วิธีการสร้างส่วนกำหนดค่า MAPI ไม่ มีการติดตั้ง Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306962 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

misconception ที่พบโดยทั่วไปเป็นที่ต้องถูกติดตั้งไคลเอนต์กับ MAPI เช่น Microsoft Outlook หรือไคลเอ็นต์ Exchange บนที่ Microsoft Exchange Server เพื่อสร้างส่วนกำหนดค่า MAPI การติดตั้งไคลเอนต์ MAPI ด้วยเหตุผลนี้จะไม่จำเป็น สำหรับ Outlook เราไม่แนะนำให้ คุณติดตั้งไคลเอนต์ MAPI สำหรับเซิร์ฟเวอร์การผลิต ตราบเท่าที่มีการติดตั้งระบบย่อยของ MAPI หลากหลายวิธีอื่น ๆ มีการสร้างส่วนกำหนดค่า MAPI ใน Exchange ระบบย่อยของ MAPI ถูกติดตั้งไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างส่วนกำหนดค่า MAPI

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

ก่อนที่คุณลองใช้วิธีการเหล่านี้ใด ๆ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการจัดทำรายการที่ถูกต้องในแฟ้ม Mapisvc.inf บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนแฟ้มนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294470วิธีการเพิ่มรายการสำหรับบริการ Exchange Mapisvc.inf

ใช้ NewProf.exe

โปรแกรมอรรถประโยชน์ NewProf.exe มีอยู่ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตีนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms527375.aspx
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
145905ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งของ Newprof.exe
148664คำอธิบายของแฟ้มตัวบอกลักษณะของส่วนกำหนดค่า

ใช้ตัวอย่างของ ProfMan2

ตัวอย่างนี้ใช้อินเทอร์เฟซ IProfAdmin MAPI ที่กล่าวไว้ในส่วน"ใช้อินเทอร์เฟซ IProfAdmin MAPI" การขอรับตัวอย่างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
228736Profman2.exe - MAPI v2.0 ตัวจัดการส่วนกำหนดค่า

ใช้ฟังก์ชัน MAPILogonEx

เมื่อคุณเรียกใช้การMAPILogonExฟังก์ชันโดย ไม่ได้ระบุส่วนกำหนดค่า และการตั้งค่าการตั้งค่าสถานะ MAPI_LOGON_UI, MAPI แสดงตัวช่วยสร้างการสร้างโพรไฟล์ถ้าไม่มีส่วนกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ ถ้าโพรไฟล์ที่มีอยู่ MAPI แสดงการเลือกส่วนกำหนดค่ากล่องโต้ตอบ คลิกใหม่เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการสร้างโพรไฟล์
โค้ดตัวอย่าง
// CreateProfileWithMAPILogonEx function: This takes advantage of the 
// profile prompt dialog's "New" button.
bool CreateProfileWithMAPILogonEx()
{
  HRESULT     hRes = S_OK;    // Return code from MAPI calls.
  LPMAPISESSION  lpSession = NULL;  // MAPI Session pointer.

  // Initialize MAPI.
  if (FAILED(hRes = MAPIInitialize(NULL)))
  {
    cout<<"Error initializing MAPI. hRes = 0x"<<hex<<hRes<<dec<<endl;
    return FALSE;
  }

  // Instruct user to click the "New" button.
  cout<<"When the \"Choose Profile\" dialog appears, click the \"New\" button"
    <<"to configure a new profile."<<endl;

  // Call MAPILogonEx to display the profile chooser dialog box.
  if (FAILED(hRes = MAPILogonEx(NULL,
                 NULL,
                 NULL,
                 MAPI_LOGON_UI,
                 &lpSession)))
  {
    cout<<"Error logging on. hRes = 0x"<<hex<<hRes<<dec<<endl;
    return FALSE;
  }

  // Log off the session.
  if (FAILED(hRes = lpSession->Logoff(0,0,0)))
  {
    cout<<"Error logging off. hRes = 0x"<<hex<<hRes<<dec<<endl;
  }

