Làm th? nào đ? vô hi?u hoá ASP phiên bang ? ASP.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306996 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này ch?ng t? làm th? nào đ? vô hi?u hoá phiên bang ASP.NET.

Khi phiên bang đư?c kích ho?t, ASP.NET t?o ra m?t phiên làm vi?c cho m?i ngư?i s? d?ng ngư?i truy c?p ?ng d?ng đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh ngư?i s? d?ng trên các trang trong ?ng d?ng. Khi phiên bang là vô hi?u hóa, d? li?u ngư?i dùng không đư?c theo d?i, và b?n không th? lưu tr? thông tin trong các Phiên làm vi?c đ?i tư?ng ho?c s? d?ng các Session_OnStart ho?c Session_OnEnd các s? ki?n. B?ng cách vô hi?u hóa phiên bang, b?n có th? tăng hi?u su?t N?u ?ng d?ng ho?c trang không yêu c?u tr?ng thái phiên làm vi?c đ? kích ho?t nó.

Trong ASP.NET, n?u b?n không s? d?ng các Phiên làm vi?c đ?i tư?ng đ? lưu tr? b?t k? d? li?u, ho?c n?u b?t k? c?a (phiên) các s? ki?nSession_OnStart ho?c Session_OnEnd) là x? l?, phiên bang b? t?t. M?t m?i Session.SessionID đư?c t?o ra m?i khi m?t trang đư?c làm m?i trong m?t tr?nh duy?t Phiên làm vi?c.

Vô hi?u hoá phiên bang ? c?p đ? ?ng d?ng

Các bư?c sau đây ch?ng minh làm th? nào đ? vô hi?u hoá phiên bang lúc ?ng d?ng c?p đ?, mà ?nh hư?ng đ?n t?t c? các trang trong ?ng d?ng:
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET, và t?o ra m?t m?i ASP.NET Web ?ng d?ng.
 2. Trong gi?i pháp Explorer, b?m đúp vào Web.config đ? xem n?i dung c?a t?p tin này.
 3. Xác đ?nh v? trí các <sessionstate></sessionstate> o dan adran, và thi?t l?p các ch? đ? giá tr? cho T?t.
 4. Lưu các t?p tin và/ho?c các d? án đ? vô hi?u hoá phiên bang trong su?t t?t c? các trang trong ?ng d?ng.

Vô hi?u hoá phiên bang ? c?p đ? trang

Các bư?c sau đây ch?ng minh làm th? nào đ? vô hi?u hoá phiên bang lúc ? c?p đ? trang, ?nh hư?ng đ?n ch? là các trang c? th? cho phép nh?ng thay đ?i:
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET, và t?o ra m?t m?i ASP.NET Web ?ng d?ng.
 2. Trong gi?i pháp Explorer, b?m đúp vào bi?u m?u Web mà b?n nên vô hi?u hóa phiên bang.
 3. B?m vào các HTML tab.
 4. Trên đ?u trang, thêm EnableSessionState = "sai" trong các @ Trang ch? th?. S?a đ?i thu?c tính nên xu?t hi?n tương t? như các sau:
  <%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" 
  AutoEventWireup="false" Inherits="WebApplication1.WebForm1" 
  EnableSessionState="false" %>
  					
 5. Lưu các t?p tin và/ho?c d? án đ? vô hi?u hoá phiên bang trong su?t t?t c? các trang trong ?ng d?ng.

Khắc phục sự cố

N?u b?n c? g?ng thi?t l?p ho?c truy xu?t thông tin khi phiên bang là vô hi?u hóa, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Phiên làm vi?c nhà nư?c ch? có th? đư?c s? d?ng khi enableSessionState đư?c đ?t thành true, m?t trong hai trong m?t t?p tin c?u h?nh ho?c trong ch? th? trang

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? tr?ng thái phiên làm vi?c, h?y tham kh?o các sau các ch? đ? c?a các.NET Framework Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK) tài li?u:
ASP.NET phiên bang
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms972429.aspx

<sessionstate>Ph?n</sessionstate>
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/h6bb9cz9 (vs.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 306996 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbconfig kbhowtomaster kbstate kbwebforms kbmt KB306996 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306996

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com