Làm th? nào đ?: Cho phép ghi s? Wiadebug.log trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307001 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, các d?ch v? thu nh?n ?nh Windows (WIA) các b?n ghi l?i cho m?t t?p tin tên Wiadebug.log trong các Windows_folder thư m?c. Bài vi?t này mô t? cách cho phép ghi s? đ? các t?p tin Wiadebug.log.

Cho phép ghi s? c?a Wiadebug.log t?p tin

Thông tin d?ch v? WIA đăng nh?p t?p tin này có th? r?t h?u ích trong đi?u khi?n s? phát tri?n. M?c đ? đăng nh?p đư?c đi?u khi?n b?i m?t m?c trong registry. Cho WIA, phím này n?m trong khóa registry sau đây, nơi Module_name là tên c?a các phân h? nh? phân thích h?p:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StillImage\Debug\Module_name\DebugFlags
Đ?i v?i d?ch v? WIA, các mô-đun thích h?p nh? phân là Wiaservc.dll.

Các giá tr? trong DebugFlags đi?u khi?n m?c đ? đăng nh?p. Danh sách sau đây mô t? ba trong s? các thi?t l?p:
  • 0x00000001: Hi?n th? các thông báo l?i.
  • 0x00000002: Hi?n th? thông đi?p c?nh báo
  • 0x00000004: Hi?n th? thông đi?p d?u v?t.
Giá tr? cho DebugFlags là m?t giá tr? c?; có ngh?a là, cài đ?t khác nhau có th? đư?c đ?c v?i nhau. Đ? b?t ghi l?i, c?nh báo và d?u v?t cùng m?t lúc, đ?t DebugFlags đ? 0x0000007.

N?u b?n thay đ?i giá tr? c?a DebugFlags, d?ng d?ch v? WIA (stisvc), và sau đó kh?i đ?ng l?i nó cho nh?ng thay đ?i có hi?u l?c.

D?ng d?ch v? v?n c?n h?nh ?nh, m? m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó ch?y l?nh sau:
net stop stisvc
Đ? ch?y d?ch v? v?n c?n h?nh ?nh, m? m?t d?u nh?c l?nh và sau đó ch?y l?nh sau:
net start stisvc
LƯU ?: Đăng nh?p quá nhi?u có th? d?n đ?n s? s?t gi?m đáng k? trong hi?u su?t. Tăng m?c đăng nh?p ch? khi b?n đang c? g?ng gi?i quy?t m?t v?n đ? c? th?. Sau khi b?n đ? s?a ch?a v?n đ?, thi?t l?p m?c đ? đăng nh?p t?i m?c ban đ?u c?a nó.

Khắc phục sự cố

K?ch b?n sau đây mô t? m?t v?n đ? đi?n h?nh, và mô t? cách b?n có th? s? d?ng các thông tin trong t?p tin Wiadebug.log đ? gi?i quy?t v?n đ?.

K?ch b?n: B?n đ? vi?t m?t chương tr?nh đ? ki?m tra tr?nh đi?u khi?n máy quét đang phát tri?n. Đ?i v?i m?t trong các bài ki?m tra, b?n c? g?ng đ? thi?t l?p các máy quét dots per inch (dpi) thi?t l?p đ? 1200, nhưng b?n nh?n th?y r?ng hành đ?ng này s?n xu?t m?t l?i.

D? li?u sau đư?c đăng nh?p Wiadebug.log:
wiasGetChangedValueLong, xác nh?n ch?ng đ? 6147 th?t b?i hr: 0x80070057
wiasUpdateScanRect, CheckXResAndUpdate không thành công (0x80070057)
CDrvWrap::WIA_drvValidateItemProperties l?i g?i tr?nh đi?u khi?n:
drvValidateItemProperties v?i nhân s? = 0x80070057
LƯU ?: Hành vi này là đi?n h?nh n?u m?t chương tr?nh vi?t m?t giá tr? không h?p l?.

Nh?ng kho?n m?c đăng nh?p ch? ra r?ng các tr?nh đi?u khi?n báo cáo r?ng chương tr?nh đ? vi?t m?t giá tr? không h?p l?. Nó là không r? ràng t? nh?ng thông tin này v?n đ? chính xác là g?. N?u b?n tăng m?c WIA đăng nh?p c?nh báo cáo c?ng như các l?i, các thông tin sau đây đư?c đăng nh?p Wiadebug.log: wiasValidateItemProperties, giá tr? danh sách không h?p cho:
propID) đ? phân gi?i ngang, giá tr? = 1200
Giá tr? h?p l? là:
  • 75
  • 100
  • 150
  • 200
  • 300
  • 600
wiasGetChangedValueLong, xác nh?n ch?ng đ? 6147 th?t b?i hr: 0x80070057
wiasUpdateScanRect, CheckXResAndUpdate không thành công (0x80070057)
CDrvWrap::WIA_drvValidateItemProperties l?i g?i tr?nh đi?u khi?n:
drvValidateItemProperties v?i nhân s? = 0x80070057
LƯU ?: Hành vi này là đi?n h?nh n?u chương tr?nh vi?t m?t giá tr? không h?p l?.

Đ?u ra cho th?y r?ng tài s?n phân gi?i ngang là gây ra s? th?t b?i. Chương tr?nh đang c? g?ng thi?t l?p đ? phân gi?i đ? 1200, nhưng danh sách các ngh? quy?t đư?c h? tr? không bao g?m 1200; do đó WIA d?ch v? xác nh?n helper (wiasValidateItemProperties) bác b? yêu c?u đ? thi?t l?p giá tr? này.

Bây gi? mà b?n đ? xác đ?nh đư?c v?n đ?, b?n có th? xác đ?nh xem có s?a đ?i tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh. N?u máy quét c?a chi ti?t k? thu?t cho phép nó đ? h? tr? t?t c? các ngh? quy?t gi?a 100 và 1400 dpi, ngư?i lái xe có th? x? l? m?t yêu c?u cho 1200 dpi. N?u các máy quét không h? tr? cài đ?t này, thay đ?i chương tr?nh do đó nó không c? g?ng thi?t l?p đ? phân gi?i ngang m?t giá tr? đó không ph?i là h?p l? cho b?t đ?ng s?n này. Trong trư?ng h?p này, chương tr?nh nên ki?m tra m?t giá tr? là h?p l? trư?c khi th? thi?t l?p m?t tài s?n giá tr? này.
Thu?c tính

ID c?a bài: 307001 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307001 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307001

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com