Ghi chú phát hành cho cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306856 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Ghi chú phát hành cho các thi?t l?p
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

(c) 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Khi cài đ?t h? đi?u hành m?i, b?n c?n ph?i l?a ch?n m?t s?. Windows XP thi?t l?p thu?t s?, k?t h?p v?i tài li?u này, s? hư?ng d?n b?n thông qua các l?a ch?n c?a b?n và cho th?y làm th? nào đ? k?t n?i máy tính c?a b?n vào m?ng.
QUAN TRỌNG: Trư?c khi b?t đ?u, đ?c t?p tin Read1st.txt trên đ?a CD Windows XP 64-Bit Edition. T?p này ch?a thông tin cu?i phá v? là không có s?n t?i th?i đi?m công b?, trong đó có preinstallation ghi chú quan tr?ng cho s? thành công c?a b?n cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi b?n b?t đ?u

Trư?c khi cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition, đ?c ph?n này đ? đ?m b?o r?ng thi?t b? c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u và b?n có thông tin c?n thi?t trong khi thi?t l?p.

Yêu c?u ph?n c?ng

Trư?c khi cài đ?t Windows XP, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u sau đây:
733 megahertz (MHz) Intel Itanium d?a trên microprocessor1 gigabyte (GB) RAM (t?i thi?u) 6 Gigabyte (GB) đ?a c?ng không gian (t?i thi?u) cho SetupVGA màn h?nh ho?c betterKeyboardMouse ho?c ? đ?a deviceCD-ROM tương thích tr?
Đ? cài đ?t m?ng:

Windows XP tương thích card b? đi?u h?p m?ng và liên quan đ?n cableAccess đ? chia s? m?ng ch?a các t?p tin cài đ?t

Ki?m tra ph?n c?ng và ph?n m?m tương thích

Thi?t l?p Windows XP t? đ?ng ki?m tra ph?n c?ng và ph?n m?m c?a b?n và báo cáo b?t k? xung đ?t ti?m năng. Đ? đ?m b?o cài đ?t thành công, tuy nhiên, b?n nên xác đ?nh li?u ph?n c?ng máy tính c?a b?n là tương thích v?i Windows XP 64-Bit Edition trư?c khi b?t đ?u thi?t l?p. Đây là đ?c bi?t quan tr?ng n?u b?n đang s? d?ng m?t th? ?nh cao c?p đ? k?t xu?t đ? h?a ba chi?u, ho?c n?u b?n đang s? d?ng thi?t b? ngo?i vi máy tính khác ngoài các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u đư?c đ? c?p trong ph?n trư?c.

B?n có th? xem danh sách các kh? năng tương thích ph?n c?ng (HCL) t?i Microsoft Web site: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
QUAN TRỌNG: Windows XP 64-Bit Edition h? tr? ch? nh?ng thi?t b? đư?c li?t kê trong HCL. N?u ph?n c?ng c?a b?n không có trong danh sách này, liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng và h?i n?u có m?t tr?nh đi?u khi?n Windows XP 64-Bit Edition cho các thành ph?n.
Trong khi thi?t l?p, b?n có th? dùng C?p Nh?t đ?ng đ? đ?m b?o r?ng b?n đang nh?n đư?c các t?p tin cài đ?t c?p nh?t m?i nh?t cho Windows XP 64-Bit Edition.

Vi?c thu th?p thông tin m?ng

Bư?c đ?u tiên là đ? quy?t đ?nh cho dù máy tính c?a b?n là tham gia m?t tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c. N?u b?n không bi?t tùy ch?n đ? ch?n ho?c n?u máy tính c?a b?n s? không th? k?t n?i t?i m?ng, ch?n tu? ch?n nhóm làm vi?c. (B?n có th? tham gia m?t tên mi?n sau khi b?n cài đ?t Windows XP.)

N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, yêu c?u các thông tin sau t? qu?n tr? m?ng c?a b?n trư?c khi b?t đ?u quá tr?nh thi?t l?p: Tên c?a b?n computerName nhóm làm vi?c ho?c domainTCP/IP đ?a ch? (n?u m?ng c?a b?n không có m?t Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server) Đ? k?t n?i t?i m?ng trong khi thi?t l?p, b?n ph?i có ph?n c?ng đúng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n và nó ph?i đư?c k?t n?i b?ng m?t dây cáp m?ng.

