Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Internet Explorer

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 306832 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα πλήκτρα συντόμευσης του πληκτρολογίου για τον Internet Explorer 5.5.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήκτρα συντόμευσης για να προβάλετε και να εξερευνήσετε ιστοσελίδες, να κάνετε προεπισκόπηση των σελίδων πριν να τις εκτυπώσετε, να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο "Διεύθυνση" (Address), να εργαστείτε με το φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) και να κάνετε επεξεργασία.

Τρόπος προβολής και εξερεύνησης ιστοσελίδων με χρήση πλήκτρων συντόμευσης

Για να προβάλετε και να εξερευνήσετε ιστοσελίδες με πλήκτρα συντόμευσης:
Για να κάνετε αυτό                Πιέστε αυτό το πλήκτρο
------------------------------------------------------------------------
Εμφάνιση της Βοήθειας για τον Internet Explorer" F1
(Internet Explorer Help) ή εμφάνιση θεματικής 
Βοήθειας (Help) σχετικά με ένα στοιχείο σε
ένα παράθυρο διαλόγου

Εναλλαγή μεταξύ της πλήρους οθόνης και άλλων   F11
προβολών στο πρόγραμμα περιήγησης

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ των στοιχείων  TAB 
σε μια ιστοσελίδα, στο πλαίσιο "Διεύθυνση" 
(Address) ή στο πλαίσιο "Συνδέσεις" (Links)

Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων σε μια      SHIFT+TAB
ιστοσελίδα, στο πλαίσιο "Διεύθυνση" (Address) 
ή στο πλαίσιο "Συνδέσεις" (Links)

Μετάβαση στην αρχική σας σελίδα         ALT+HOME

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα           ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα         ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης         SHIFT+F10
για μια σύνδεση

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ πλαισίων    CTRL+TAB ή F6

Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ πλαισίων     SHIFT+CTRL+TAB

Κύλιση προς την αρχή ενός            ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
εγγράφου.

Κύλιση προς το τέλος ενός εγγράφου        ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση προς την αρχή ενός            PAGE UP
εγγράφου κατά μεγαλύτερα βήματα

Κύλιση προς το τέλος ενός εγγράφου        PAGE DOWN
κατά μεγαλύτερα βήματα

Μετακίνηση στην αρχή ενός εγγράφου        HOME

Μετακίνηση στο τέλος ενός εγγράφου        END

Εύρεση στην τρέχουσα σελίδα           CTRL+F

Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας        F5 ή CTRL+R

Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας, ακόμα    CTRL+F5
και αν η σήμανση χρόνου για την έκδοση 
του Web και την έκδοση που είναι αποθηκευμένη 
τοπικά είναι ίδια 

Διακοπή της λήψης μιας σελίδας          ESC

Μετάβαση σε νέα θέση               CTRL+O ή CTRL+L

Άνοιγμα νέου παραθύρου              CTRL+N

Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου         CTRL+W

Αποθήκευση της τρέχουσας σελίδας         CTRL+S

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας ή του       CTRL+P
ενεργού πλαισίου

Ενεργοποίηση μιας επιλεγμένης σύνδεσης      ENTER

Άνοιγμα του πλαισίου "Αναζήτηση" (Search)    CTRL+E

Άνοιγμα του πλαισίου "Αγαπημένα" (Favorites)   CTRL+I

Άνοιγμα του πλαισίου "Ιστορικό" (History)    CTRL+H

Στα πλαίσια "Ιστορικό" (History)         CTRL+κλικ
ή "Αγαπημένα" (Favorites), πιέστε
για να ανοίξετε πολλούς φακέλους
					

Τρόπος προεπισκόπησης εκτύπωσης με πλήκτρα συντόμευσης

Για να κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης ιστοσελίδων με πλήκτρα συντόμευσης:
Για να κάνετε αυτό                Πιέστε αυτό το πλήκτρο
------------------------------------------------------------------------
Ορισμός επιλογών εκτύπωσης            ALT+P
και εκτύπωση της σελίδας

