M?t s? chương tr?nh không ho?t đ?ng đư?c n?u b?n đăng nh?p b?ng trương m?c ngư?i dùng h?n ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307091 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng m?t h?n ch? Có tài kho?n, b?n th? quan sát m?t ho?c m?t hành vi sau đây khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t chương tr?nh mà r? ràng không đư?c thi?t k? cho Windows XP.
 • Chương tr?nh không ch?y.
 • Chương tr?nh d?ng đáp ?ng (b? treo).
 • B?n nh?n đư?c thông báo th?i gian ch?y l?i 7 ho?c th?i gian ch?y l?i 3446.
 • Chương tr?nh không nh?n ra đ?a CD-ROM là ? các ? đ?a CD-ROM.
 • Chương tr?nh này không cho phép b?n lưu t?p tin.
 • Chương tr?nh này không cho phép b?n đ? m? t?p tin.
 • Chương tr?nh này không cho phép b?n ch?nh s?a các t?p tin.
 • Chương tr?nh hi?n th? m?t thông báo l?i tr?ng.
 • B?n không th? lo?i b? chương tr?nh.
 • B?n không th? m? t?p tr? giúp.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra b?i v? tài kho?n c?a h?n ch? ngăn ng?a các chương tr?nh c? hơn t? th?c hi?n các ch?c năng nh?t đ?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m yêu c?u v? m?t phiên b?n c?a chương tr?nh đư?c thi?t k? cho Windows XP.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, b?n có th? c?p hành chính truy c?p vào các chương tr?nh cá nhân b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào tên t?p tin ho?c l?i t?t c?a chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Nâng cao, b?m Ch?y v?i thông tin đăng nh?p khác nhau, và sau đó Nh?p vào Ok.
 3. Ch?y chương tr?nh.
 4. Khi b?n nh?n đư?c m?t nh?c, nh?p m?t ID ngư?i dùng qu?n tr? và m?t kh?u.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Hành vi này có th? ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh sau:
 • 1602 QU?NG CÁO
 • 3D ?ch Frenzy
 • 3D GameStudio World Editor
 • ACDSee 3,0
 • Axít
 • Tu?i c?a Đ? ch? II - tu?i v? vua
 • Tu?i c?a Đ? ch? II - các Conquerors
 • Tu?i th?n tho?i
 • B?n đ? th? gi?i 3D AXION
 • Tr?c và đ?ng minh
 • Sân sau bóng chày 2001
 • Balder 's Gate II
 • Barbie như Princess Bride
 • Bóng chày 2001
 • BodyWorks 6.0
 • Màu nâu v?t Hunter
 • Caesar III
 • L?ch Creator 7,0
 • Gi?i vô đ?ch Bass
 • S?ch hơn 5,02
 • Ch?ng l?i tr?nh mô ph?ng bay
 • Ch?ng l?i tr?nh mô ph?ng bay 3
 • Ch?ng l?i Flight Simulator WWII châu Âu Series
 • L?nh và chinh ph?c Tiberian Sun
 • L?nh AntiVirus 5.9.1
 • Cook'n 2000
 • Copernic 2001 Basic 5,0
 • T?o h? sơ t?m vi?c nhanh chóng và d? dàng 3,0
 • Tùy ch?nh Cookbook 1.0
 • T?i Majesty liên k?t năm 2001
 • Thưa qu? ph? huynh
 • Deer Hunter 3
 • Đ?ng b?ng quân 2
 • Delta Force đ?t Warrior
 • Diablo II
 • Ca khúc b?i đ?t đua
 • Ca khúc b?i đ?t đua Sprint Cars
 • Tr?nh đi?u khi?n
 • DropStuff 5.0
 • Earthlink 5,05 h?n ch?
 • EasyUninstall 2000
 • Falcon 4
 • Fix-It 2000
 • Flight Simulator 2004, m?t th? k? c?a các chuy?n bay
 • Quên m?t kh?u Realms t?p b?n đ? tương tác
 • Gi? t? do
 • Chúc m?ng 2001
 • Gunman Chronicles
 • Hallmark th? Studio 2 Deluxe
 • Harley Davidson ch?ng t?c t?i M?
 • Harley Davidson bánh xe c?a t? do
 • Cao nhi?t 2002
 • Hitman
 • Nhà thi?t k? 3D 5,0
 • Nhà xu?t b?n năm 2000
 • Homeworld
 • Hoyle Solitaire và Mahjong g?ch
 • Icewind Dale
 • Incredimail 2001
 • Internet Cleanup 1.04
 • IomegaWare
 • Jedi l?c lư?ng Dark Knight ll
 • Kh?i đ?ng 1st Grade
 • Kh?i em Deluxe
 • Pháp l? các h?nh th?c và hư?ng d?n 1.0
 • Liên k?t LS 2001
 • Nàng tiên cá II
 • M
 • Gi?n dư 2001
 • Mary-Kate và Ashley Dance bên c?a các Th? k?