Yêu c?u cho Itanium d?a trên máy tr?m phân vùng đ?a

Itanium d?a trên các máy tính có yêu c?u c? th? c?a phân vùng. Hai phân vùng đư?c t?o ra t? đ?ng khi b?n cài đ?t Windows XP l?n đ?u tiên trên máy tính c?a b?n.
Phân vùng th? nh?t là m?t phân vùng FAT c?a kho?ng 100 Megabytes(MB). Phân vùng này đư?c g?i là h? th?ng phân vùng EFI, đư?c s? d?ng đ? lưu tr? các chương tr?nh và các t?p tin thông tin t? ch?c ph?n m?m Extensible Firmware Interface (EFI) s? d?ng đ? t? đ?ng kh?i đ?ng Windows XP.Phân vùng dành riêng Microsoft (MSR) là m?t phân vùng 32 MB cho phép h? đi?u hành đ? th?c hi?n các ho?t đ?ng c?a s?c ch?a trên đ?a chuyên d?ng, ch?ng h?n như vi?c thay đ?i m?t đ?a t? cơ b?n đ?n năng đ?ng.
H? th?ng phân vùng EFI là phân vùng th? nh?t trên đ?a c?ng c?a b?n và phân vùng MSR là phân vùng th? hai. N?u b?n đang s? d?ng nhi?u đ?a c?ng, phân vùng MSR là phân vùng th? nh?t trên đ?a c?ng th? hai và sau đó t?t c? các đ?a c?ng. Ch? có m?t phân vùng h? th?ng EFI là c?n thi?t cho m?t máy tính, và nó ph?i trên ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n.

Thông tin v? ti?n ích EFI, xem tài li?u đư?c cung c?p b?i nhà cung c?p máy tính c?a b?n.
QUAN TRỌNG: Kích thư?c phân vùng t?i thi?u đư?c đ? ngh? đ? cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition là 6 GB.

Cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition

Thi?t l?p cho Windows XP 64-Bit Edition đư?c chia thành hai giai đo?n. Giai đo?n đ?u tiên là thi?t l?p ch? đ? văn b?n. Trong giai đo?n này, sao chép t?p tin vào máy tính, ki?m tra ph?n c?ng c?a b?n, và thi?t l?p c?u h?nh cài đ?t c?a b?n. B?n c?ng có th? ch?n đ? t?o ra nhi?u phân vùng trong giai đo?n này. Máy tính c?a b?n s? kh?i đ?ng l?i ? ph?n cu?i c?a giai đo?n này.

Giai đo?n th? hai là thi?t l?p ch? đ? GUI. Trong giai đo?n này, thi?t l?p thu th?p thông tin như thi?t l?p trong khu v?c, tên ngư?i dùng và m?t kh?u, và thông tin m?ng. Máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.

Cài đ?t l?n đ?u tiên

Thi?t l?p t?o phân vùng EFI h? th?ng và phân vùng MSR t? đ?ng. Khuyên r?ng b?n t?o m?t phân vùng d? li?u duy nh?t c?a không ít hơn 6 GB đ? cài đ?t h? đi?u hành.

Đ? cài đ?t Windows XP trên m?t máy tính s?ch:
 1. Đ?m b?o r?ng các ph?n c?ng cho Itanium d?a trên máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p đúng và r?ng t?t c? m?i th? đư?c g?n như nó nên.
 2. B?t máy tính c?a b?n.
 3. Đưa đ?a CD Windows XP 64-Bit Edition vào ? đ?a CD-ROM.
 4. Khi đư?c nh?c trong qu?n l? kh?i đ?ng EFI, kh?i đ?ng cho ? đ?a CD-ROM.

  Khi b?n nh?n th?y "B?m phím b?t k? đ? kh?i đ?ng t? đ?a CD-ROM...", b?m m?t phím và b?t đ?u thi?t l?p ch? đ? văn b?n Windows XP.

