Ki?m tra thành ph?n: Ch?n đoán v?n đ? và c?u h?nh l?i cài đ?t chuyên bi?t MDAC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307255 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ch?c năng c?a các công c? ki?m tra thành ph?n Microsoft (ComCheck). Các công c? ComCheck có th? giúp b?n đ? ch?n đoán v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t v?i Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC).

MDAC đư?c bao g?m v?i Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, Microsoft tr? l?i văn ph?ng, và các s?n ph?m Microsoft khác. Ngoài ra, b?n có th? phân ph?i l?i ngăn x?p MDAC thông qua các t?p tin MDAC_TYP.exe. T?i v? MDAC_TYP.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?ID=5793
Lưu ? Microsoft khuy?n cáo b?n l?n đ?u tiên th? nghi?m ?ng d?ng c?a b?n v?i MDAC 2,8 trong m?t môi trư?ng th? nghi?m đ? đ?m b?o r?ng b?n đang nh?n th?c đư?c b?t k? v?n đ? tương h?p v? sau trư?c khi b?n quy?t đ?nh s? d?ng ho?c nâng c?p lên MDAC 2,8

V?i r?t nhi?u các g?n đây MDAC b?n phát hành ?ng d?ng đ? có kinh nghi?m các v?n đ? không tương h?p v? sau phiên b?n trong trư?ng h?p nh?t đ?nh. Đây là ph? thu?c vào môi trư?ng nơi mà MDAC đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Trong h?u h?t các t?nh hu?ng, các ?ng d?ng kinh nghi?m v?n đ? v?i MDAC là k?t qu? c?a các thành ph?n không kh?p

Lưu ? Lo?i b? ho?c thay th? m?t s? các thành ph?n MDAC t? hệ điều hành có th? gây ra m?t d? li?u và k?t qu? không th? đoán trư?c. Các thành ph?n MDAC là các thành ph?n h? th?ng; chúng đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n c?a hệ điều hành trên máy tính đang ch?y Windows Millennium Edition, Windows 2000 và phiên b?n m?i nh?t c?a Windows. V? v?y, b?n không th? t? s?a đ?i ho?c lo?i b? MDAC t? các hệ điều hành.

THÔNG TIN THÊM

T?i v? ph?n Checker, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8f0a8df6-4a21-4b43-bf53-14332ef092c9 & displaylang = en
Ki?m tra thành ph?n đ?n như là m?t t?p tin th?c thi self-extracting (cc_pkg.exe) mà ch?t chi?t xu?t t? m?t m?c tin thư thoại ComCheck và bao g?m các t?p tin tr? giúp riêng c?a nó. Sau khi b?n gi?i nén các t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại, nh?p vào các CC.exe bi?u tư?ng đ? ch?y ki?m tra thành ph?n. Các ?ng d?ng s? nh?c b?n v?i m?t hộp thoại mà đ?c như sau:
 • Th?c hi?n m?t phân tích c?a máy tính c?a b?n và t? đ?ng xác đ?nh phiên b?n phát hành.
 • Th?c hi?n m?t phân tích ch?ng l?i m?t phiên b?n đ? ch?n.
 • Quét máy tính. Không th?c hi?n m?t phân tích.
Vi?c l?a ch?n đ?u tiên là s? l?a ch?n ph? bi?n nh?t. Các phân tích s? giúp b?n xác đ?nh phiên b?n nào c?a MDAC đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. H?y nh? r?ng ki?m tra thành ph?n không th? đ? xác đ?nh m?t phiên b?n chính xác b?i v? máy tính có th? trong m?t nhà nư?c có nhi?u overlapping Phiên b?n. Sau khi b?n ch?n tùy ch?n này, b?n s? đư?c nh?c v?i m?t hộp thoại mà cung c?p thông tin v? t?t c? các phiên b?n MDAC mà đ? đư?c k?t h?p trên máy tính c?a b?n. V? phía dư?i cùng c?a hộp thoại này, b?n nh?n th?y các câu h?i sau đây:
"B?n có mu?n ch?y truy v?n cho m?t b?n phát hành s?n ph?m c? th??"
N?u b?n tr? l?i có, đi?u này s? b?n tr? l?i chính h?p v?i ba l?a ch?n đư?c đ? c?p trư?c đó. Thông thư?ng, b?n ch?n tùy ch?n th? hai mà ch? đ?nh MDAC Phiên b?n đó phù h?p trên máy tính (Phiên b?n mà b?n ch?n khi ch?y tùy ch?n đ?u tiên).

Khi b?n ch?y tùy ch?n th? hai đ? ch?n m?t phiên b?n MDAC c? th?, b?n nh?n đư?c m?t phân tích ch?y v?i phiên b?n này c? th? v?i các thông tin sau:
 • T?p tin chi ti?t
 • COM thông tin chi ti?t
 • ki?m nh?p thông tin chi ti?t

Sau khi phân tích ch?y cho các phiên b?n đ? ch?n MDAC, m?i ngư?i trong s? các m?c trên ngăn bên trái có m?t trong các subentries sau đây:
 • Tr?n đ?u
 • Mismatch
 • Không t?m th?y

Tr?n đ?u subentry bao g?m t?t c? các chi ti?t v? t?t c? các thành ph?n MDAC và m?c ki?m nh?p là phù h?p đ? phiên b?n MDAC đư?c ch?n.

Mismatch subentry bao g?m các m?c cho các thành ph?n và các m?c ki?m nh?p mà t?n t?i trong phiên b?n hi?n t?i MDAC đư?c l?a ch?n, nhưng có m?t không phù h?p đư?c t?m th?y. Thông thư?ng, đây là nh?ng thành ph?n mà b?n ph?i đi?u tra khi b?n nghi ng? r?ng có b?t k? v?n đ? nào v? cài đ?t chuyên bi?t ho?c c?u h?nh MDAC.

Không t?m th?y subentry đ? c?p đ?n các thành ph?n ho?c khóa registry không đư?c t?m th?y (không t?n t?i) trong các phiên b?n đ? ch?n MDAC. V? v?y, nó không th? so sánh các thành ph?n ho?c các khóa registry đ? xác minh n?u không có m?t tr?n đ?u hay m?t không phù h?p. Thông thư?ng, đây có th? là c? hơn các thành ph?n có th? đ? đư?c ngưng trong phiên b?n m?i nh?t MDAC ho?c có th? là phiên b?n m?i hơn mà không t?n t?i trong các phiên b?n c? MDAC.

T?p tr? giúp ComCheck.chm m?c tin thư thoại \ComCheck cung c?p thông tin chi ti?t hơn v? giao di?n ngư?i dùng và các ch?c năng khác.

Đ? lưu m?t phân tích cho các thành ph?n MDAC đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?m Ti?t ki?m trên các T?p tin tr?nh đơn. Đi?u này ti?t ki?m đ?u ra như là m?t t?p tin XML vào b?t k? v? trí mà b?n ch? đ?nh trên máy tính c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? nâng cao MDAC gi?i đáp th?c m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232060Hư?ng d?n kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t MDAC

Thu?c tính

ID c?a bài: 307255 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB307255 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307255

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com