 • MasterCook Suite 6.0
 • Matchbox xây d?ng khu
 • Math Blaster l?a tu?i 6-7
 • Math Blaster l?a tu?i 8-9
 • Mavis Beacon d?y cách g? 11
 • MechCommander 2
 • MechWarrior 4
 • MechWarrior 4: Black Knight
 • Mechwarrior 4: Mech Pak UPS
 • MechWarrior 4: lính đánh thuê
 • Media Studio Pro 6.0.0.2
 • Chu?t Mickey vöôøn treœ
 • Microsoft Flight Simulator 98
 • Microsoft Flight Simulator 2000
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional
 • Microsoft Flight Simulator 2004 th? k? c?a Chuy?n bay
 • Microsoft Train Simulator 1.x
 • Microsoft ti?n 2000
 • Microsoft ti?n 2001
 • Microsoft ti?n 2002
 • Microsoft ti?n 2003
 • Midtown Madness
 • Midtown Madness 2
 • Monster xe t?i Madness 2
 • Motocross Madness
 • Motocross Madness 2
 • D?ch v? MSN Messenger
 • Đa phương ti?n lu?t thư vi?n 1.0
 • Disney nhà b?p c?a tôi
 • NASCAR 4
 • NASCAR nhi?t
 • NBA bên trong ? 2000
 • NBA s?ng 2000
 • NeoTrace 3,01
 • NHL 2000
 • NHRA Drag Racing
 • No One Lives Forever
 • Norton AntiVirus 2001
 • Norton CrashGuard 4
 • Sơn c?a hàng Pro 7,0
 • Pandoras h?p
 • PC Dating
 • Gà lôi Hunt Challenge
 • PhotoSuite 4,0
 • PictureIt! xu?t b?n B?ch kim 2001
 • C?ng v?i tr? chơi Pack
 • D? án Pokemon Studio màu xanh Phiên b?n
 • Pokemon d? án ph?ng thu Phiên b?n đ?
 • Pooh m?u giáo
 • Pooh Toddler
 • In Master vàng 10
 • PrintShop Deluxe 11
 • Chuyên nghi?p ti?p t?c c?ng v?i 1,0
 • Thi?p gi?t ngư?i hàng lo?t proventure 1.0
 • Quicken 2001 Suite
 • QuickTime 5 xem trư?c 3
 • Đài phát thanh đi?u khi?n Racers
 • Đư?ng s?t Tycoon II
 • Rainbow Six
 • Rainbow Six bí m?t Ops Essentials
 • Rainbow Six Rogue Spear
 • Ngày mưa Adventures
 • Rapigator 2.15
 • Đ?c th? 2 l?p
 • RealPlayer 8 6.0.9.450
 • Ti?p t?c các h?ng s?n xu?t năm 2001 Deluxe
 • Ti?p t?c Maker Deluxe 7,0
 • H? sơ t?m vi?c nhanh chóng và d? dàng 4,0
 • Tr? l?i c?a Arcade
 • Riven
 • Rocky Mountain Trophy Hunter 3
 • Rugrats ? Paris
 • Rugrats hoàn toàn chương tr?nh Buster Angelica chán n?n
 • Rune
 • SANDRA 2001
 • Scrabble 2
 • Tư?ng quân Total War
 • SIM City 2000
 • Công viên ch? đ? SIM
 • Ski Resort Tycoon
 • Star Wars Episode 1 Racer
 • Star Wars bóng ma đe d?a
 • Stuart ít thành ph? l?n cu?c phiêu lưu 1.0
 • Ki?m tra lái xe Off-Road 1.0
 • The Grinch
 • Xác ư?p
 • Các công vi?c m?i cách th?c đi?u
 • Sims
 • Sims Livin l?n Expansion
 • Wild Thornberrys Rambler
 • Tiger Woods PGA Tour du l?ch năm 2000
 • Tiger Woods PGA Tour du l?ch năm 2001
 • Tr?m v? tr? Tonka
 • Tony Hawks Pro Skater 2
 • K? ph?n b?i Gate
 • Triple Play Baseball 2002
 • Ulead ?nh Explorer Pro 7,0
 • Thách th?c cu?i cùng Hunt
 • Hư không
 • Unreal Tournament
 • VideoStudio 5
 • VideoWave 4
 • VMware
 • Bánh xe c?a Fortune 2nd Edition
 • Ai mu?n là m?t tri?u phú 2nd Edition
 • WillMaker 8
 • 3.7 2000
 • WInTune 98
 • WInTune 98 tr?c ti?p 3D
 • WinWay 9,0
 • Công tr?nh Suite 2001 đư?ng ph? và các chuy?n đi
 • Công tr?nh Suite 2001/h?nh ?nh đó xu?t b?n năm 2001
 • B?n không bi?t Jack 3
 • Zeus
 • S? Zip Magic 4,0
 • S? thú Tycoon
 • S? thú Tycoon: Kh?ng long Digs
 • S? thú Tycoon: Marine Mania
 • S? thú Tycoon: Complete Collection
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307091 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB307091 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307091

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com