  N?u đ?a CD không b?t đ?u t? đ?ng, kh?i đ?ng tr?nh bao EFI, ch?n đ?a CD-ROM ? đ?a, và lo?i:

  setupldr

  và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ý: Thi?t l?p có th? t?o phân vùng EFI h? th?ng và phân vùng MSR t? đ?ng. N?u b?n mu?n, b?n có th? ch?n đ? t?o ra h? th?ng phân vùng EFI chính m?nh, nhưng nên mà b?n cho phép thi?t l?p t?o phân vùng này.
 5. Khi đư?c nh?c đ? cài đ?t Windows, xác đ?nh kích thư?c phân vùng d? li?u c?a b?n. Kích thư?c t?i thi?u đư?c đ? ngh? đ? cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition là 6 GB.
 6. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n. Khi thi?t l?p ch? đ? GUI hoàn t?t, máy tính kh?i đ?ng t? đ?ng.

Cài đ?t b?n C?p Nh?t

Cài đ?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows XP 64-Bit Edition trong phiên b?n trư?c đó là đơn gi?n. Thi?t l?p phát hi?n và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n thích h?p, ho?c nó t?o ra m?t báo cáo trên các thi?t b? không đư?c nâng c?p, do đó b?n có th? ch?c ch?n ph?n c?ng và ph?n m?m c?a b?n là tương thích v?i Windows XP 64-Bit Edition.

C?p Nh?t t? đ?a CD:

 1. B?t máy tính c?a b?n, và b?t đ?u Windows XP 64-Bit Edition.
 2. H?y đưa đ?a CD Windows XP 64-bit b?n C?p Nh?t vào ? đ?a CD-ROM.

  N?u Windows t? đ?ng phát hi?n đ?a CD, h?p tho?i Windows XP CD s? xu?t hi?n. Nh?p vào cài đ?t Windows đ? b?t đ?u nâng c?p c?a b?n.

  N?u không, b?m b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y. G? l?nh sau, thay th? "d", n?u c?n thi?t, b?ng ch? đư?c ch? đ?nh cho ? đ?a CD-ROM:

  d:\ia64\winnt32.exe
 3. Nhấn ENTER.
 4. Ch?n nâng c?p, và sau đó b?m ti?p.
 5. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.

Thu th?p thông tin máy tính và ngư?i s? d?ng

Thi?t l?p Windows XP s? giúp b?n thu th?p thông tin v? b?n và máy tính c?a b?n. M?c dù ph?n l?n ti?n tr?nh cài đ?t này là t? đ?ng, b?n có th? c?n ph?i cung c?p thông tin ho?c ch?n thi?t đ?t trên các trang sau đây, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính c?a b?n:

Th?a thu?n c?p phép. N?u b?n đ?ng ? v?i các đi?u kho?n và mu?n ti?p t?c quá tr?nh cài đ?t, ch?n tu? ch?n có nh?n "Tôi ch?p nh?n th?a thu?n này."Ch?n tùy ch?n đ?c bi?t. Tu? ch?nh cài đ?t Windows XP, ngôn ng?, và kh? năng ti?p c?n thi?t đ?t cho vi?c cài đ?t m?i. B?n có th? thi?t l?p Windows XP s? d?ng nhi?u ngôn ng? và thi?t l?p trong khu v?c.Các thi?t đ?t trong khu v?c. Thay đ?i các thi?t đ?t h? th?ng và ngư?i s? d?ng mi?n đ?a phương cho ngôn ng? và khu v?c khác nhau.Cá nhân hoá ph?n m?m c?a b?n. Nh?p tên đ?y đ? c?a ngư?i đ? mà h? b?n sao này c?a Windows XP đư?c c?p phép và, tùy ch?n, t? ch?c.Tên máy tính và hành chính m?t kh?u. G? tên máy tính đ?c đáo khác v?i các máy tính, nhóm làm vi?c hay mi?n tên khác trên m?ng c?a b?n. Thi?t l?p Windows XP cho th?y tên máy tính, nhưng b?n có th? thay đ?i tên.

