SQL Server không th? liên k?t v?i c?ng TCP/IP mà SQL Server nghe khi c?ng TCP\IP đư?c s? d?ng b?i ?ng d?ng khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307197 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n không qua SQL máy ch? ?o đ? m?t nút và sau đó không quay l?i nút g?c, SQL máy ch? ?o đôi khi không ràng bu?c vào c?ng USB mà trên đó nó nghe. SQL ?o H? ph?c v? sau đó c?ng không ch?p nh?n các k?t n?i đ?n trên TCP/IP. Khi lo?i hư h?ng x?y ra, các thông báo l?i sau đây đ? đăng trong SQL Server các b?n ghi l?i:

h? ph?c v? 09:54:10.72 năm 2000-06-26 SuperSocket thông tin: Bind th?t b?i trên c?ng TCP 1433.
2000-06-26 09:54:10.74 máy ch? SQL server nghe trên Named Pipes.
h? ph?c v? 09:54:10.74 năm 2000-06-26 SQL Server đ? s?n sàng cho các k?t n?i khách hàng
Chú ý Hành vi này c?ng có th? x?y ra trên không nhóm SQL Server 2000 máy vi tính, và trên các máy tính SQL Server 2005.

NGUYÊN NHÂN

Đó là m?t ?ng d?ng khác đang ch?y trên các máy tính, mà ph?i m?t quy?n ki?m soát c?a c?ng mà SQL Server đang l?ng nghe. Trong trư?ng h?p này, c?ng là c?ng TCP 1433. V?n đ? c?ng có m?t trong các t?nh hu?ng trong trư?ng h?p có m?t khách hàng TCP/IP n?ng t?i.

Hành vi này có khác nguyên nhân ti?m năng. N?u các workaround trong bài vi?t này không gi?i quy?t các v?n đ?, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293107 TCP\IP c?ng trong ?ng d?ng khác
319578 Thông báo l?i khi b?n thay đ?i đ?a ch? IP vào m?t nút c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server: "Ràng bu?c không thành công"
312935 Kh?c ph?c: SQL Server không ràng bu?c TCP/IP c?ng lúc kh?i đ?ng
308091 L?I: Hide Server tùy ch?n không th? đư?c s? d?ng trên nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2000

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm m?t
SuperSocketNetlib\Tcp\TcpAbortiveClose
giá tr? khóa s? đăng k? cho MSSQLServer ví d? c? th?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe) t? l?nh d?ng.
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m phím sau trong registry:
  • SQL Server 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\SuperSocketNetlib\Tcp
  • SQL Server 2005:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp\


   Chú ý MSSQL.x là m?t gi? ch? cho các tương ?ng giá tr? h? th?ng c?a b?n, b?n có th? xác đ?nh MSSQL.x t? giá tr? c?a các
   MSSQLSERVER
   m?c nh?p Registry trong registry subkey sau đây.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL\
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ? M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?iTcpAbortiveClose, sau đó nh?n ENTER.
 5. Ngày các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Nh?p vàoTh?p phân, r?i g? 1 trong cácDữ liệu giá trị l?nh v?c.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý N?u khóa s? đăng k? đ? đư?c t?o ra và thi?t l?p đ? 1 trong SQL Server trư?ng h?p năm 2000, nó s? di chuy?n đ?n v? trí SQL Server 2005 trong trư?ng h?p vi?c di chuy?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286303Hành vi c?a thư vi?n m?ng SQL Server 2000 trong khi phát hi?n năng đ?ng c?ng
293107 TCP\IP c?ng trong ?ng d?ng khác

Thu?c tính

ID c?a bài: 307197 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB307197 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307197

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com