  // Release the session.
  lpSession->Release();

  // Uninitialize MAPI.
  MAPIUninitialize();

  // true, which indicates success.
  return TRUE;
}
				

ใช้ฟังก์ชัน LAUNCHWIZARDENTRY

ฟังก์ชันนี้โดยตรงเรียกตัวช่วยสร้างการสร้างโพรไฟล์
โค้ดตัวอย่าง
// CreateProfileWithLAUNCHWIZARD function: This uses the LAUNCHWIZARDENTRY API
// to display the profile configuration UI.
bool CreateProfileWithLAUNCHWIZARD()
{
  HRESULT   hRes = S_OK;          // Return code from MAPI calls.
  TCHAR    szProfName[80] = {0};      // String to hold profile name.
  LPTSTR   szServices[] = {"MSEMS", NULL}; // String to hold message service names.

  // Call LaunchWizard to add the MSEMS service.
  if (FAILED(hRes = LaunchWizard(NULL,
                  NULL,
                  (LPCTSTR *)szServices,
                  80,
                  szProfName)))
  {
    cout<<"Error launching wizard. hRes = 0x"<<hex<<hRes<<dec<<endl;
    return FALSE;
  }

  // Return true indicating success.
  return TRUE;
}
				

ใช้อินเทอร์เฟซ IProfAdmin MAPI

อินเทอร์เฟซ MAPI นี้ช่วยให้คุณโดยทางโปรแกรมทำสร้างโพรไฟล์ โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้
โค้ดตัวอย่าง
// CreateProfileWithIProfAdmin function: This uses the MAPI IProfAdmin to 
// programmatically create a profile. No UI is displayed.
bool CreateProfileWithIProfAdmin()
{
  HRESULT     hRes = S_OK;      // Result from MAPI calls.
  LPPROFADMIN   lpProfAdmin = NULL;   // Profile Admin object.
  LPSERVICEADMIN lpSvcAdmin = NULL;   // Service Admin object.
  LPMAPITABLE   lpMsgSvcTable = NULL;  // Table to hold services.
  LPSRowSet    lpSvcRows = NULL;    // Rowset to hold results of table query.
  SPropValue   rgval[2];        // Property structure to hold values we want to set.
  SRestriction  sres;          // Restriction structure.
  SPropValue   SvcProps;        // Property structure for restriction.
  char      szProfile[80] = {0};  // String for profile name.
  char      szMailbox[80] = {0};  // String for mailbox name.
  char      szServer[80] = {0};   // String for server name.

  // This indicates columns we want returned from HrQueryAllRows.
  enum {iSvcName, iSvcUID, cptaSvc};
  SizedSPropTagArray(cptaSvc,sptCols) = { cptaSvc, PR_SERVICE_NAME, PR_SERVICE_UID };

  // Get configuration info from user.
  cout<<"Enter name for profile: ";
  cin>>szProfile;
  cout<<"Enter Exchange mailbox name: ";
  cin>>szMailbox;
  cout<<"Enter Exchange server name: ";
  cin>>szServer;

  // Initialize MAPI.

  if (FAILED(hRes = MAPIInitialize(NULL)))
  {
    cout<<"Error initializing MAPI.";
    goto error;
  }

  // Get an IProfAdmin interface.

  if (FAILED(hRes = MAPIAdminProfiles(0,       // Flags.
                    &lpProfAdmin))) // Pointer to new IProfAdmin.
  {
    cout<<"Error getting IProfAdmin interface.";
    goto error;
  }

  // Create a new profile.

  if (FAILED(hRes = lpProfAdmin->CreateProfile(szProfile,   // Name of new profile.
                         NULL,     // Password for profile.
                         NULL,     // Handle to parent window.
                         NULL)))    // Flags.
  {
    cout<<"Error creating profile.";
    goto error;
  }

  // Get an IMsgServiceAdmin interface off of the IProfAdmin interface.