Thi?t l?p t? đ?ng t?o trương m?c ngư?i qu?n tr? trong khi cài đ?t. Khi b?n s? d?ng trương m?c này, b?n có đ?y đ? quy?n hơn thi?t đ?t c?a máy tính và có th? t?o tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? sau khi b?n cài đ?t Windows XP s? cho b?n quy?n qu?n tr? mà b?n c?n đ? đăng nh?p và qu?n l? các máy tính c?a b?n. Ch? r? m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr?. V? l? do b?o m?t, b?n luôn luôn nên gán m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr?. Chăm sóc đ? nh? và b?o v? m?t kh?u c?a b?n.Ngày tháng và th?i gian cài đ?t. Ki?m tra ngày tháng và th?i gian cho b?n vùng ch?n múi gi? thích h?p, và sau đó ch?n cho dù b?n mu?n Windows XP đ? t? đ?ng đi?u ch?nh cho th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày.Các thi?t đ?t m?ng. Tr? khi b?n là ngư?i dùng nâng cao, ch?n thi?t đ?t đi?n h?nh cho c?u h?nh m?ng c?a b?n. T? c?u h?nh m?ng khách hàng, d?ch v? và giao th?c, ch?n thi?t đ?t tùy ch?nh.Nhóm làm vi?c ho?c máy tính tên mi?n. Trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n ph?i tham gia m?t nhóm làm vi?c ho?c m?t tên mi?n. Đ? bi?t chi ti?t trên c? hai các tùy ch?n này, xem "Cung c?p thông tin m?ng" trong 2.5 c?a tài li?u này.Thu?t s? đ?nh danh m?ng. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, thu?t s? này s? nh?c b?n xác đ?nh nh?ng ngư?i s? s? d?ng máy tính c?a b?n s? d?ng. M?i ngư?i có trương m?c trên máy tính có th? đư?c ch? đ?nh m?c đ? truy c?p khác nhau.

Cung c?p thông tin m?ng

Trong ho?c sau khi quá tr?nh thi?t l?p, b?n c?n ph?i tham gia m?t nhóm làm vi?c ho?c m?t tên mi?n. N?u b?n s? không làm vi?c trên m?t m?ng, ch?n tùy ch?n đ? gia nh?p m?t nhóm làm vi?c.

Gia nh?p m?t nhóm làm vi?c

M?t nhóm làm vi?c là m?t ho?c nhi?u máy tính có cùng tên nhóm làm vi?c (ví d?, m?t m?ng ngang ngang nhau). B?t k? ngư?i dùng có th? tham gia m?t nhóm làm vi?c b?ng cách đơn gi?n g? nhóm làm vi?c tên--b?n không c?n thi?t quy?n truy c?p đ?c bi?t đ? gia nh?p m?t nhóm làm vi?c. B?n ph?i cung c?p m?t tên nhóm làm vi?c hi?n t?i ho?c m?i, ho?c b?n có th? s? d?ng tên nhóm làm vi?c đ? ngh? thi?t l?p Windows XP.

Gia nh?p m?t tên mi?n

Trương m?c máy tính xác đ?nh máy tính đ? các tên mi?n, trong khi các tài kho?n ngư?i s? d?ng nh?n d?ng b?n máy tính c?a b?n.

M?t tên mi?n là m?t t?p h?p các máy tính đư?c xác đ?nh b?i m?t ngư?i qu?n tr? m?ng. Không gi?ng như gia nh?p m?t nhóm làm vi?c, b?n có th? làm cho m?nh, gia nh?p m?t mi?n đ?i h?i s? cho phép t? ngư?i qu?n tr? m?ng.

Tham gia m?t tên mi?n trong quá tr?nh thi?t l?p, b?n ph?i đ? có trương m?c máy tính hi?n có trong tên mi?n mà b?n mu?n tham gia, ho?c có các quy?n đ? t?o ra m?t. B?n đư?c nh?c g? tên trương m?c máy tính m?i. Trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p Windows XP, h?y h?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? t?o ra m?t tài kho?n máy tính. Ho?c, n?u b?n có quy?n thích h?p, b?n có th? t?o tài kho?n trong quá tr?nh thi?t l?p và tham gia vùng. Đ? tham gia m?t tên mi?n, b?n c?n ph?i cung c?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n.

Lưu ý: N?u b?n g?p khó khăn trong gia nh?p m?t tên mi?n trong quá tr?nh thi?t l?p, tham gia m?t nhóm làm vi?c đ? thay th?, và sau đó tham gia các tên mi?n sau khi b?n hoàn t?t cài đ?t Windows XP.

