Internet Explorer b?o tr? chính sách nhóm áp d?ng trong th?i gian ti?p theo logons th? t?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306915 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n c?u h?nh Internet Explorer trên máy tính d?a trên Windows 2000 khách b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c Internet Explorer b?o tr? nhóm chính sách đ? tu? ch?nh trang Internet Explorer Trang ch?.

Các chính sách đư?c áp d?ng ch? là l?n đ?u tiên mà ngư?i dùng đăng nh?p vào. Trang ch? c?a ngư?i s? d?ng là đ? trang ch? đư?c ch? đ?nh trong Group Policy Object (GPO) thay đ?i. N?u ngư?i dùng sau đó thay đ?i trang nhà c?a h? đ?n m?t trang khác nhau, GPO không bao gi? đ?t nó quay l?i trang ngư?i dùng đ? ch? đ?nh trong GPO trong m?t th? t?c sau đó đăng nh?p.

Hành vi này đư?c áp d?ng cho t?t c? Internet Explorer b?o tr? chính sách.

Chú ý: Bài vi?t này không áp d?ng n?u b?n đang ch?y Internet Explorer b?o tr? chính sách trong ch? đ? ưu tiên.

NGUYÊN NHÂN

Trong quá tr?nh đăng nh?p ti?p theo th? t?c, Gpt.ini truy v?n và các phiên b?n đư?c ki?m tra. Khách hàng tin r?ng GPO đ? đư?c áp d?ng và do đó t?p tin IEAK\Install.ins không đư?c yêu c?u trong th? t?c đăng nh?p th? hai. B?i v? các t?p tin Install.ins không đư?c yêu c?u, giá tr? Home_Page không x? l? và không thi?t l?p l?i trang ch? đư?c xác đ?nh trong GPO.

GI?I PHÁP

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.
Đ? gi?i quy?t hành vi này, khách hàng in luôn luôn ph?i áp d?ng chính sách ngay c? khi không có không có thay đ?i đ? GPO trong trư?ng h?p ngư?i dùng đ? thay đ?i trang nhà c?a h? đ?n m?t cái g? đó khác hơn là nh?ng g? đư?c quy đ?nh trong GPO. Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này:

LƯU ?: B?n ph?i thay đ?i giá tr? đăng k? này trên máy khách, không ph?i trên b? đi?u khi?n vùng. B?n c?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách thi?t l?p chính sách "Internet Explorer Maintenance Policy Processing" dư?i máy tính Administrative Templates\System\Group chính sách.
  1. Ch?y Regedt32.exe: Click vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?iRegedt32, sau đó b?m Ok.
  2. Đi?u hư?ng đ?n các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\ {A2E30F80-D7DE-11D2-BBDE-00C04F86AE3B}
  3. Thay đ?i các NoGPOListChanges giá tr? b?ng cách thay đ?i giá tr? t? 1 sang 0.

    Theo m?c đ?nh, giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1. Khi b?n đ?t giá tr? này là 0, khách hàng làm m?i chính sách ngay c? khi đ? có không có thay đ?i đ? GPO trong th?i gian ti?p theo logons.

THÔNG TIN THÊM

274846 Làm th? nào đ? thi?t l?p thi?t đ?t chuyên sâu trong Internet Explorer b?ng cách s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm

Thu?c tính

ID c?a bài: 306915 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbenv kbprb kbui kbmt KB306915 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306915

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com