  if (FAILED(hRes = lpProfAdmin->AdminServices(szProfile,   // Profile that we want to modify.
                         NULL,     // Password for that profile.
                         NULL,     // Handle to parent window.
                         0,       // Flags.
                         &lpSvcAdmin))) // Pointer to new IMsgServiceAdmin.
  {
    cout<<"Error getting IMsgServiceAdmin interface.";
    goto error;
  }

  // Create the new message service for Exchange.

  if (FAILED(hRes = lpSvcAdmin->CreateMsgService("MSEMS",   // Name of service from MAPISVC.INF.
                          NULL,    // Display name of service.
                          NULL,    // Handle to parent window.
                          NULL)))   // Flags.
  {
    cout<<"Error creating Exchange message service.";
    goto error;
  }
    
  // You now have to obtain the entry id for the new service.
  // You can do this by getting the message service table
  // and getting the entry that corresponds to the new service.

  if (FAILED(hRes = lpSvcAdmin->GetMsgServiceTable(0,         // Flags.
                           &lpMsgSvcTable))) // Pointer to table.
  {
    cout<<"Error getting Message Service Table.";
    goto error;
  }

  // Set up restriction to query table.

  sres.rt = RES_CONTENT;
  sres.res.resContent.ulFuzzyLevel = FL_FULLSTRING;
  sres.res.resContent.ulPropTag = PR_SERVICE_NAME;
  sres.res.resContent.lpProp = &SvcProps;

  SvcProps.ulPropTag = PR_SERVICE_NAME;
  SvcProps.Value.lpszA = "MSEMS";

  // Query the table to obtain the entry for the newly created message service.

  if (FAILED(hRes = HrQueryAllRows(lpMsgSvcTable,
                   (LPSPropTagArray)&sptCols,
                   &sres,
                   NULL,
                   0,
                   &lpSvcRows)))
  {
    cout<<"Error querying table for new message service.";
    goto error;
  }

  // Set up a SPropValue array for the properties that you have to configure.

  // First, the server name.
  ZeroMemory(&rgval[1], sizeof(SPropValue) );
  rgval[1].ulPropTag = PR_PROFILE_UNRESOLVED_SERVER;
  rgval[1].Value.lpszA = szServer;

  // Next, the mailbox name.
  ZeroMemory(&rgval[0], sizeof(SPropValue) );
  rgval[0].ulPropTag = PR_PROFILE_UNRESOLVED_NAME; 
  rgval[0].Value.lpszA = szMailbox;

  // Configure the message service by using the previous properties.

    if (FAILED(hRes = lpSvcAdmin->ConfigureMsgService(
    (LPMAPIUID)lpSvcRows->aRow->lpProps[iSvcUID].Value.bin.lpb, // Entry ID of service to configure.
    NULL,                            // Handle to parent window.
    0,                             // Flags.
    2,                             // Number of properties we are setting.
    rgval)))                          // Pointer to SPropValue array.
  {
    cout<<"Error configuring message service.";
    goto error;
  }

  goto cleanup;

error:
  cout<<" hRes = 0x"<<hex<<hRes<<dec<<endl;
  return FALSE;

cleanup:
  // Clean up.
  if (lpSvcRows) FreeProws(lpSvcRows);
  if (lpMsgSvcTable) lpMsgSvcTable->Release();
  if (lpSvcAdmin) lpSvcAdmin->Release();
  if (lpProfAdmin) lpProfAdmin->Release();

  MAPIUninitialize();
  return TRUE;

}
				

ตัวอย่าง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
Profiler.exe
วันวางจำหน่าย: 22 ตุลาคม 2001

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตProfiler.exe คือ ตัวอย่าง Microsoft ในการ Visual c ++อย่างง่ายที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ 3 ถึง 5 ข้างต้น แฟ้ม Profiler.exe ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มsize
Profiler.dsw1 kb
Profiler.dsp5 kb
Profiler.cpp12 kb

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306962 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Messaging Application Programming Interface
Keywords: 
kbdownload kbhowto kbmsg kbmt KB306962 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306962

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com