T?o m?t trương m?c ngư?i dùng

Trương m?c ngư?i dùng xác đ?nh tên ngư?i dùng và m?t kh?u, nhóm b?n là m?t thành viên c?a, mà m?ng tài nguyên b?n có th? truy c?p, và t?p tin cá nhân c?a b?n và cài đ?t. M?i ngư?i thư?ng xuyên s? d?ng máy tính c?n ph?i có m?t tài kho?n ngư?i dùng. Trương m?c ngư?i dùng đư?c nh?n d?ng b?i tên ngư?i dùng và m?t kh?u, c? hai đ?u s? d?ng lo?i khi đăng nh?p vào máy tính. B?n có th? t?o tài kho?n ngư?i dùng riêng l? sau khi đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t trương m?c v?i quy?n qu?n tr?.

Đ? t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng:

 1. Đăng nh?p vào máy tính như m?t ngư?i dùng v?i quy?n qu?n tr?.
 2. B?m b?t đ?u, b?m vào b?ng đi?u khi?n và sau đó nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng.
 3. N?u máy tính c?a b?n trên m?t tên mi?n, nh?p vào thêm và sau đó theo các ch? d?n xu?t hi?n.

  N?u máy tính c?a b?n không có m?t tên mi?n, dư?i nh?n m?t nhi?m v?, nh?p vào t?o tài kho?n m?i và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.

Tùy ch?n cài đ?t nâng cao

Ph?n này cung c?p thông tin chi ti?t hơn và có th? giúp b?n đưa ra quy?t đ?nh v? làm th? nào b?n cài đ?t Windows XP.

H? th?ng t?p tin

Trư?c khi cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition, b?n nên quy?t đ?nh h? th?ng t?p tin mà b?n s? s? d?ng. M?t h? th?ng t?p tin là phương pháp mà theo đó thông tin đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng.

Windows XP h? tr? h? th?ng t?p tin NTFS ho?c m?t trong s? các c?p phát t?p b?ng t?p h? th?ng (FAT hay FAT32). Đ? thi?t l?p m?t c?u h?nh kh?i đ?ng kép, b?n nên ch?n m?t h? th?ng t?p tin đ?i v?i t?t c? các phân vùng c?a b?n: FAT32 ho?c NTFS.

CHÚ Ý: Phân vùng h? th?ng 102 MB EFI s? t? đ?ng s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT. B?n không nên thay đ?i này, b?i v? s? d?ng m?t h? th?ng t?p tin s? gây ra v?n đ?.

NTFS

H? th?ng t?p NTFS là h? th?ng t?p tin đư?c đ? ngh? đ? s? d?ng v?i Windows XP. Nó có t?t c? các kh? năng cơ b?n c?a ch?t béo, và nó cung c?p nh?ng ưu đi?m sau trên h? th?ng t?p FAT và FAT32:
T?t hơn t?p tin securityBetter đ?a compressionSupport cho đ?a c?ng l?n lên đ?n 2 terabytes (TB). (Kích thư?c ? đ?a t?i đa cho NTFS là l?n hơn nhi?u hơn cho các ? đ?a đư?c đ?nh d?ng làm ch?t béo, và như ? đ?a kích thư?c tăng, hi?u su?t v?i NTFS không làm suy thoái như nó v?i ch?t béo.)

FAT và FAT32

FAT32 là m?t phiên b?n nâng cao c?a h? th?ng t?p tin FAT có th? đư?c s? d?ng trên ? đ?a khác nhau, t? 512 MB 32 GB. FAT và FAT32 cung c?p kh? năng tương thích v?i h? đi?u hành khác ngoài Windows XP.

Phân vùng đ?a

Phân vùng đ?a là m?t cách đ? chia đ?a c?ng c?a b?n đ? cho m?i ph?n ch?c năng như m?t đơn v? riêng bi?t. B?n có th? t?o m?t phân vùng đ? cung c?p m?t nơi đ? sao lưu d? li?u, ho?c đ? kh?i đ?ng đôi v?i h? đi?u hành khác. Khi t?o phân vùng trên đ?a, b?n chia đ?a vào m?t ho?c các khu v?c khác mà có th? đư?c đ?nh d?ng đ? s? d?ng b?i m?t h? th?ng t?p tin, ch?ng h?n như FAT32 ho?c NTFS.