Αλλαγή χαρτιού, κεφαλίδων και υποσέλιδων,     ALT+U
προσανατολισμού και περιθωρίων 
για αυτήν τη σελίδα

Εμφάνιση της πρώτης σελίδας προς εκτύπωση     ALT+HOME

Εμφάνιση της προηγούμενης σελίδας προς εκτύπωση  ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολόγηση του αριθμού της σελίδας που     ALT+A
θέλετε να εμφανιστεί

Εμφάνιση της επόμενης σελίδας προς εκτύπωση    ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Εμφάνιση της τελευταίας σελίδας προς εκτύπωση   ALT+END

Σμίκρυνση                     ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Μεγέθυνση                     ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

Εμφάνιση μιας λίστας ποσοστών μεγέθυνσης     ALT+Z

Κλείσιμο της προεπισκόπησης εκτύπωσης       ALT+C

					

Τρόπος χρήσης του πλαισίου "Διεύθυνση" (Address) με πλήκτρα συντόμευσης

Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Διεύθυνση (Address) με πλήκτρα συντόμευσης:
Για να κάνετε αυτό                Πιέστε αυτό το πλήκτρο
------------------------------------------------------------------------
Επιλογή του κειμένου στο πλαίσιο         ALT+D
"Διεύθυνση" (Address)

Εμφάνιση μιας λίστας διευθύνσεων που       F4
πληκτρολογήσατε

Όταν βρίσκεστε στο πλαίσιο "Διεύθυνση" (Address), CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά από την 
επόμενη λογική αλλαγή στη διεύθυνση
(τελεία ή κάθετος)

Όταν βρίσκεστε στο πλαίσιο "Διεύθυνση" (Address), CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά από την 
επόμενη λογική αλλαγή στη διεύθυνση 
(τελεία ή κάθετος)

Προσθήκη "www." στην αρχή και ".com"       CTRL+ENTER
στο τέλος του κειμένου που πληκτρολογήσατε στο 
πλαίσιο "Διεύθυνση" (Address)

Μετακίνηση προς τα εμπρός στη λίστα        ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
αντιστοιχιών της Αυτόματη Καταχώρησης

Μετακίνηση προς τα πίσω στη λίστα         ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
αντιστοιχιών της Αυτόματη Καταχώρησης
					

Τρόπος εργασίας με το φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης

Για να εργαστείτε με το φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης:
Για να κάνετε αυτό                Πιέστε αυτό το πλήκτρο
------------------------------------------------------------------------
Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στο        CTRL+D
φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου          CTRL+B
"Οργάνωση των Αγαπημένων" (Organize Favorites)

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου προς     ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
τα επάνω στη λίστα "Αγαπημένα" (Favorites)
από το παράθυρο διαλόγου "Οργάνωση των 
Αγαπημένων" (Organize Favorites)

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου προς     ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
τα κάτω στη λίστα "Αγαπημένα" (Favorites) από 
το παράθυρο διαλόγου "Οργάνωση των 
Αγαπημένων" (Organize Favorites)
					

Τρόπος επεξεργασίας με πλήκτρα συντόμευσης

Για να κάνετε επεξεργασία με πλήκτρα συντόμευσης:
Για να κάνετε αυτό                Πιέστε αυτό το πλήκτρο
------------------------------------------------------------------------
Κατάργηση των επιλεγμένων στοιχείων        CTRL+X
και αντιγραφή τους στο Πρόχειρο (Clipboard)

Αντιγραφή των επιλεγμένων στοιχείων        CTRL+C
στο Πρόχειρο (Clipboard)

Εισαγωγή των περιεχομένων του           CTRL+V
Πρόχειρου (Clipboard) στην επιλεγμένη θέση

Επιλογή όλων των στοιχείων στην          CTRL+A
τρέχουσα ιστοσελίδα
					

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 306832 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 2.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbinfo KB306832
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com