M?t l?i Inf x?y ra trong khi cài đ?t b? đi?u h?p m?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306983 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong khi cài đ?t b? đi?u h?p m?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Xu?t hi?n l?i trong ti?n tr?nh cài đ?t thi?t b?. Inf ho?c thi?t b? thông tin t?p ho?c nguyên t? không kh?p v?i các l?p h?c đ? ch? r? cài đ?t.
Hành vi này đ? đư?c ghi nh?n trong khi cài đ?t c?a th? giao di?n m?ng sau đây:
 • 3Com 3CCFE575BT
 • 3Com USB 3 C 19250
 • 3Com 3CSOHO100-TX
 • 3Com 3CXFEM656C
 • 3Com 3C905C 10/100
 • D-Link DFE530 TX c?ng v?i
 • Intel 82557 trên tàu
 • Intel Dual Port (PCI)
 • LinkSys LNE100TX v2
 • LinkSys LNE
 • LinkSys PCMCIA
 • NetGear FA311TX

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t hành vi này, theo b? bư?c, thích h?p.

Trên m?t máy tính xách tay

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Mf\PCMCIA
 3. Xóa t?t c? các thư m?c n?m trong thư m?c PCMCIA. N?u m?t thông báo l?i nói r?ng b?n không có quy?n xóa b?, cho m?i thư m?c mà b?n c?n đ? xóa, b?m vào các thư m?c, và sau đó, trên các Bảo mật tr?nh đơn, nh?p vào Cấp phép. Cung c?p cho Mọi người toàn quy?n ki?m soát.
 4. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry, và sau đó xóa t?t c? các c?p đang đi?u quan tr?ng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCMCIA
 5. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.
 6. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, b?m Qu?n l?, sau đó b?m Qu?n l? thi?t b?.
 7. M? r?ng thư m?c b? đi?u h?p m?ng, b?m chu?t ph?i vào b? đi?u h?p m?ng đó gây ra l?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. B?m vào các Tr?nh đi?u khi?n tab, b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, và sau đó cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u h?p m?ng.

Trên m?t máy tính đ? bàn

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI
 3. Theo thư m?c PCI, có r?t nhi?u phím b?t đ?u v?i VEN. Đ?i v?i m?i VEN khóa, b?m phím, nh?p subkey c?a nó, và sau đó quan sát mô t? thi?t b? bên ph?i c?a tr?nh biên t?p Registry. Xóa t?ng subkey mà mô t? thi?t b? liên quan đ?n m?t th? giao di?n m?ng. Không xóa các VEN ch?a khóa chính nó. Đây là m?t ví d? v? m?t mô t? thi?t b? liên quan đ?n b? đi?u h?p m?ng:
  DeviceDesc:REG_SZ:3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)


  Lưu ? r?ng b?n có th? c?n ph?i cung c?p cho t?t c? m?i ngư?i nh?ng nhóm ki?m soát đ?y đ? quy?n truy c?p vào các khóa registry VENxx đ? xóa chúng b?ng cách s? d?ng k? biên so?n. Đ? làm đi?u này, b?m Bảo mật, b?m Cấp phép, b?m Nâng cao, nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?t l?i c?p phép trên t?t c? các đ?i tư?ng con ki?m tra h?p và b?m Ok. Cung c?p cho t?t c? m?i ngư?i trong nhóm ki?m soát đ?y đ? quy?n ngày này khóa s? đăng k?, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.
 5. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, b?m Qu?n l?, sau đó b?m Qu?n l? thi?t b?.
 6. M? r?ng thư m?c b? đi?u h?p m?ng, b?m chu?t ph?i vào b? đi?u h?p m?ng đó gây ra l?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 7. B?m vào các Tr?nh đi?u khi?n tab, b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, và sau đó cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho b? đi?u h?p m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 306983 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB306983 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306983

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com