Trong khi thi?t l?p ch? đ? văn b?n, b?n có th? t?o và xoá phân vùng. Th?c hi?n theo các nguyên t?c này cho phân vùng:

T?i thi?u là 6 GB đư?c khuy?n khích đ? cài đ?t Windows XP 64-Bit Edition. M?t phân vùng c?a kích thư?c này cung c?p tính linh ho?t đ? thêm thông tin C?p Nh?t trong tương lai, h? đi?u hành công c? ho?c t?p tin khác.Trong khi thi?t l?p, b?n nên t?o và kích c? ch? phân vùng mà b?n mu?n cài đ?t Windows XP. Sau khi Windows XP đư?c cài đ?t, b?n có th? s? d?ng Disk Management đ? thêm phân vùng không gian unallocated. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? qu?n l? đ?a, m? trung tâm h? tr? và giúp đ? t? Start menu trong Windows XP giúp.

Vi?c s?a đ?i b? qu?n l? kh?i đ?ng EFI

B? qu?n l? kh?i đ?ng EFI cho phép b?n kh?i đ?ng v?, Windows XP ho?c h? đi?u hành khác, ho?c ? đ?a CD-ROM. Máy tính c?a b?n s? c? g?ng đ? kh?i đ?ng cho m?i tùy ch?n đư?c li?t kê, b?t đ?u v?i các tùy ch?n đ?u tiên, cho đ?n khi nó t?m th?y m?t m?c nh?p kh? năng kh?i đ?ng h?p l?. B?n có th? thay đ?i th? t? c?a các kho?n m?c trên tr?nh đơn kh?i đ?ng. Ví d?, n?u b?n mu?n kh?i đ?ng v? trư?c tiên, b?n có th? làm bao m?c đ?u tiên trên tr?nh đơn kh?i đ?ng c?a b?n. N?u b?n cài đ?t nhi?u hơn m?t h? đi?u hành, b?n có th? ch?n mà đư?c li?t kê đ?u tiên.

B?n c?ng có th? làm cho nh?ng thay đ?i khác đ? đơn qu?n l? kh?i đ?ng, ch?ng h?n như vi?c đ?i tên m?t tùy ch?n kh?i đ?ng ho?c xu?t kh?u các tùy ch?n kh?i đ?ng vào đ?a.

Đ? thay đ?i các tùy ch?n kh?i đ?ng:

 1. Kh?i đ?ng tr?nh bao EFI.
 2. Chuy?n sang đ?a c?ng. Đ?a c?ng b?nh thư?ng n?m ? fs0 ho?c fs1. Ví d?, g?:

  fs0:

  và sau đó nh?n ENTER.
 3. Thay đ?i thư m?c Msutil. Loại:

  CD msutil

  và sau đó nh?n ENTER. N?u không có thư m?c Msutil, b?n không có trong các đ?a đi?m chính xác.

  H?y th? m?t l?a ch?n khác nhau fs.
 4. S? d?ng chương tr?nh nvrboot.efi đ? s?a đ?i tùy ch?n qu?n l? kh?i đ?ng EFI.
  Đ? b?t đ?u nó, g?

  nvrboot

  và sau đó nh?n ENTER.
 5. Th?c hi?n nh?ng thay đ?i đ? l?a ch?n kh?i đ?ng c?a b?n. Ví d?, đ? đ?i tên m?t tùy ch?n kh?i đ?ng, g? m đ? s?a đ?i, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n. Đ? di chuy?n m?t tùy ch?n kh?i đ?ng đ? phía trên cùng c?a tr?nh đơn tùy ch?n kh?i đ?ng, s? d?ng l?nh Push. Đ? lưu m?t b?n sao c?a các tùy ch?n kh?i đ?ng vào đ?a m?m, s? d?ng l?nh xu?t kh?u.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286647 N?i dung t?p c?a Windows XP Read1st.txt

Thu?c tính

ID c?a bài: 306856 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB306856 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306856

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com