Thông báo l?i gây ra b?i Sircam32 virus khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306913 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây, nơi tên t?p là tên t?p tin chương tr?nh .exe, và ? đâu Chương tr?nh là tên c?a chương tr?nh mà đang đư?c b?t đ?u:

Thông báo lỗi 1

Không th? t?m th?y t?p tên t?p.
Ki?m tra đ? đ?m b?o đư?ng d?n và tên t?p là chính xác và r?ng t?t c? các yêu c?u các thư vi?n có s?n.

Thông báo l?i 2

Không th? kh?i đ?ng ?ng d?ng.

Thông báo l?i 3

Chương tr?nh không ph?i là m?t Win32 đơn h?p l?.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
311446B?n không th? kh?i đ?ng chương tr?nh (exe files) khi máy tính b? nhi?m SirCam virus

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính c?a b?n b? nhi?m vi rút Sircam32.

GI?I PHÁP

Microsoft không cung c?p ph?n m?m mà có th? phát hi?n ho?c lo?i b? virus máy tính. N?u b?n nghi ng? ho?c xác nh?n r?ng máy tính c?a b?n b? nhi?m vi-rút, có đư?c ph?n m?m ch?ng vi-rút hi?n t?i. Đ? có m?t danh sách các nhà s?n xu?t ph?n m?m di?t virus, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500 Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút

THÔNG TIN THÊM

Các vi-rút Sircam32 thư?ng đư?c lan truy?n qua ph?n đính kèm thư đi?n t?. Tiêu đ? c?a thư e-mail có ch?a vi rút này có th? khác nhau, nhưng các văn b?n c?a thư có th? tương t? như b?t k? các ví d? sau:
 • Chào b?n! B?n kho? không?

  Tôi g?i cho b?n t?p tin này đ? có l?i khuyên c?a b?n.
 • Tôi hy v?ng b?n có th? giúp tôi v?i t?p này mà tôi g?i.
 • Tôi hy v?ng b?n thích các t?p tin mà tôi g?i cho b?n.
 • Đây là t?p tin v?i các thông tin mà b?n yêu c?u.

  H?n g?p l?i.

  C?m ơn
Cùng văn b?n c?ng có th? đư?c vi?t b?ng ti?ng Tây Ban Nha.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các vi-rút SirCam, xem trang web Symantec Web sau đây:
http://www.SARC.com/avcenter/venc/Data/W32.sircam.worm@mm.html
http://www.symantec.com/avcenter/venc/Data/W32.sircam.worm@mm.Removal.Tool.html
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
311446B?n không th? kh?i đ?ng chương tr?nh (exe files) khi máy tính b? nhi?m SirCam virus

Thu?c tính

ID c?a bài: 306913 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kburl kbmt KB306913 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306913

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com