>> tao trng muc ngi dung:

1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.

2. Bm up vao Trng muc.

3. Bm Tao trng muc mi.

4. Lam theo cac chi dn xut hin trn man hinh cua ban.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 306824 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbinfo KB306824

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com